X
Coyote Logistics Logo
Welcome to Coyote Logistics - Europe

Coyote Logistics operates in both North America and Europe.

Please select your region below.

Europe
coyotelogistics.com
North America
coyote.com

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data wejścia w życie: 28.06.2023

Coyote Logistics, LLC oraz jej spółki stowarzyszone i nieruchomości, w tym jej holenderska filia, Coyote Logistics Nederland B.V. (łącznie „Coyote”, „my”, „nas”, „nasz”) szanują Państwa obawy dotyczące prywatności i przekazują niniejsze powiadomienie wyjaśniające w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje, gdy klienci pytają o nasze produkty i usługi, korzystają z nich lub je kupują, a także gdy przewoźnicy, kierowcy, pracownicy magazynów i dystrybutorzy pytają o lub przemieszczają ładunki dla firmy Coyote lub prowadzą z nią interesy.

Niniejsza Polityka prywatności nie jest umową i nie tworzy żadnych praw ani obowiązków wynikających z umowy.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych („Dane osobowe”) zebranych od klientów, przewoźników i kierowców, w tym między innymi informacji gromadzonych za pośrednictwem Usług. „Dane osobowe” to informacje, które identyfikują Cię jako osobę lub odnoszą się do możliwej do zidentyfikowania osoby. Stosowany poniżej termin „Usługi” obejmuje te witryny internetowe, platformy i aplikacje mobilne, z których uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki prywatności, które są własnością i/lub są obsługiwane w imieniu Coyote, w tym między innymi aplikacja mobilna CoyoteGO oraz strony internetowe powiązane z www.coyote.com, www.coyotelogistics.com, api.coyote.com, connect.coyote.com oraz strony internetowe powiązane z portalem internetowym Coyote. Terminy „ty” i „twoje” będą obejmować i/lub odnosić się do indywidualnego użytkownika Usług oraz, w stosownych przypadkach, podmiotu gospodarczego, dla którego indywidualny użytkownik Usług pełni funkcję agenta, niezależnego kontrahenta lub jego pracownika.

Nasze praktyki dotyczące prywatności mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, w których działamy, w celu odzwierciedlenia lokalnych praktyk i wymogów prawnych. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych załącznikach na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Polityka nie ma zastosowania do pracowników Coyote lub kandydatów do pracy ani do Danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Coyote Go lub Coyote BazMo dla pracowników Coyote.

Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy i nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatność, dane osobowe lub inne praktyki stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących dowolną stronę internetową lub usługę, do której odnoszą się Usługi (w tym między innymi witryna rekrutacyjna obsługiwana przez Workday i inne funkcje stron trzecich udostępnione przez RMIS). Umieszczenie łącza w Usługach nie oznacza poparcia dla połączonej witryny lub usługi przez nas lub przez nasze podmioty stowarzyszone.

Ponadto nie odpowiadamy za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub zasady bezpieczeństwa lub praktyki innych organizacji, takich jak Facebook, LinkedIn, Apple, Google, Microsoft, Blackberry lub jakikolwiek inny twórca aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca platformy mediów społecznościowych, dostawca systemu operacyjnego, dostawca usług bezprzewodowych lub producent urządzenia, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych, które ujawnisz innym organizacjom za pośrednictwem naszych aplikacji lub w związku z nimi.

Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich w inny sposób, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę prywatności oraz że podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ COYOTE

Dane osobowe klientów

W trakcie zadawania pytań lub korzystania z Usług Coyote, w tym rejestracji na naszych stronach internetowych lub korzystania z nich (lub pobierania lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych), możesz zostać poproszony między innymi o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, biznesowe informacje kontaktowe, preferencje dotyczące komunikacji i inne informacje rejestracyjne.

Coyote może również zażądać informacji o płatnościach, które w niektórych przypadkach mogą stanowić Dane osobowe.

Ponadto Coyote może uzyskiwać dane rynkowe o klientach i potencjalnych klientach ze źródeł zewnętrznych; informacje te mogą obejmować ograniczone dane osobowe, takie jak dane kontaktowe przedstawicieli firmy.

Dane osobowe przewoźników / kierowców

W trakcie składania zapytań lub transportu ładunków, rejestracji w naszych Usługach lub korzystania z nich, możesz zostać poproszony między innymi o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, dane kontaktowe firmy, informacje o kwicie, numer przewoźnika, typ ciężarówki / sprzętu, inne informacje rejestracyjne, informacje o prawie jazdy, numer ubezpieczenia społecznego, historia kierowcy, informacje paszportowe, informacje o ubezpieczeniu i informacje o profilu usługi. Kierowcy mogą korzystać z naszych aplikacji mobilnych do przesyłania zdjęć dokumentów, takich jak faktury i listy przewozowe, oraz do wyszukiwania dostępnych żądań załadunku w oparciu o lokalizację kierowcy oraz do potwierdzania przyjęcia ładunku; informacje te mogą w niektórych przypadkach stanowić dane osobowe. Coyote uzyskuje również podstawowe informacje o przewoźnikach z publicznych lub innych źródeł zewnętrznych; informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak dane kontaktowe przedstawicieli przewoźnika, a także informacje o ubezpieczeniu przewoźnika.

Ponadto kierowcy zapewniają aktualizacje statusu (w tym lokalizację) dotyczące ładunków Coyote, które przewożą. Takie aktualizacje statusu mogą być przekazywane firmie Coyote (na różne sposoby, jak dokładniej opisano w sekcji „Gromadzenie i wykorzystywanie danych o lokalizacji” poniżej).

Dane osobowe dotyczące personelu magazynów/dystrybutorów

Personel obiektów magazynowych używanych w związku z ładunkami Coyote oraz dystrybutorów klientów Coyote może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych podczas rejestracji w naszych Usługach: imię i nazwisko, adres e- mail, adres pocztowy, numer telefonu, dane kontaktowe firmy i inne informacje w ramach rejestracji.

Musimy gromadzić dane osobowe, aby świadczyć żądane usługi. Jeśli nie podasz żądanych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Usług. Jeśli ujawnisz nam lub naszym dostawcom usług w związku z Usługami jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innych osób, oświadczasz, że masz do tego upoważnienie i zezwalasz nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Informacje techniczne

Coyote może również gromadzić określone informacje techniczne, gdy odwiedzasz lub korzystasz z naszych Usług, w tym informacje o urządzeniu (takie jak typ używanej przeglądarki, typ używanego systemu operacyjnego oraz ustawienia regionalne i językowe), Twój protokół internetowy (adres IP) adres i nazwę domeny dostawcy usług internetowych, zbiorcze dane o liczbie wizyt w witrynie lub usłudze i/lub zbiorcze dane o odwiedzanych stronach. Tam, gdzie adresy IP lub inne informacje techniczne są uważane za Dane osobowe zgodnie z lokalnym prawem, Coyote potraktuje te informacje jako Dane osobowe. Możemy łączyć informacje, które otrzymujemy online z innymi informacjami, które nam przekazałeś, oraz z informacjami z innych źródeł, aby poprawić naszą wiedzę o Tobie, aby pomóc nam w świadczeniu usług wysokiej jakości oraz w dostarczaniu i dostosowywaniu naszych produktów i usług. W przypadku łączenia informacji online, które nie pozwalają na identyfikację osoby, z danymi osobowymi, będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe.

JAK COYOTE WYKORZYSTUJE INFORMACJE

My i nasi usługodawcy wykorzystujemy Dane osobowe do uzasadnionych celów biznesowych, w tym:

 • Aby zapewnić funkcjonalność Usług;
 • Aby świadczyć Usługi;
 • W celu koordynacji ze spedytorami, odbiorcami,przewoźnikami, kierowcami, magazynami, dystrybutorami i innymi uczestnikami łańcucha dostaw w zakresie wysyłki i dostawy ładunków;
 • Aby oferować ładunki przewoźnikom;
 • Aby przyjmować wnioski o zorganizowanie transportu przesyłek od klientów;
 • W celu śledzenia, wysyłania wiadomości tekstowych (SMS), dzwonienia i dostarczania aktualnych informacji o stanie i lokalizacji ładunków lub związanych z nimi;
 • W celu tworzenia i zarządzania kontami (w tym kontami online);
 • W celu wykonywania czynności związanych z audytem, fakturowaniem i uzgadnianiem;
 • Aby przetwarzać roszczenia otrzymane w związku z naszymi usługami;
 • Aby zapewniać wsparcie klientom i przewoźnikom;
 • W celu odpowiadania na zapytania, prośby, pytania i komentarze;
 • W celu komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych (SMS), powiadomień push, połączenia telefonicznego lub w inny sposób;
 • W celu udzielania pomocy w opracowywaniu nowych produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji i/lub ulepszaniu naszych istniejących produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji;
 • Aby chronić bezpieczeństwo lub integralność naszych produktów lub usług i/lub egzekwować warunki regulujące ich użytkowanie;
 • W celu wykrywania i ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa lub zniszczeniem mienia, w tym zagrożeniami dla naszych systemów informatycznych i innych aktywów;
 • W celu wykrywania i ochrony przed oszustwami, działalnością przestępczą i innymi zobowiązaniami prawnymi;
 • W celu oceny i ulepszania naszych operacji biznesowych i analityki biznesowej, w tym zdolności do zaspokajania potrzeb klientów;
 • Aby dokonywać analiz pod kątem raportowania biznesowego;
 • Aby świadczyć spersonalizowane usługi; i
 • Aby ułatwić korzystanie z naszych produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji, eliminując konieczność ponownego wprowadzania informacji.

Angażujemy się w działania mające na celu zarządzanie naszymi relacjami z Tobą, takie jak:

 • Dostarczanie materiałów marketingowych na Twoje żądanie;
 • Przetwarzanie i pobieranie płatności oraz dokonywanie płatności; i
 • Oferowanie produktów lub usług, które mogą być interesujące na Twoje żądanie.

Podejmujemy określone działania za Twoją zgodą (jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo), w tym:

 • Wyświetlanie treści serwisu internetowego dostosowanych do zainteresowań i preferencji klientów; i
 • Uzyskiwanie opinii oraz wsparcia i ulepszenia naszych działań w zakresie sprzedaży, marketingu i reklamy.

Używamy również danych osobowych w celu przestrzegania obowiązującego prawa i naszych zasad oraz do współpracy z urzędnikami państwowymi lub stronami w sporach sądowych na mocy prawa lub przepisów lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

Możemy agregować i/lub anonimizować dane osobowe, aby nie były już uważane za dane osobowe. Robimy to, aby generować inne dane do naszego użytku, które możemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu, w tym między innymi w celu generowania raportów oraz ulepszania projektu i zawartości naszych produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji, a Coyote może udostępniać te dane osobom trzecim.

ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH O LOKALIZACJI

Coyote śledzi lokalizację ładunków swoich klientów załadowców, aby zapewnić płynną dostawę. Coyote udostępnia przewoźnikom i kierowcom różne sposoby dostarczania aktualizacji lokalizacji ładunków Coyote, które przewożą:

 • Rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe lub wpisy na stronach internetowych.
 • Elektroniczne urządzenia rejestrujące.
 • Połączenie z systemem zarządzania transportem przewoźnika lub w inny sposób przez przewoźnika, w celu dostarczenia danych o lokalizacji swoich kierowców, gdy przewożą ładunki dla Coyote.
 • Korzystając z aplikacji CoyoteGO – Kierowcy, którzy pobierają aplikację CoyoteGO, mogą wyrazić zgodę na śledzenie przez Coyote przewożonych ładunków. Aby wyrazić zgodę, kierowca musi włączyć usługi lokalizacyjne dla aplikacji w preferencjach systemowych swojego telefonu. Aplikacja umożliwia również kierowcom wydajniejsze wyszukiwanie nowych ładunków dostępnych w Coyote. Jeśli kierowca zdecyduje się na zbieranie danych o lokalizacji, aplikacja będzie dostarczać Coyote regularne aktualizacje lokalizacji kierowcy z wcześniejszy z (i) czas wysłania kierowcy po odbiór ładunku do potwierdzenia dostawy lub (ii) cztery (4) godziny przed planowanym czasem odbioru, korzystając z danych o lokalizacji z telefonu komórkowego kierowcy. Ładunek musi być oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote, aby zatrzymać dalsze gromadzenie danych o lokalizacji. Kierowca może oznaczyć ładunek jako dostarczony w aplikacji lub może zadzwonić do przedstawiciela przewoźnika lub zadzwonić pod bezpłatny numer 1-877-6-COYOTE, aby poinformować Coyote, że ładunek został dostarczony. Jeśli ładunek nie zostanie oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote, aplikacja będzie nadal śledzić lokalizację do 48 godzin po zaplanowanej dacie dostawy. Kierowca może w dowolnym momencie zrezygnować z gromadzenia danych o lokalizacji za pomocą preferencji systemowych swojego telefonu, wyłączając dostęp aplikacji do danych o lokalizacji swojego telefonu. Ponadto, jak wspomniano powyżej, aby zatrzymać zbieranie lokalizacji konkretnego ładunku, ładunek musi być oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote.
 • Za pomocą aplikacji innej firmy – Kierowcy pobierający aplikację innej firmy mogą wyrazić zgodę na śledzenie przez Coyote ładunków, które przewożą. Aby wyrazić zgodę, kierowca musi włączyć usługi lokalizacyjne dla aplikacji w ustawieniach systemowych swojego telefonu. Jeśli kierowca zdecyduje się na zbieranie danych o lokalizacji, aplikacja będzie regularnie aktualizować lokalizację kierowcy, od trzech godzin poprzedzających planowany czas odbioru, przez cały czas trwania transportu oraz jeśli ładunek nie został oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote przez okres do 48 godzin od planowanej godziny odbioru. Coyote przestaje zbierać informacje o lokalizacji z aplikacji, gdy ładunek zostanie oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote. Kierowca może zadzwonić do swojego przedstawiciela przewoźnika lub pod bezpłatny numer 1-877- 6-COYOTE, aby poinformować Coyote, że ładunek został dostarczony. Kierowca może w dowolnym momencie zrezygnować z gromadzenia danych o lokalizacji, korzystając z preferencji systemowych swojego telefonu, wyłączając dostęp aplikacji do danych o lokalizacji swojego telefonu.
 • Zdjęcia ładunków dostarczone przez kierowcę za pośrednictwem aplikacji Coyote lub aplikacji innej firmy. Po pobraniu przez kierowcę aplikacja prosi go o zrobienie zdjęcia przyczepy przy odbiorze ładunku, a następnie ponownie przy dostawie. Metadane zdjęcia podają lokalizacje ładunku w tych dwóch punktach w czasie.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Coyote może ujawniać Dane osobowe klientów uczestnikom łańcucha dostaw, takim jak kierowcy i przewoźnicy, magazyny i dystrybutorzy, w zakresie niezbędnym do koordynowania, wykonywania i monitorowania przesyłek, świadczenia usług, o które prosiłeś lub które autoryzowałeś, a także do innych uzasadnionych celów biznesowych zgodnych z niniejszą Polityką prywatności. Coyote może również ujawniać Dane osobowe przewoźników i kierowców klientom i uczestnikom łańcucha dostaw w takich celach.

Coyote może ujawniać Dane osobowe swoim podmiotom stowarzyszonym z grupy firm United Parcel Service („UPS”) w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
Możemy również ujawniać Dane osobowe naszym usługodawcom w celu wykonywania zadań w naszym imieniu w celach biznesowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Mogą to być dostawcy usług, takich jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, audyt i inne usługi. Na przykład ujawniamy dane osobowe zewnętrznemu dostawcy usług, RMIS, który w naszym imieniu obsługuje witrynę internetową www.coyotecarriers.com. Należy pamiętać, że jeśli przewoźnik zaktualizuje swoje dane kontaktowe lub inne informacje (w tym swój certyfikat ubezpieczenia) na stronie www.coyotecarriers.com, RMIS może udostępniać, zgodnie ze swoją polityką prywatności, zaktualizowane informacje innym klientom, którzy mają już relację z tym przewoźnikiem. Coyote nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania RMIS, w przypadku których RMIS jest uważane za „właściciela” lub „administratora danych” zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzystając z Usług, możesz również zdecydować się na ujawnienie danych osobowych.

Ponadto, gdy powiadomienia push są wysyłane na Twoje urządzenie mobilne, Twoje dane osobowe są ujawniane dostawcy usługi powiadomień push (powiadomienie Apple Push dla urządzeń z systemem iOS i Google Cloud Messaging dla urządzeń z systemem Android). Polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług ma zastosowanie do wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez te usługi.

Możemy również ujawniać dane osobowe, jeśli jest to konieczne lub stosowne, w celu przestrzegania obowiązującego prawa lub przepisów, w tym przepisów obowiązujących poza krajem zamieszkania użytkownika; współpraca z organami publicznymi i rządowymi, w tym z organami ścigania; do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego; lub, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo.

Ponadto Coyote może ujawnić lub przekazać Dane osobowe stronie trzeciej w związku z jakąkolwiek reorganizacją, wspólnym przedsięwzięciem, cesją lub innym zbyciem całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji, lub w przypadku przejęcia Coyote lub spółki stowarzyszonej Coyote w całości lub w części przez inną spółkę lub połączenia się z nią. Takie strony trzecie mogą obejmować na przykład podmiot przejmujący i jego doradców.

DOSTĘP I WYBORY

Możesz przeglądać i edytować dane kontaktowe online oraz niektóre inne Dane osobowe, które podałeś podczas korzystania z naszych Usług. Zachęcamy do upewnienia się, że Twoje dane kontaktowe i inne dane osobowe są aktualne.

Jeśli znajdujesz się w Kalifornii, Wirginii, Meksyku lub państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), zapoznaj się z odpowiednimi załącznikami lokalnymi na końcu niniejszej Polityki prywatności dotyczącymi praw do informacji przysługujących Ci na mocy prawa lokalnego.

Preferencje komunikacji

Coyote może wysyłać wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych (SMS), połączeń telefonicznych lub powiadomień push. Możesz zrezygnować z takich komunikatów, jak opisano poniżej. Postaramy się spełnić Twoje żądanie(-a) tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe. Należy pamiętać, że jeśli korzystasz z niektórych usług Coyote, nie możesz zrezygnować z obowiązkowej usługi lub komunikacji administracyjnej, która jest częścią niektórych usług Coyote i jest niezbędna do świadczenia takich usług. Aby uzyskać pomoc w zakresie obsługi klienta w zakresie preferencji komunikacyjnych, napisz do nas na adres [email protected].

E-maile promocyjne

Coyote może wysyłać wiadomości e-mail do klientów (w tym ich pracowników), które promują te same rodzaje produktów i usług, które obecnie dostarcza im Coyote, lub podobne rodzaje produktów i usług Coyote, które mogą ich zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail.

Wiadomości tekstowe SMS

Niektóre usługi Coyote wykorzystują wiadomości tekstowe SMS. Na przykład możemy używać wiadomości tekstowych do ogólnych powiadomień o usługach lub do usług śledzenia telefonów komórkowych. Zanim otrzymasz jakiekolwiek wiadomości tekstowe od Coyote, zostaniesz powiadomiony o używaniu przez nas wiadomości tekstowych i poproszony o wyrażenie zgody. Korzystanie z tych usług może wiązać się z opłatami za przesyłanie wiadomości i danych od operatora komórkowego, w zależności od planu taryfowego i stawek za transmisję danych. Należy pamiętać, że przewoźnicy nie odpowiadają za opóźnione lub niedostarczone wiadomości.

Aby anulować otrzymywanie wiadomości tekstowych od Coyote, możesz odpowiedzieć STOP lub UKRYJ na dowolną wiadomość otrzymaną od Coyote.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą usług przesyłania wiadomości tekstowych związanych z Coyote, możesz skontaktować się z Coyote pod numerem 1-800-455-8753 lub wysłać e-mail na adres [email protected].

Przewoźnicy biorący udział w naszej usłudze przesyłania wiadomości tekstowych obejmują między innymi: nTelos, Cellcom, Cellsouth, Carolina West, AT&T, MetroPCS, T-Mobile, US Cellular, Sprint, Google Voice, Boost, Virgin Mobile i Verizon Wireless. Przewoźnicy nie odpowiadają za zagubione lub niedostarczone wiadomości.

Powiadomienia push

Kierowcy i klienci korzystający z aplikacji Coyote mogą otrzymywać wiadomości od Coyote poprzez powiadomienia push dostarczane w aplikacji. Aby użytkownicy aplikacji mogli otrzymywać takie powiadomienia, usługa powiadomień push musi być włączona dla danej aplikacji w preferencjach systemowych telefonu komórkowego. Włączając usługę powiadomień push dla aplikacji, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień push dostarczanych w ramach aplikacji. Użytkownicy aplikacji mogą w dowolnym momencie zrezygnować, wyłączając wysyłanie takich powiadomień przez aplikację za pośrednictwem preferencji systemowych telefonu komórkowego i/lub konfigurując i zarządzając preferencjami w aplikacji, aby otrzymywać powiadomienia push.

Operator sieci bezprzewodowej może naliczać opłaty za przesyłanie danych w przypadku powiadomień push, w zależności od planu i stawek za transmisję danych.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Coyote wdrożyła administracyjne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu pomoc w ochronie Twoich danych osobowych w naszej organizacji. Niestety, żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może zagwarantować bezpieczeństwa w 100%. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.

PRZECHOWYWANIE

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych. Nasze zasady przechowywania odzwierciedlają lokalne przepisy dotyczące okresów przedawnienia i krajowe obowiązki ustawowe firmy Coyote.

Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują:

 • Okres, przez jaki utrzymujemy z Tobą stałą relację i świadczymy Ci Usługi (na przykład tak długo, jak masz u nas konto lub korzystasz z Usług);
 • Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania zapisów Twoich transakcji przez określonyczas, zanim będziemy mogli je usunąć); lub
 • Czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. W odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

ADRESY IP, CIASTECZKA I INNE INFORMACJE

Podobnie jak inne witryny internetowe, nasze witryny internetowe wykorzystują Twoją domenę, adres IP, informacje o urządzeniu i przeglądarce, aby pomóc w diagnozowaniu problemów z produktami i usługami oraz wyposażeniem firmy Coyote, do administrowania produktami i usługami oraz do celów bezpieczeństwa. Nasze witryny internetowe używają również „plików cookie”, czyli fragmentów danych wysyłanych z serwera internetowego do przeglądarki internetowej, które umożliwiają serwerowi sieci Web identyfikację użytkowników odwiedzających witrynę obsługiwaną przez ten serwer. Coyote i nasi usługodawcy mogą wykorzystywać pliki cookie w celu identyfikacji użytkownika na naszych stronach internetowych, aby Coyote mógł dostarczać Ci bardziej dostosowane informacje i usługi. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zdecydujesz, możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie, przeglądając preferencje i opcje przeglądarki. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii śledzenia oraz sposobów ich kontrolowania można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

REKLAMA OSÓB TRZECICH

Korzystamy z zewnętrznych firm reklamowych, aby wyświetlać reklamy dotyczące towarów i usług, które mogą Cię zainteresować, gdy uzyskujesz dostęp do Usług i innych witryn internetowych lub usług online i korzystasz z nich. Strony trzecie mogą gromadzić dane osobowe dotyczące Twoich działań online w czasie i w różnych witrynach internetowych, gdy korzystasz z naszej witryny lub usługi.

Możesz otrzymywać reklamy oparte na informacjach dotyczących Twojego dostępu do Usług i innych witryn internetowych lub usług online oraz korzystania z nich na dowolnym z Twoich urządzeń, a także informacji otrzymanych od stron trzecich. Firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w Twojej przeglądarce (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Korzystają również z tych technologii, wraz z informacjami, które zbierają o Twoim korzystaniu z Internetu, aby rozpoznawać Cię na urządzeniach, z których korzystasz, takich jak telefon komórkowy i laptop. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak zrezygnować z niektórych ukierunkowanych reklam w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych na konkretnym urządzeniu, na którym uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki prywatności, odwiedź https://optout.aboutads.info/#/ i https://optout.networkadvertising.org/#/. Po rezygnacji możesz nadal otrzymywać reklamy, ale mogą one nie być dostosowane do Twoich zainteresowań.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy obiekty lub w którym zatrudniamy usługodawców, a korzystając z Usług, rozumiesz, że Twoje informacje będą przekazywane do krajów poza Twoim krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, które mogą mieć inne zasady ochrony danych niż obowiązujące w Twoim kraju. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą mieć prawo dostępu do Twoich Danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące transferów transgranicznych z EOG można znaleźć w „Polityce prywatności firmy Coyote – aneks dot. EOG” na końcu niniejszej Polityki prywatności.

WRAŻLIWA INFORMACJA

O ile o to nie poprosimy, nie wysyłaj do nas i nie ujawniaj żadnych wrażliwych danych osobowych (np. Numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, zdrowiem, danymi biometrycznymi lub genetycznymi, przeszłość kryminalna lub przynależność do związków zawodowych) w Usługach lub za ich pośrednictwem lub w inny sposób.

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ NIELETNICH

Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia i nie gromadzimy świadomie Danych Osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli uważasz, że osoba poniżej 13 roku życia przekazała nam dane osobowe, skontaktuj się z nami w sposób wskazany w sekcji „Jak się z nami skontaktować” niniejszej Polityki prywatności, a my podejmiemy działania w celu ich usunięcia.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Coyote może aktualizować lub zmieniać niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach dotyczących danych osobowych. Powiadomimy Cię w odpowiedni sposób, w tym publikując zmienioną lub poprawioną Politykę prywatności na naszych stronach internetowych, a na górze niniejszej Polityki wskażemy, kiedy została ona ostatnio zmieniona lub poprawiona.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, skontaktuj się z nami.

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej mogą skontaktować się z nami pod adresem:

Coyote Logistics, LLC
2545 W. Diversey Ave. Chicago, IL 60647 Stany Zjednoczone Ameryki
E-mail: [email protected]

Telefon: 1-800-455-8753

Mieszkańcy Europy mogą kontaktować się z nami pod adresem:

Coyote Logistics Nederland BV De Schakel 14
5651 GH Eindhoven
Holandia

E-mail: [email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI COYOTE – ANEKS DOT. EOG

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych mają zastosowanie następujące dodatkowe przepisy specyficzne dla EOG. W przypadku takich mieszkańców postanowienia niniejszego Aneksu dot. EOG mają pierwszeństwo przed sprzecznymi postanowieniami Polityki prywatności.

Administrator danych

Coyote Logistics Nederland BV jest administratorem danych osobowych zebranych od mieszkańców EOG:

Coyote Logistics Nederland BV De Schakel 14
5651 GH Eindhoven
Holandia

E-mail: [email protected]

Przesyłanie danych

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, możemy przekazywać gromadzone przez nas dane osobowe do krajów innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane, co do których Komisja Europejska nie uznała za zapewniające odpowiednią ochronę, w tym Stany Zjednoczone.

Kiedy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych krajów, będziemy chronić te informacje zgodnie z opisem w niniejszej Polityce prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku każdego takiego transferu Coyote podejmuje niezbędne środki umowne, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika (w tym na przykład standardowe klauzule umowne). Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Coyote w zakresie międzynarodowego przesyłania danych oraz zapoznać się ze wspomnianymi środkami umownymi, skontaktuj się z nami, korzystając z danych kontaktowych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” powyżej.

Niektóre z krajów spoza EOG zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj: https://commission.europa.eu/law/law- topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#:~:text=The%20European%20Commission %20has%20so,Uruguay%20as%20providing%20adequate %20protection).

W przypadku transferów z EOG do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za odpowiednie, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej w celu ochrony danych osobowych. Standardowe klauzule umowne są dostępne tutaj: (https://commission.europa.eu/publications/standard- contractual-clauses-controllers-and-processors-eueea_en).

Prawa podmiotu danych

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, masz prawa jako osoba, której dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Możesz skorzystać z tych praw, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bezpłatnie, chyba że żądanie jest nieuzasadnione, nadmierne lub w inny sposób nieuzasadnione, na przykład ze względu na swój powtarzalny charakter. W niektórych sytuacjach możemy odmówić podjęcia działań lub nałożyć ograniczenia na Twoje prawa, zgodnie z prawem.

Twoje prawa dotyczące danych osobowych obejmują:

 • prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy;
 • prawo do poprawienia, usunięcia/skasowania lub ograniczenia danych osobowych;
 • prawo do wycofania każdej wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych; i
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym profilowania.

Możesz poprosić o skorzystanie z tych praw, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji „Skontaktuj się z nami” powyższej Polityki prywatności. Aby pomóc chronić Twoją prywatność i zachować bezpieczeństwo, podejmiemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji lub działaniem na Twoją prośbę w celu skorzystania z Twoich praw.

Pamiętaj, że masz również prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

Dodatkowa informacja dla konsumentów w Kalifornii i Wirginii

Ta część naszej informacji o ochronie prywatności dotyczy konsumentów mieszkających w stanie Kalifornia lub Wirginia. Świadczymy nasze usługi i tę stronę innym firmom. W związku z tym rzadko, jeśli w ogóle, bezpośrednio gromadzimy, ujawniamy lub sprzedajemy dane osobowe konsumentów z Kalifornii lub Wirginii na mocy odpowiednio Ustawy o ochronie prywatności konsumentów w Kalifornii (CCPA) lub Ustawy o ochronie danych konsumentów w Wirginii (VCDPA). Jeśli jednak jesteś konsumentem z Kalifornii lub Wirginii, który uważa, że mogliśmy zebrać Twoje dane osobowe, prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, w tym o prawach przysługujących Ci na mocy prawa stanu Kalifornia lub stanu Wirginia.

Dane osobowe, które gromadzimy

Opisujemy dane osobowe, które zebraliśmy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie powyżej w „Informacje zbierane przez Coyote”. Informacje, które uzyskaliśmy, obejmują następujące kategorie danych osobowych:

(A) Identyfikatory, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, alias, adres pocztowy, niepowtarzalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e- mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory (np. jeśli zarejestrujesz u nas konto).

(B) Dane osobowe opisane w kalifornijskim kodeksie cywilnym, sekcja kodu 1798.80 (e) (ustawa California Customer Records). Oznacza to wszelkie informacje, które identyfikują, odnoszą się, opisują lub mogą być powiązane z określoną osobą, w tym „identyfikatory” wymienione w poprzednim podpunkcie A, a także następujące: cechy fizyczne lub opis w formie fotografii lub zdjęcia, jeśli odwiedzasz naszą siedzibę lub w razie potrzeby, aby ułatwić dostęp do innych obiektów, numer stanowej karty identyfikacyjnej, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historię zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe , informacja medyczna.

(C) Charakterystyka klasyfikacji chronionych na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego, takich jak rasa, kolor skóry, wyznanie, płeć, tożsamość/ekspresja płciowa, orientacja seksualna, stan cywilny, stan zdrowia, status wojskowy lub weterana, narodowość i inne.

(D) Informacje handlowe, w tym (1) zapisy dotyczące mienia osobistego, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych od Coyote lub inne historie lub tendencje dotyczące zakupów lub konsumpcji, (2) informacje przekazane nam dotyczące zawartości niektórych przesyłek, ale tylko w zakresie, w jakim dana osoba może być powiązana z takimi treściami, (3) informacje o działaniach podejmowanych na stronach internetowych Coyote lub aplikacjach mobilnych, które mogą obejmować informacje o rozważanych usługach Coyote oraz (4) informacje o preferencjach i zachowaniach konsumentów, które gromadzimy w naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych lub nabywamy od stron trzecich w celu kierowania reklam cyfrowych do konsumentów lub personalizowania treści, które dostarczamy w naszych witrynach internetowych i aplikacjach mobilnych.

(E) Informacje o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, w tym między innymi historia przeglądania, historia wyszukiwania oraz informacje dotyczące interakcji konsumenta ze stronami internetowymi i aplikacjami mobilnymi Coyote lub jej podmiotów stowarzyszonych lub reklamy, które wyświetlamy na stronach internetowych Coyote lub w aplikacjach mobilnych lub w witrynach i aplikacjach stron trzecich.

(F) Dane geolokalizacyjne (np. Gdy wyrażasz zgodę na usługi śledzenia lokalizacji, które Coyote Ci udostępnia).

(G) Informacje audio z połączeń wykonywanych z obsługą klienta i centrami księgowymi, które mogą być nagrywane, oraz informacje elektroniczne w postaci informacji o aktywności w Internecie lub innych sieciach elektronicznych, jak opisano powyżej. Coyote może również gromadzić inne informacje wizualne w postaci nagrań wideo z naszych obiektów lub dowodów fotograficznych lub wideo zebranych w ramach dochodzenia w sprawie wypadku.

(H) Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem w postaci biznesowych danych kontaktowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres fizyczny i adres e-mail oraz numer telefonu lub faksu.

(I) Informacje edukacyjne, zdefiniowane jako informacje, które nie są publicznie dostępne, dane osobowe, zgodnie z definicją w Ustawie o rodzinnych prawach do edukacji i prywatności (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R. część 99).

(J) Wnioski wyciągnięte z (1) informacji, które zbieramy, gdy odwiedzasz nasze strony internetowe, korzystasz z naszych aplikacji lub wchodzisz w interakcje z narzędziami, widżetami lub wtyczkami związanymi z Coyote lub naszymi oficjalnymi stronami w mediach społecznościowych, (2) gromadzone przez nas informacje, w tym za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych i dostawców zewnętrznych, w odniesieniu do treści i innych danych publikowanych w Internecie (takich jak publiczne lokalizacje w Internecie) oraz (3) informacje o preferencjach i zachowaniach konsumentów, które zbieramy na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych lub kupujemy od podmiotom trzecim w celu stworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego jego preferencje, cechy, predyspozycje, zachowania i postawy.

(K) Wrażliwe dane osobowe, takie jak dane logowania do konta umożliwiające dostęp do konta oraz dokładne dane geolokalizacyjne, w każdym przypadku zgodnie z opisem powyżej w odpowiednich kategoriach.

Pozyskujemy dane osobowe z różnych źródeł. Źródła te obejmują: osoby fizyczne, z którymi my lub nasi usługodawcy wchodzimy w interakcje, zarówno w trybie online, jak i offline, jakie takie osoby mogą mieć z nami lub naszymi usługodawcami; inne podmioty, które zawierają transakcje lub działają jako przedstawiciele lub agenci takich osób; urządzenia używane do uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i usług online; partnerzy zewnętrzni, tacy jak dostawcy usług marketingowych i analitycznych; nośniki; kierowcy; spedytorzy; odbiorcy i inni klienci, w tym klienci naszych usług brokerskich i logistycznych; personel magazynów i dystrybutorów; i inne zgodne z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

Ujawnianie danych osobowych w celach pieniężnych lub innych wartościowych korzyści lub w celach biznesowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie ujawniliśmy danych osobowych konsumentów z Kalifornii innym firmom ani stronom trzecim w zamian za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie jako „sprzedaż” danych zgodnie z prawem stanu Kalifornia lub Wirginia. Nie ujawniamy danych osobowych osób, o których wiemy, że mają mniej niż 16 lat, firmom lub stronom trzecim w zamian za pieniądze lub inne wartościowe wynagrodzenie jako „sprzedaż” danych osobowych zgodnie z definicją prawa stanu Kalifornia lub stanu Wirginia lub w celu zachowania w różnych kontekstach reklama jako „udostępnianie” danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w prawie stanu Kalifornia. bez pozytywnej autoryzacji.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy informacje we wszystkich lub zasadniczo wszystkich powyższych kategoriach informacji (A-K) dla naszych celów biznesowych. Aby dowiedzieć się więcej o kategoriach stron trzecich, którym udostępniamy takie informacje, zobacz powyżej, „Jak Coyote wykorzystuje informacje”.

Wykorzystywanie danych osobowych

Dane osobowe, które zbieramy, wykorzystujemy do celów biznesowych ujawnionych w niniejszej Polityce prywatności. Więcej informacji można znaleźć powyżej w sekcji „Jak Coyote wykorzystuje informacje”. Cele biznesowe, do których możemy wykorzystywać dane osobowe konsumentów w Kalifornii i/lub w Wirginii, obejmują:

 • Audyty związane z liczeniem wyświetleń reklam unikalnym odwiedzającym, weryfikacją pozycjonowania i jakości wyświetleń reklam oraz audytem zgodności z niniejszą specyfikacją i innymi standardami;
 • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności w zakresie, w jakim wykorzystanie danych osobowych konsumenta jest zasadnie konieczne i proporcjonalne do tych celów;
 • Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów w naszych systemach;
 • Krótkoterminowe, przejściowe użycie, w tym niespersonalizowane reklamy wyświetlane w ramach bieżącej interakcji konsumenta z nami;
 • Świadczenie usług w naszym imieniu lub w imieniu innej osoby, w tym utrzymywanie lub obsługa kont, zapewnianie obsługi klienta, realizacja transakcji, weryfikowanie informacji o tożsamości, przetwarzanie płatności i inne usługi. To zawiera:
 • o Przeprowadzanie wewnętrznych badań w celu opracowania i zademonstrowania technologii;
 • o Prowadzenie działań w celu weryfikacji, poprawy i utrzymania jakości lub bezpieczeństwa usług lub urządzeń, które możemy posiadać, kontrolować lub dostarczać.

Możemy również wykorzystywać informacje, które zbieramy do innych celów operacyjnych własnych lub naszych usługodawców, do celów, dla których przekazujemy dodatkowe powiadomienie, do celów ujawnionych w innym miejscu w niniejszej Polityce lub do celów zgodnych z kontekstem, w którym dane osobowe zostały zebrane.

Coyote nie wykorzystuje poufnych danych osobowych do celów, które dawałyby prawo do ograniczenia wykorzystania lub ujawnienia poufnych danych osobowych dla mieszkańców Kalifornii.

Twoje prawa dot. prywatności

Jeśli jesteś mieszkańcem stanu USA, w którym przyjęto kompleksowe przepisy dotyczące prywatności danych konsumentów, możesz mieć pewne prawa związane z Twoimi danymi osobowymi. Będziemy honorować otrzymane prośby w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i w czasie przewidzianym przez prawo. Możesz skorzystać z tych praw bezpłatnie, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej.

 • Prawo do usunięcia. Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat. Pamiętaj, że jeśli zamówiłeś usługę, która wymaga wykorzystania twoich danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć tej usługi, jeśli zdecydujesz się usunąć swoje dane osobowe.
 • Prawo do poprawiania. Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili niedokładne dane osobowe, które zebraliśmy na Twój temat.
 • Prawo do wiedzy. Masz prawo zażądać, abyśmy ujawnili, jakie dane osobowe zebraliśmy na Twój temat. W szczególności masz prawo zażądać od nas ujawnienia, jakie dane osobowe zebraliśmy, wykorzystaliśmy, ujawniliśmy, w tym:
  – Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
  – Konkretne informacje, które zebraliśmy na Twój temat; o Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy na Twój temat;
  – Kategorie źródeł, z których gromadzone są dane osobowe;
  – Kategorie stron trzecich, którym ujawniamy dane osobowe;
  – Biznesowy lub handlowy cel gromadzenia, sprzedawania lub udostępniania danych osobowych
  – Kategorie danych osobowych o Tobie, które sprzedaliśmy lub udostępniliśmy, oraz kategorie osób trzecich, którym sprzedaliśmy lub udostępniliśmy informacje, według kategorii lub kategorii danych osobowych dla każdej kategorii osób trzecich, którym sprzedaliśmy lub udostępnił dane osobowe; i
  – Kategorie danych osobowych na Twój temat, które ujawniliśmy w celach biznesowych, oraz kategorie odbiorców, którym ujawniliśmy te informacje w celach biznesowych.

Użyte powyżej określenia „sprzedaż”, „sprzedane”, „sprzedaż”, „udostępnianie” i „udostępnianie” mają znaczenie nadane w stanowych, kompleksowych przepisach dotyczących ochrony danych konsumentów w Stanach Zjednoczonych.

 • Prawo do rezygnacji. Masz prawo zrezygnować z ujawniania swoich danych osobowych za wynagrodzeniem pieniężnym lub innym cennym wynagrodzeniem, udostępniania danych osobowych w celu reklamy behawioralnej w różnych kontekstach, reklamy ukierunkowanej i profilowania. Aby zrezygnować, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w sekcji „Wnioski o skorzystanie z praw”.

Jeśli otrzymamy i będziemy w stanie przetworzyć sygnał z Twojego urządzenia wskazujący, że wolisz zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, zgodnie z prawem, wówczas zastosujemy tę preferencję do danych osobowych, które zbieramy z tego urządzenia, pod warunkiem, że może nie być w stanie powiązać sygnału z tym samym urządzeniem, jeśli:

 • używasz innej przeglądarki internetowej lub innego narzędzia do interakcji z nami,
 • wprowadzasz zmiany w swojej przeglądarce (np. odinstalowujesz i ponownie instalujesz lub dokonujesz pewnych aktualizacji), które wpływają na naszą zdolność powiązania urządzenia z sygnałem, który pierwotnie wysłało Twoje urządzenie, lub
 • usuwasz pliki cookie lub dane przeglądania z przeglądarki lub urządzenia w sposób, który wpływa na naszą zdolność powiązania urządzenia z sygnałem, który pierwotnie wysłało Twoje urządzenie.

Pamiętaj, że sygnał wysłany z jednego urządzenia nie będzie miał zastosowania do innych używanych przez Ciebie urządzeń ani do danych, które zbieramy od Ciebie z innych źródeł.

 • Prawo do odwołania. Jeśli odmówimy podjęcia działań w związku z żądaniem użytkownika zgodnie z powyższym, aby skorzystać z powyższych praw do prywatności, użytkownik może odwołać się od naszej decyzji, przesyłając wniosek odwoławczy do firmy Coyote za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected].

Żądanie skorzystania z Twoich praw

Możesz żądać skorzystania z tych praw:

 • Dzwoniąc do nas pod bezpłatny numer 1-800-455-8753,
 • Poprzez wypełnianie naszego formularza żądania praw dostępnego tutaj.

Proces weryfikacji

w związku z prawem do informacji, prawem do poprawiania i/lub prawem do usunięcia należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującym prawem musimy podjąć kroki w celu zweryfikowania wniosku, zanim będziemy mogli przekazać dane osobowe, poprawić lub usunąć dane osobowe lub w inny sposób przetworzyć Twoją prośbę. Aby zweryfikować Twoją prośbę, możemy poprosić Cię o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, danych kontaktowych oraz informacji o koncie lub poprzednich transakcjach z nami. Jeśli uznamy, że potrzebujemy dodatkowych informacji, aby zweryfikować Twoją prośbę zgodnie z wymogami prawa, możemy poprosić Cię o podanie nam dodatkowych informacji.

Dostarczymy dane osobowe, do których ujawnienia jesteśmy zobowiązani przez prawo, w sposób wymagany przez prawo w ciągu 45 dni od otrzymania żądania, chyba że powiadomimy Cię, że potrzebujemy dodatkowego czasu na odpowiedź, w takim przypadku odpowiemy w takim dodatkowy okres wymagany przepisami prawa. Możemy dostarczać Ci dane osobowe za pośrednictwem Twojego konta, jeśli prowadzisz konto w Coyote, lub drogą elektroniczną lub pocztą według własnego uznania. Jeśli drogą elektroniczną, dostarczymy informacje Tobie lub, na Twoje żądanie, innemu podmiotowi, w przenośnym i, w zakresie technicznie wykonalnym, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, który umożliwia przesyłanie informacji z jednej jednostki do drugiej bez przeszkód.

Autoryzacja agenta

Możesz wyznaczyć upoważnionego agenta, aby zażądać któregokolwiek z powyższych praw w Twoim imieniu. Możesz dokonać takiego wyznaczenia, dostarczając agentowi podpisane przez Ciebie pisemne zezwolenie na działanie w Twoim imieniu. Twój agent może skontaktować się z nami za pośrednictwem informacji podanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej, aby złożyć wniosek w Twoim imieniu. Nawet jeśli zdecydujesz się skorzystać z agenta, możemy, zgodnie z prawem, wymagać:

 • Upoważniony agent do przedstawienia dowodu, że konsument dał upoważnionemu agentowi podpisane pozwolenie na złożenie wniosku;
 • Konsument w celu weryfikacji swojej tożsamości bezpośrednio z firmą;
 • Konsument, aby bezpośrednio potwierdzić u nas, że udzielił upoważnionemu agentowi zgody na złożenie wniosku.

Niedyskryminacja

Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, nie możemy dyskryminować użytkownika z powodu korzystania przez niego z któregokolwiek z powyższych praw do prywatności lub jakichkolwiek innych praw wynikających z kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów lub kalifornijskiej ustawy o ochronie danych konsumenckich, w tym poprzez:

 • Odmowa dostępu do towarów lub usług;
 • Naliczanie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez stosowanie zniżek lub innych korzyści lub nakładanie kar;
 • Zapewnienie Ci innego poziomu lub jakości towarów lub usług; lub
 • Sugerowanie, że otrzymasz inną cenę lub stawkę za towary lub usługi albo inny poziom lub jakość towarów lub usług.

Możemy jednak naliczać różne ceny lub stawki lub zapewniać inny poziom lub jakość towarów lub usług, jeśli ta różnica jest racjonalnie związana z wartością, jaką zapewniają nam Twoje dane osobowe. Możemy ograniczyć naszą reakcję do korzystania przez Ciebie z powyższych praw w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Przechowywanie danych

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane lub zgodnie z obowiązującymi zasadami przechowywania i/lub zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze zasady przechowywania odzwierciedlają lokalne przepisy dotyczące okresów przedawnienia i krajowe obowiązki ustawowe firmy Coyote.

Nie śledź

Należy pamiętać, że nasze witryny internetowe i aplikacje mobilne nie są przeznaczone do odpowiadania na żądania „nie śledź” z przeglądarek internetowych.

Wskaźniki dotyczące wniosków o zachowanie prywatności (Kalifornia)

Poniższa tabela zawiera wskaźniki dotyczące obsługi przez nas wniosków o prawa osób, których dane dotyczą, w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.

Typ prośby

Liczba otrzymanyc h żądań

Liczba zrealizowanyc h wniosków (w całości lub w części)

Liczba odrzuconyc h żądań*

Średnie dni do merytoryczne j odpowiedzi

Prośby o wiedzę

0

0

0

2 dni robocze

Żądania

2

1

1

1 dzień

usunięcia

roboczy

Prośby o rezygnację

0

0

0

1 dzień roboczy

Nie sprzedawaj moich danych osobowych

14

5

9

1 dzień roboczy

(*Coyote Logistics realizuje żądania tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, zweryfikuje swoją tożsamość)

POLITYKA PRYWATNOŚCI COYOTE – ZAŁĄCZNIK DOT. MEKSYKU

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH COYOTE LOGISTICS DE MÉXICO, SA DE CV oraz Coyote Logistics, LLC. (dalej łącznie określane jako „COYOTE”), z miejscem zamieszkania pod adresem: Eugenia 189 Eje 5 Sur, Col. Narvarte Oriente, Ciudad de México, CP 03020, zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych posiadanych przez dane szczegółowe (Ustawa) i jej regulacje informują, że:

INFORMACJE ZEBRANE

Dane osobowe, które mają być przetwarzane przez COYOTE to: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, federalny identyfikator podatnika, stanowisko, informacje o koncie bankowym i lokalizacja urządzeń podczas świadczenia usług.

WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

COYOTE będzie gromadzić i przetwarzać określone dane wrażliwe. Takie wrażliwe dane osobowe dotyczą danych bankowych.

COYOTE zobowiązuje się, że dane osobowe będą traktowane z zachowaniem ścisłego bezpieczeństwa i poufności.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane przez COYOTE będą wykorzystywane do następujących celów:

Cele niezbędne do utrzymania relacji serwisowej z właścicielem danych.

 • Renderowanie, dostarczanie lub odbiór towarów i usług.
 • Zgodność z Umową o świadczenie usług i zobowiązaniami płatniczymi, jeśli dotyczy
 • Wspieranie informacji zawartych w Umowie o świadczenie usług.
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Aktualizacja rekordów i plików COYOTE.
 • Przestrzeganie wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku, w tym wynikających z przepisów podatkowych oraz wynikających z umowy o świadczenie usług, o ile ma to zastosowanie, nawet po zawarciu stosunku.
 • Koordynacja płatności, fakturowania i inkasa.

Inne cele:

 • Zaproszenia na aktywności i wydarzenia;
 • Działania marketingowe i reklamowe;
 • Oferowanie produktów i usług; oraz
 • Statystyki i analiza rynku.

W przypadku, gdy właściciele nie życzą sobie, aby COYOTE przetwarzała ich dane osobowe w celach określonych w części zatytułowanej „Inne cele” powyżej, mogą wyrazić swoją odmowę poprzez podanie
zawiadomienie do Odpowiedzialnego za Dane Osobowe COYOTE oraz wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

TRANSFER

Dane osobowe mogą zostać przekazane dowolnemu podmiotowi powiązanemu z COYOTE, dostawcom usług, takim jak księgowi, prawnicy COYOTE, osobom trzecim zainteresowanym inwestowaniem, nabywaniem lub uczestnictwem w działaniach COYOTE, beneficjentom będącym osobami trzecimi po wydaniu orzeczenia sądowego. Transfery można wykonywać na terytorium Meksyku i za granicą do firm powiązanych z COYOTE.

Zgoda właściciela nie jest konieczna, gdy transfery są dokonywane do tej samej grupy korporacyjnej COYOTE, gdy transfery są niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z relacji z COYOTE, w tym zobowiązań pozostających po zawarciu stosunku usługowego.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Aby zapobiec dostępowi i nieautoryzowanemu wykorzystaniu danych osobowych oraz zapewnić, że dane są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, COYOTE ustanowił fizyczne, elektroniczne i metody zarządzania, aby uniknąć wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, umożliwiając COYOTE odpowiednie ich traktowanie.

ŚRODKI DO PROMOWANIA APLIKACJI ARCO

Aby zacząć korzystanie z aplikacji ARCO, właściciel Danych osobowych musi złożyć wniosek skierowany do osoby odpowiedzialnej na adres podany na początku lub na adres e- mail [email protected] w tym następujące informacje:

 • Nazwisko właściciela danych osobowych.
 • Adres właściciela lub adres, pod którym można skontaktować się z właścicielem w celu uzyskania odpowiedzi i rozpatrzenia wniosku.
 • Dokument potwierdzający tożsamość właściciela danych.
 • Opis danych osobowych, do których ma być wykonywane prawo ARCO.
 • Każdy inny element umożliwiający identyfikację danych osobowych dotyczących aplikacji.

MECHANIZMY I PROCEDURY WYCOFANIA ZGODY

W dowolnym momencie właściciele danych osobowych mogą wyrazić swoją odmowę przetwarzania ich danych osobowych, przesyłając pisemne zawiadomienie na adres COYOTE lub
na [email protected]. W każdym przypadku wspomniana aplikacja musi jasno określać dane lub cele takiej odmowy.

OPCJE I ŚRODKI OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA LUB UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo ograniczenia wykorzystywania i udostępniania ich danych osobowych na pisemny wniosek przesłany na adres COYOTE
lub [email protected].

Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w maksymalnym terminie dwudziestu dni kalendarzowych, po otrzymaniu potwierdzenia wniosku, a odpowiedź dotycząca wykonalności zostanie wysłana na adres e-mail podany przez wnioskodawcę w tych celach. Proces jest bezpłatny, ale nie obejmuje kopii i dostarczania dokumentów.

INFORMACJE UZYSKANE ZDALNIE LUB LOKALNIE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ I OPTYCZNEJ

Coyote zbiera i przechowuje informacje poprzez dostęp do swojej witryny internetowej, informacje o adresie IP / nazwie domeny, stronach internetowych, które odnoszą się do m.in. witryny, zachowania i czasu pobytu w witrynie, przeglądanych stron, używanych narzędzi, kodu pocztowego, typu nawigatora i systemu operacyjnego.

Takie informacje są pozyskiwane i przechowywane w celu pośredniczenia w aktywności w serwisie i identyfikacji tendencji w nawigacji, które nie są przypisane konkretnej osobie.

Takie informacje opisane powyżej są gromadzone przez „pliki cookie”, a także inne środki i mechanizmy technologiczne, takie jak etykiety pikselowe, błędy sieciowe, linki w wiadomościach e- mail, sygnały nawigacyjne (etykiety internetowe, etykiety pikselowe i czyste pliki GIF).

Większość przeglądarek umożliwia usunięcie plików cookie, zablokowanie akceptacji plików cookie lub otrzymanie ostrzeżenia przed zapisaniem plików cookie. Zalecamy zapoznanie się z instrukcjami w przeglądarkach internetowych w związku z ustawieniami plików „cookie”.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

COYOTE zachowuje prawo do wprowadzania poprawek lub aktualizacji w dowolnym momencie do niniejszej Informacji o polityce prywatności, zgodnie ze zmianami prawnymi, wewnętrznymi zasadami lub nowymi wymogami. Takie zmiany będą zgłaszane w następujący sposób:

1. Widoczne ogłoszenie w biurach COYOTE;
2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez właściciela;
3. Komunikat od dowolnego funkcjonariusza COYOTE.

Obowiązkiem właściciela będzie zapoznanie się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i jej poprawkami. Brak wyrażenia przez właściciela niezgodności co do warunków niniejszego przyrządu oznacza przystąpienie, zgodę i upoważnienie.

Jeśli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone przez jakiekolwiek zachowanie naszych pracowników lub nasze działania, możesz nas o tym poinformować.

Rozwijaj Twój biznes dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

3 maja, 2023

Zrównoważony rozwój: ku zielonej przyszłości

Odkryj zrównoważone rozwiązania logistyczne Coyote dla bardziej ekologicznej przyszłości. Wydajne, elastyczne opcje redukcji emisji CO2 i optymalizacji sieci.

Dowiedz się więcej
12 lutego, 2021

Co to jest outsourcing logistyki? Poznaj 3PL

Branżowy ekspert wyjaśnia, co trzeba wiedzieć, aby z sukcesem korzystać z usług 3PL i skutecznie outsource’ować operacje logistyczne

Dowiedz się więcej
22 kwietnia, 2021

CoyoteGO dla załadowców #1: rejestracja na platformie

Witaj w CoyoteGO®, naszej darmowej cyfrowej platformie transportowej, gdzie uzyskasz dostęp do zarządzania całym procesem dostawy Twoich towarów

Dowiedz się więcej