Polityka prywatności

Data wejścia w życie: 15.12.2023

Spółka Coyote Logistics Nederland B.V. oraz jej spółki zależne i spółki córki, Coyote Logistics UK Ltd oraz Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, są administratorami Państwa danych osobowych („Coyote”, „my”, „nas”, „nasze”):

 • Coyote Logistics Nederland B.V. Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012SJ Amsterdam, Holandia
 • Coyote Logistics UK Ltd, Maybrook House,Queens Gardens,Dover,Kent CT17 9AH Wielka Brytania
 • Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, ul. Wagonowa 2A, 53-609 Wrocław, Polska

Adres e-mail: [email protected]

W większości przypadków spółka Coyote Logistics Nederland B.V. jest administratorem danych w swojej roli jako strony umowy oraz w zakresie prowadzenia ogólnego zarządzania i wewnętrznych działań analitycznych.

Ponadto, spółka Coyote Logistics UK Ltd oraz Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce mogą również być uznane za administratorów danych, ponieważ świadczą niektóre funkcjonalności i usługi:

 • W niektórych przypadkach spółka Coyote Logistics UK Ltd jest odpowiedzialna za odbieranie i przetwarzanie zamówień klientów, rezerwowanie transportu dostawców na zamówienia, pozyskiwanie klientów i przewoźników, obsługę reklamacji oraz operacje weryfikacji klientów/dostawców. Ponadto, spółka Coyote Logistics UK Ltd jest odpowiedzialna za wszystkie działania finansowe i księgowe.
 • W niektórych przypadkach spółka Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce jest odpowiedzialna za odbieranie i przetwarzanie zamówień klientów, rezerwowanie transportu dostawców na zamówienia oraz pozyskiwanie klientów i przewoźników. Dodatkowo, spółka Coyote Logistics UK Limited (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce jest odpowiedzialna za planowanie finansowe i analizę oraz działania marketingowe.

Szanujemy Państwa obawy dotyczące prywatności i przedstawiamy niniejszą politykę, wyjaśniając, jak zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje, gdy klienci pytają o nasze produkty i usługi, korzystają z nich lub je kupują, a także gdy przewoźnicy, kierowcy, personel magazynowy i dystrybutorzy pytają o przewóz ładunków dla Państwa lub z nami współpracują.

Niniejsza Polityka Prywatności nie jest umową i nie tworzy żadnych praw ani obowiązków umownych.

Polityka Prywatności dotyczy danych osobowych („Dane Osobowe”) zbieranych od klientów, przewoźników i kierowców, w tym, bez ograniczeń, informacji zbieranych w związku z realizacjąUsług. „Dane Osobowe” to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Stosowany dalej w tekście termin „Usługi” obejmuje te strony internetowe, platformy i aplikacje mobilne, za pośrednictwem których użytkownicy otwierają niniejszą Politykę Prywatności, a które są własnością i/lub są obsługiwane w imieniu Coyote, w tym, ale nie ograniczając się do stron internetowych związanych z www.coyotelogistics.com, de.coyotelogistics.com, pl.coyotelogistics.com, nl.coyotelogistics.com oraz stron internetowych związanych z portalem internetowym Coyote. Aby uzyskać więcej informacji na temat aplikacji mobilnej CoyoteGO obsługiwanej przez naszą spółkę zależną, Coyote Logistics, LLC, należy zapoznać się z oświadczeniem o prywatności dostępnym pod adresem: https://coyote.com/privacy-policy/.

Terminy „użytkownik” obejmują i/lub odnoszą się do indywidualnego użytkownika Usług oraz, w odpowiednich przypadkach, do podmiotu gospodarczego, dla którego indywidualny użytkownik Usług działa jako agent, niezależny wykonawca lub pracownik.

Polityka nie dotyczy pracowników Coyote ani osób ubiegających się o pracę. Niniejsza Polityka Prywatności nie odnosi się do stron trzecich i nie jesteśmy odpowiedzialni za ich prywatność, Dane Osobowe lub inne realizowane za ich pośrednictwem działania, uwzględniając wszelkie podmioty trzecie prowadzące jakąkolwiek stronę internetową lub usługę, do której Usługi mają odesłanie. Zamieszczenie linku w Usługach nie oznacza naszego zatwierdzenia tak powołanej strony lub zatwierdzenia/poparcia przez nas lub przez nasze spółki zależne usług do których takie strony się odnoszą.

Uzyskując dostęp do Usług lub w inny sposób korzystając z Usług, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejszą Politykę Prywatności oraz że Dane Osobowe, które dostarcza, mogą być przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki Prywatności.

Informacje zbierane przez spółkę coyote

Dane Osobowe klientów

W trakcie pytania o Usługi spółki Coyote, korzystania z nich, w tym rejestrowania się na naszych stronach internetowych, użytkownik może zostać poproszony, między innymi, o następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, firmowe informacje kontaktowe, preferencje komunikacyjne oraz inne informacje rejestracyjne.

Spółka Coyote może również prosić o informacje płatnicze, które w niektórych przypadkach mogą stanowić Dane Osobowe.
Ponadto, spółka Coyote może uzyskiwać dane rynkowe o klientach i potencjalnych klientach ze źródeł zewnętrznych;te informacje mogą zawierać ograniczone Dane Osobowe, takie jak dane kontaktowe przedstawicieli firm.

Bardziej szczegółowy przegląd kategorii przetwarzanych Danych Osobowych znajduje się w sekcji „Jak i dlaczego spółka Coyote wykorzystuje informacje” poniżej.

Dane Osobowe przewoźników/kierowców

W trakcie pytania o przewóz ładunków, przewożenia ładunków lub rejestrowania się w naszych Usługach lub ich wykorzystania, użytkownik może zostać poproszony, między innymi, o następujące Dane Osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, firmowe informacje kontaktowe, informacje o dokumencie przewozowym, numer przewoźnika, typ ciężarówki/sprzętu, inne informacje rejestracyjne, informacje o prawie jazdy, numer ubezpieczenia społecznego, historię zawodową kierowcy, informacje o paszporcie, informacje o ubezpieczeniu oraz informacje o profilu usług. Kierowcy mogą korzystać z aplikacji mobilnych do przesyłania obrazów dokumentacji, takiej jak faktury i listy przewozowe, oraz do wyszukiwania dostępnych zleceń ładunków na podstawie lokalizacji kierowcy i potwierdzania przyjęcia ładunku;te informacje w niektórych przypadkach mogą stanowić Dane Osobowe. Spółka Coyote uzyskuje również podstawowe informacje o przewoźnikach ze źródeł publicznych lub innych źródeł zewnętrznych;te informacje mogą zawierać Dane Osobowe, takie jak dane kontaktowe przedstawicieli przewoźników, a także informacje o ubezpieczeniu przewoźnika.

Ponadto, kierowcy dostarczają aktualizacje statusu (w tym lokalizacji) dotyczące ładunków spółki Coyote, które przewożą. Takie aktualizacje statusu mogą być dostarczane do spółki Coyote (na różne sposoby, jak opisano dalej w sekcji „Zbieranie i wykorzystywanie danych lokalizacyjnych” poniżej).

Bardziej szczegółowy przegląd kategorii przetwarzanych Danych Osobowych znajduje się w sekcji „Jak i dlaczego spółka Coyote wykorzystuje informacje” poniżej.

Dane Osobowe personelu magazynów/dystrybutorów

Personel obiektów magazynowych używanych w związku z ładunkami spółki Coyote oraz dystrybutorzy klientów spółki Coyote mogą być poproszeni o następujące Dane Osobowe, gdy rejestrują się do naszych Usług: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, firmowe informacje kontaktowe oraz inne informacje rejestracyjne.

Musimy zbierać Dane Osobowe, aby świadczyć żądane Usługi. Jeśli użytkownik nie dostarczy żądanych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Usług. Jeśli użytkownik ujawni jakiekolwiek Dane Osobowe dotyczące innych osób nam lub naszym dostawcom usług w związku z Usługami, użytkownik oświadcza, że ma uprawnienia do tego i zezwala nam na wykorzystanie informacji zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Bardziej szczegółowy przegląd kategorii przetwarzanych Danych Osobowych znajduje się w sekcji „Jak i dlaczego spółka Coyote wykorzystuje informacje” poniżej.

Informacje techniczne

Spółka Coyote może również zbierać pewne informacje techniczne, gdy użytkownik odwiedza lub korzysta z naszych Usług, w tym informacje o urządzeniu (takie jak typ używanej przeglądarki, typ używanego systemu operacyjnego, ustawienia regionalne i językowe), adres protokołu internetowego (IP) oraz nazwę domeny dostawcy usług internetowych użytkownika, zbiorcze dane o liczbie wizyt na stronie lub w usłudze i/lub zbiorcze dane o odwiedzanych stronach. W przypadku, gdy adresy IP lub inne informacje techniczne są uznawane za Dane Osobowe zgodnie z lokalnym prawem, spółka Coyote będzie traktować te informacje jako Dane Osobowe. Możemy łączyć informacje, które otrzymujemy online, z innymi informacjami, które nam dostarczył użytkownik oraz z informacjami z innych źródeł, aby polepszyć naszą wiedzę o użytkowniku, pomóc nam świadczyć wysokiej jakości usługi oraz dostarczać i dostosowywać nasze produkty i usługi. W przypadku, gdy łączymy informacje online, które nie są danymi osobowymi, z Danymi Osobowymi, będziemy traktować połączone informacje jako Dane Osobowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i podobnych technologii, które wykorzystujemy w tym kontekście, należy zapoznać się z naszym Powiadomieniem o Plikach Cookie.

Bardziej szczegółowy przegląd kategorii przetwarzanych Danych Osobowych znajduje się w sekcji „Jak i dlaczego spółka Coyote wykorzystuje informacje” poniżej.

Podstawy prawne przetwarzania

Twoje Dane Osobowe przetwarzamy wyłącznie gdy mamy ku temu wymaganą podstawę prawną, zwaną również jako „podstawa prawna”. Zazwyczaj będziemy polegać na jednej lub więcej z następujących podstaw prawnych:

 • Wykonanie umowy: Ma to zastosowanie, gdy zbieramy i używamy Dane Osobowe użytkownika, gdy jest to niezbędne do zawarcia umowy z użytkownikiem lub do wykonania naszych zobowiązań wynikających z umowy.
 • Uzasadniony interes: Ma to zastosowanie, gdy używamy Danych Osobowych użytkownika, gdy jest to niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów i nie narusza to praw użytkownika.
 • Zgodność z prawem lub regulacjami: Ma to zastosowanie, gdy używamy Danych Osobowych użytkownika, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązujących przepisów prawa.
 • Zgoda: Ma to zastosowanie, gdy potrzebujemy zgody użytkownika na używanie jego Danych Osobowych. Jednak zazwyczaj nie potrzebujemy zgody użytkownika, jeśli istnieje inna podstawa prawna, jak wyżej. Można wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami (patrz sekcja „Kontakt z nami” poniżej).

Aby uzyskać przegląd odpowiednich podstaw prawnych dla każdego celu przetwarzania, należy zapoznać się z sekcją „Jak i dlaczego spółka Coyote wykorzystuje informacje” poniżej.

Jak i dlaczego spółka coyote wykorzystuje informacje

My i nasi dostawcy usług używamy Danych Osobowych w celu realizacji naszych pewnych uzasadnionych celów biznesowych, opierając się na następujących podstawach prawnych:

CelPodstawa prawnaPrzykłady kategorii przetwarzanych Danych Osobowych
Świadczenie Usług i prowadzenie związanych z nimi działań (np. oferowanie ładunków przewoźnikom, koordynacja z interesariuszami i organizacja transportu przesyłek) Wykonanie umowy (jeśli dotyczy umowy z użytkownikiem). Uzasadniony interes (umożliwienie nam wykonywania naszych zobowiązań umownych i skutecznego prowadzenia naszej działalności)
 • Dane kontaktowe
 • Dane lokalizacji (GPS)
 • Godziny pracy
 • Tworzenie i zarządzanie kontami (w tym kontami online)Wykonanie umowy (jeśli dotyczy umowy z użytkownikiem).Uzasadniony interes (nawiązanie odpowiednich relacji)
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o profilu usług
 • Przeprowadzanie audytów, fakturowanie i działania rozliczeniowe, w tym przetwarzanie i pobieranie płatności oraz dokonywanie płatnościWykonanie umowy (jeśli dotyczy umowy z użytkownikiem).Uzasadniony interes (odzyskiwanie należności i ochrona naszej działalności)
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Informacje płatnicze
 • Obsługa reklamacji zgłaszanych w związku z naszymi usługamiWykonanie umowy (jeśli reklamacja została złożona przez użytkownika). Uzasadniony interes (aby skutecznie rozpatrywać reklamację)

 • Powód roszczeń
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Świadczenie wsparcia dla klientów i przewoźnikówWykonanie umowy (jeśli wsparcie jest żądane przez użytkownika). Uzasadniony interes (umożliwienie nam skutecznego świadczenia wsparcia)
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Numer przewoźnika
 • Preferencje komunikacyjne
 • Odpowiadanie na zgłoszenia, prośby, pytania i komentarzeWykonanie umowy (jeśli zapytania, prośby, pytania są składane przez użytkownika). Uzasadniony interes (umożliwienie nam skutecznego odpowiadania na zapytania, prośby, pytania i komentarze
 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o profilu usług
 • Ocena i ulepszanie naszych operacji biznesowych i analityki biznesowej, w tym pomoc w rozwoju nowych produktów, usług, stron internetowych i aplikacji oraz/lub ulepszanie naszych istniejących produktów, usług, stron internetowych i aplikacjiUzasadniony interes (umożliwienie nam ulepszania naszej działalności)
 • Historia kierowcy
 • Typ ciężarówki/sprzętu
 • Inne informacje rejestracyjne
 • Ochrona bezpieczeństwa lub integralności naszych produktów lub usług (w tym wykrywanie i ochrona przed zagrożeniami bezpieczeństwa lub zniszczeniem własności) oraz/lub egzekwowanie warunków regulujących ich użytkowanieUzasadniony interes (umożliwienie nam ochrony naszej działalności i danych)
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o urządzeniu
 • Adres IP
 • Wykrywanie i ochrona przed oszustwami, działalnością kryminalną i pozostałą odpowiedzialnością prawnąZgodność z prawem lub regulacjami (jeśli obowiązek prawny jest określony przez prawo UE lub państwa członkowskiego). Uzasadniony interes (ochrona naszej działalności i szerszej społeczności)
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o kontakcie
 • Inne informacje istotne dla śledztwa
 • Do analizy dla raportowania biznesowegoUzasadniony interes (umożliwienie nam ulepszania naszej działalności)
 • Dane kontaktowe
 • Informacje o urządzeniu
 • Dane lokalizacyjne
 • Dostarczanie spersonalizowanych usługZgoda (jeśli wymagana prawnie). Uzasadnione interesy (oferowanie usług, które mogą być pożądane)

 • Adres IP
 • Preferencje
 • Ułatwienie korzystania z naszych produktów, usług, stron internetowych i aplikacji poprzez eliminację potrzeby ponownego wprowadzania informacjiZgoda (jeśli wymagana prawnie). Uzasadnione interesy (poprawienie efektywności naszych ofert produktów i usług)

 • Adres IP
 • Informacje o plikach cookie
 • Dostarczanie materiałów marketingowych na żądanie użytkownika, w tym oferowanie produktów lub usług, które mogą być pożądane;Zgoda (jeśli wymagana prawnie). Uzasadnione interesy (oferowanie produktów i usług, które mogą być pożądane)

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Preferencje
 • Wyświetlanie treści strony internetowej dostosowanej do zainteresowań i preferencji klientaZgoda
 • Adres IP
 • Informacje o plikach cookie
 • Uzyskiwanie opinii oraz wsparcie i rozwój naszych działań sprzedażowych, marketingowych i reklamowychZgoda (jeśli wymagana prawnie). Uzasadniony interes (ulepszenie naszej działalności)

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Treść korespondencji
 • Dostosowanie się do obowiązującego prawa i naszych zasad oraz współpraca z organami administracji publicznej lub stronami w postępowaniach sądowych zgodnie z obowiązującym prawem, lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawoZgodność z obowiązującym prawem (jeśli obowiązek prawny jest określony przez prawo UE lub państwa członkowskiego). Uzasadniony interes (dostosowanie się do naszych zobowiązań prawnych i współpraca z organami ścigania)

 • Imię i nazwisko
 • Dane kontaktowe
 • Treść korespondencji
 • Uzyskujemy Dane Osobowe z różnych źródeł. Do tych źródeł należą: osoby, z którymi my lub nasi dostawcy usług wchodzą w interakcje, zarówno w kontekście relacji online, jak i offline, które te osoby mogą nawiązywać z nami lub naszymi dostawcami usług;inne podmioty, które dokonują transakcji z nami lub działają jako reprezentanci lub agenci tych osób;urządzenia używane do dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i usług online;partnerzy zewnętrzni, tacy jak dostawcy usług marketingowych i analitycznych;przewoźnicy;kierowcy;nadawcy;odbiorcy i inni klienci, w tym klienci naszych usług brokerskich i logistycznych;personel magazynów i dystrybutorów;oraz inni zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

  Możemy łączyć i/lub anonimizować Dane Osobowe, tak aby nie były już uznawane za Dane Osobowe. Robimy to, aby generować inne dane do naszego użytku, które możemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu, w tym bez ograniczeń, do generowania raportów i projektowania i ulepszania naszych produktów, usług, stron internetowych i aplikacji, a spółka Coyote może udostępniać te dane stronom trzecim.

  Zbieranie i wykorzystywanie danych lokalizacyjnych

  Spółka Coyote śledzi lokalizację ładunków swoich klientów –załadowców, aby pomóc zapewnić bezproblemową dostawę. Spółka Coyote udostępni kierowcom i przewoźnikom różne sposoby sprawdzenia informacji o trasie ładunków Coyote, które przewożą.

  • Przez rozmowy telefoniczne lub wpisy na stronie internetowej.
  • Za pomocą urządzeń do elektronicznego rejestrowania danych.
  • Poprzez połączenie z systemem zarządzania transportem przewoźnika lub w inny sposób przez przewoźnika, aby dostarczyć dane lokalizacyjne ich kierowców, gdy przewożą ładunki dla Coyote.
  • Za pomocą aplikacji CoyoteGO, która jest obsługiwana przez naszą spółkę zależną Coyote Logistics, LLC. Prosimy o zapoznanie się z oświadczeniem o prywatności dostępnym pod adresem: https://coyote.com/privacy-policy/
  • Za pomocą aplikacji stron trzecich – Kierowcy, którzy pobierają aplikację stron trzecich, mogą zgodzić się na śledzenie przez spółkę Coyote ładunków, które przewożą. Aby wyrazić zgodę, kierowca musi włączyć usługi lokalizacyjne dla aplikacji w ustawieniach systemowych swojego telefonu. Jeśli kierowca zdecyduje się na zbieranie danych lokalizacyjnych, aplikacja będzie regularnie dostarczać spółce Coyote aktualizacje lokalizacji kierowcy, od trzech godzin przed planowanym czasem odbioru, przez cały czas trwania przesyłki, a jeśli ładunek nie został oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote, do 48 godzin po planowanym czasie dostawy. Spółka Coyote przestaje zbierać informacje o lokalizacji z aplikacji, gdy ładunek zostanie oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote. Kierowca może zadzwonić do swojego przedstawiciela przewoźnika lub na bezpłatny numer 1- 877-6-COYOTE, aby poinformować spółkę Coyote, że ładunek został dostarczony. Kierowca może zrezygnować ze zbierania danych lokalizacyjnych w dowolnym momencie za pośrednictwem ustawień systemowych swojego telefonu, wyłączając aplikację z dostępu do danych lokalizacyjnych swojego telefonu.
  • Za pomocą zdjęć ładunków, dostarczanych przez kierowcę za pośrednictwem aplikacji. Po pobraniu przez kierowcę, aplikacja zachęca kierowcę do zrobienia zdjęcia naczepy przy odbiorze ładunku, a następnie ponownie przy dostawie. Metadane zdjęcia dostarczają lokalizacji ładunku w tych dwóch punktach czasowych.

  Ujawnianie danych osobowych

  Spółka Coyote może ujawniać Dane Osobowe klientów uczestnikom łańcucha dostaw, takim jak kierowcy i przewoźnicy, magazyny i dystrybutorzy, w zakresie niezbędnym do koordynacji, realizacji i monitorowania przesyłek, świadczenia żądanych lub autoryzowanych usług oraz innych uzasadnionych celów biznesowych zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności. Te uzasadnione cele biznesowe obejmują (i) dostosowanie się do obowiązków prawnych, takich jak przepisy celne i prawa dotyczące sankcji, oraz (ii) zajmowanie się zagrożeniami bezpieczeństwa. W tych sytuacjach możemy przetwarzać dane kontaktowe, dane lokalizacyjne i kopie dokumentów tożsamości użytkownika. Prosimy zauważyć, że będziemy przetwarzać kopie dokumentów tożsamości tylko wtedy, gdy jest to wymagane prawnie. Spółka Coyote może również ujawniać Dane Osobowe przewoźników i kierowców klientom i uczestnikom łańcucha dostaw w takich celach.

  Spółka Coyote może ujawniać Dane Osobowe swoim spółkom zależnym w grupie United Parcel Service („UPS”) w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Możemy również ujawniać Dane Osobowe naszym dostawcom usług, aby wykonywali zadania w naszym imieniu dla celów biznesowych zgodnych z niniejszą Polityką Prywatności. Mogą to być dostawcy usług, takich jak hosting stron internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, technologia informacyjna i zapewnienie infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie e-maili, audyt i inne usługi. Na przykład możemy ujawniać Dane Osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którzy obsługują nasze strony internetowe w naszym imieniu. Należy zauważyć, że jeśli przewoźnik zaktualizuje swoje dane kontaktowe lub inne informacje (w tym jego certyfikat ubezpieczeniowy) na naszych stronach internetowych, dostawca usług może udostępnić, zgodnie ze swoją polityką prywatności, zaktualizowane informacje swoim innym klientom, którzy już mają z nim relacje. Spółka Coyote nie jest odpowiedzialna za działania lub zaniechania dostawców usług, gdy są oni uznawani za „właściciela” lub „administratora danych” zgodnie z obowiązującym prawem. Ponadto ujawniamy Dane Osobowe zewnętrznym dostawcom usług, którzy otrzymują informacje przesyłane za pośrednictwem formularzy kontaktowych dostępnych na naszych stronach internetowych, a także ułatwiają dalszą komunikację e-mailową w naszym imieniu.

  Korzystając z Usług, użytkownik może również zdecydować się na ujawnienie Danych Osobowych.
  Ponadto, gdy wysyłane są powiadomienia push na urządzenie mobilne użytkownika, jego Dane Osobowe są ujawniane dostawcy usługi powiadomień push (Apple Push Notification dla urządzeń z systemem iOS i Google Cloud Messaging dla urządzeń z systemem Android). Polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług dotyczy wykorzystania i ujawniania Danych Osobowych użytkownika przez te usługi.

  Możemy również ujawniać Dane Osobowe, jeśli jest to konieczne lub wskazane, aby przestrzegać obowiązującego prawa lub regulacji, w tym praw obowiązujących poza krajem zamieszkania użytkownika;współpracować z organami administracji publicznej, w tym organami ścigania;ustalić, wykonać lub obronić roszczenie prawne;lub w inny sposób dozwolony lub wymagany przez prawo. Ponadto, spółka Coyote może ujawniać lub przekazywać Dane Osobowe stronie trzeciej w związku z jakąkolwiek reorganizacją, wspólnym przedsięwzięciem, cesją lub innym rozporządzeniem całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji/udziałów, lub jeśli spółka Coyote lub spółka zależna Coyote zostanie w całości lub częściowo przejęta lub połączona z inną firmą. Takie strony trzecie mogą obejmować, na przykład, podmiot przejmujący i jego doradców.

  Dostęp i wybory

  Można przeglądać i edytować online dane kontaktowe i niektóre inne Dane Osobowe, które użytkownik podał podczas korzystania z naszych Usług. Zachęcamy do aktualizowania danych kontaktowych i innych Danych Osobowych.

  Prosimy zapoznać się z sekcją „Prawa osoby, której dane dotyczą” na końcu niniejszej Polityki Prywatności dotyczącą praw, które przysługują użytkownikowi na mocy prawa o ochronie danych.

  Preferencje komunikacji

  Spółka Coyote może wysyłać komunikaty e-mailem, telefonicznie lub poprzez powiadomienia push. Można zrezygnować z takich komunikatów, jak opisano poniżej. Postaramy się zastosować do żądań użytkownika tak szybko, jak to możliwe. Prosimy zauważyć, że jeśli użytkownik korzysta z niektórych usług spółki Coyote, nie może zrezygnować z obowiązkowych komunikatów usługowych lub administracyjnych, które są częścią niektórych usług spółki Coyote i są niezbędne do świadczenia takich usług. W przypadku pomocy dotyczącej preferencji komunikacji, prosimy o kontakt z nami pod adresem [email protected].

  E-maile promocyjne

  Spółka Coyote może wysyłać e-maile do klientów (w tym ich pracowników), promujące te same rodzaje produktów i usług, które spółka Coyote obecnie im dostarcza, lub podobne rodzaje produktów i usług Coyote, które mogą ich zainteresować. Można zrezygnować z otrzymywania dalszych e-maili promocyjnych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych e-mailach.

  Powiadomienia push

  Kierowcy i klienci korzystający z aplikacji dostarczanej przez spółkę Coyote lub jej spółki zależne mogą otrzymywać wiadomości od spółki Coyote lub jej spółek zależnych poprzez powiadomienia push dostarczane w ramach aplikacji. Aby użytkownicy aplikacji mogli otrzymywać takie powiadomienia, usługa powiadomień push musi być włączona dla danej aplikacji za pośrednictwem ustawień systemowych telefonu komórkowego. Włączając usługę powiadomień push dla aplikacji, użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień push dostarczanych w ramach aplikacji. Użytkownicy aplikacji mogą zrezygnować w dowolnym momencie, wyłączając aplikację z wysyłania takich powiadomień za pośrednictwem ustawień systemowych telefonu komórkowego i/lub poprzez ustawienie i zarządzanie preferencjami w aplikacji dotyczącymi otrzymywania powiadomień push.

  Można ponieść opłaty za transmisję danych od swojego operatora sieci komórkowej w ramach powiadomień push, w zależności od planu danych i stawek.

  Bezpieczeństwo

  Spółka Coyote wdrożyła administracyjne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę Danych Osobowych użytkownika w naszej organizacji. Niestety, żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może być w 100% bezpieczny. Jeśli użytkownik ma powody sądzić, że jego kontakt z nami nie jest już bezpieczny, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z sekcją „Skontaktuj się z nami” poniżej.

  Przechowywanie i zachowanie

  Dane Osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych. Nasze zasady dotyczące zachowania odzwierciedlają lokalne okresy przedawnienia i krajowe obowiązki statutowe spółki Coyote.

  Kryteria używane do określenia naszych okresów zachowania danych obejmują:

  • Czas trwania naszych trwających relacji z użytkownikiem i świadczenia Usług dla użytkownika (na przykład, tak długo, jak ma on konto u nas lub nadal korzysta z Usług);
  • Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład, niektóre prawa wymagają od nas przechowywania zapisów transakcji klienta przez określony czas przed ich usunięciem);lub
  • Czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszych interesów prawnych (jak np. w odniesieniu do obowiązujących okresów przedawnienia, postępowań sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

  Przekazywanie danych

  Dane Osobowe użytkownika mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy obiekty lub w którym angażujemy dostawców usług, a korzystając z Usług, użytkownik rozumie, że jego informacje będą przekazywane do krajów poza jego krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, które mogą mieć inne zasady ochrony danych niż kraj użytkownika. W określonych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą być uprawnione do dostępu do Danych Osobowych użytkownika.

  Gdy przekazujemy dane osobowe użytkownika do innych krajów, chronimy te dane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującym prawem. W przypadku takich transferów, spółka Coyote podejmuje niezbędne (umowne) środki, aby zapewnić, że jego dane osobowe otrzymają odpowiedni poziom ochrony.

  Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutajhttps://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international- dimension-data-protection/adequacy-decisions_en#:~:text=The %20European%20Commission%20has%20so,Uruguay%20as %20providing%20adequate%20protection). Dla transferów z EOG do krajów nieuznawanych za odpowiednie przez Komisję Europejską, wdrożyliśmy odpowiednie środki, takie jak Standardowe Klauzule Umowne Komisji Europejskiej, aby chronić Dane Osobowe użytkownika. Standardowe Klauzule Umowne są dostępne tutaj: (https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses- controllers-and-processors-eueea_en).

  Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk międzynarodowego transferu danych spółki Coyote i zapoznać się ze wspomnianymi (umownymi) środkami, prosimy o kontakt z nami za pomocą danych kontaktowych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej.

  Informacje wrażliwe

  Jeśli o to nie poprosimy, użytkownik nie będzie nam przesyłał ani ujawniał żadnych wrażliwych Danych Osobowych (np. numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, opinii politycznych, religijnych lub innych przekonań, danych dotyczących zdrowia, cech biometrycznych lub genetycznych, życia seksualnego lub orientacji seksualnej, przeszłości kryminalnej lub przynależności do związków zawodowych) za pośrednictwem Usług lub w inny sposób.

  Korzystanie z usług przez nieletnich

  Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia, a my nie zbieramy świadomie Danych Osobowych od osób poniżej 13 roku życia. Jeśli użytkownik uważa, że ktoś poniżej 13 roku życia dostarczył nam Dane Osobowe, prosimy o kontakt z nami, jak wskazano w sekcji „Jak się z nami skontaktować” niniejszej Polityki Prywatności, a my postaramy się je usunąć.

  Profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji

  Nie prowadzimy żadnego profilowania ani automatycznego podejmowania decyzji.

  Prawa osoby, której dane dotyczą

  Jako osobie, której dane dotyczą użytkownikowi przysługują prawa wynikające z obowiązującego prawa o ochronie danych. Użytkownik może korzystać z tych praw, zgodnie z obowiązującym prawem, bezpłatnie, chyba że wniosek jest bezpodstawny, nadmierny lub w inny sposób nierozsądny, na przykład ze względu na jego powtarzalność. W niektórych sytuacjach możemy odmówić działania lub nałożyć ograniczenia na prawa użytkownika, zgodnie z prawem.

  Prawa dotyczące Danych Osobowych użytkownika obejmują:

  • prawo do żądania dostępu do Danych Osobowych;
  • prawo do otrzymania kopii Danych Osobowych w celu przekazania ich innemu przedsiębiorstwu;
  • prawo do sprostowania Danych Osobowych lub ich usunięcia/ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;oraz
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych, w tym profilowania.

  Użytkownik może zażądać realizacji tych praw, kontaktując się z nami, jak określono w sekcji „Skontaktuj się z nami” poniżej. Aby chronić prywatność i bezpieczeństwo użytkownika, podejmiemy kroki w celu weryfikacji jego tożsamości przed udzieleniem dostępu do informacji lub działaniem na jego żądanie dot. realizacji praw.

  Prosimy zauważyć, że użytkownikowi przysługuje również prawo na mocy obowiązującego prawa o ochronie danych do złożenia skargi dotyczącej naszego przetwarzania jego Danych Osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych. Organy nadzorcze ds. ochrony danych i ich dane kontaktowe wskazano na poniższej stronie internetowej: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.

  Modyfikacja polityki prywatności

  Spółka Coyote może zaktualizować lub zmienić niniejszą Politykę Prywatności w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach dotyczących Danych Osobowych. Poinformujemy użytkownika w odpowiedni sposób, w tym poprzez opublikowanie zmienionej lub poprawionej Polityki Prywatności na naszej stronie internetowej, i wskażemy na górze tej Polityki Prywatności, kiedy została ostatnio zmieniona lub poprawiona.

  Skontaktuj się z nami

  W razie pytań dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu, w jaki używamy i ujawniamy Dane Osobowe, prosimy o kontakt z nami.

  Coyote Logistics Nederland B.V. Nieuwezijds Voorburgwal 162, 1012 SJ Amsterdam, Holandia

  E-mail: [email protected]

  Dodatkowe powiadomienie dla konsumentów z Kalifornii i Wirginii

  Ta część naszego powiadomienia o prywatności dotyczy konsumentów mieszkających w stanie Kalifornia lub Wirginia. Świadczymy nasze usługi na rzecz i udostępniamy niniejszą stronę internetową innym przedsiębiorstwom. Dlatego rzadko, jeśli w ogóle, bezpośrednio zbieramy, ujawniamy lub sprzedajemy osobiste dane identyfikacyjne (tj. informacje identyfikujące użytkownika jako osobę lub odnoszące się do identyfikowalnej osoby) („informacje osobiste”) konsumentów z Kalifornii lub Wirginii na mocy California Consumer Privacy Act (CCPA) lub Virginia Consumer Data Protection Act (VCDPA). Jednakże, jeśli użytkownik jest konsumentem z Kalifornii lub Wirginii, który uważa, że możemy zbierać jego informacje osobiste, prosimy zwrócić uwagę na poniższe informacje, w tym informacje o prawach na mocy prawa kalifornijskiego lub wirgińskiego.

  Dane Osobowe, które zbieramy

  We describe the personal information we have collected in the 12 months preceding the effective date above in “The Information Coyote Collects”. The information we have obtained includes the following categories of personal information:

  Opisujemy dane osobowe, które zebraliśmy w ciągu 12 miesięcy poprzedzających datę wejścia w życie powyżej w sekcji „Informacje zbierane przez spółkę Coyote”. Informacje, które uzyskaliśmy, obejmują następujące kategorie danych osobowych:

  (A) Identyfikatory, takie jak prawdziwe imię i nazwisko, pseudonim, adres pocztowy, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta, numer ubezpieczenia społecznego, numer prawa jazdy, numer paszportu lub inne podobne identyfikatory (np. jeśli użytkownik zarejestruje konto u nas).

  (B) Dane osobowe opisane w sekcji 1798.80(e) (California Customer Records) Kodeksu Cywilnego Kalifornii. Oznacza to wszelkie informacje identyfikujące, odnoszące się do, opisujące lub zdolne do powiązania z konkretną osobą, w tym „identyfikatory” wymienione w poprzednim punkcie A, oraz następujące: cechy fizyczne lub opis w formie fotografii lub obrazów, jeśli użytkownik odwiedza nasze obiekty lub jeśli jest to potrzebne do ułatwienia dostępu do innych obiektów, numer karty identyfikacyjnej stanu, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, numer karty kredytowej, numer karty debetowej lub inne informacje finansowe, informacje medyczne.

  (C) Charakterystyka kategorii chronionych na mocy prawa kalifornijskiego lub federalnego, jak np. rasa, kolor skóry, religia, płeć, tożsamość/ekspresja płciowa, orientacja seksualna, stan cywilny, warunki medyczne, status wojskowy lub weterana, pochodzenie narodowe i więcej.

  (D) Informacje handlowe, w tym (1) zapisy własności osobistej, produktów lub usług zakupionych, uzyskanych lub rozważanych od spółki Coyote, lub inne historie zakupów lub konsumpcji, (2) informacje dostarczone nam dotyczące zawartości niektórych przesyłek, ale tylko w zakresie, w jakim można powiązać identyfikowalną osobę z taką zawartością, (3) informacje o działaniach podjętych na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych spółki Coyote, które mogą obejmować informacje o rozważanych usługach spółki Coyote, oraz (4) informacje o preferencjach i zrachowaniach konsumentów, które zbieramy na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych lub kupujemy od stron trzecich w celu kierowania reklam cyfrowych lub personalizowania treści, które dostarczamy na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych.

  (E) Informacje o aktywności internetowej lub w innej sieci elektronicznej, w tym, ale nie ograniczając się do, historii przeglądania, historii wyszukiwania oraz informacji dotyczących interakcji konsumenta z witrynami internetowymi i aplikacjami mobilnymi spółki Coyote lub jej spółek zależnych, lub reklamami, które wyświetlamy na stronach internetowych lub w aplikacjach mobilnych spółki Coyote lub na stronach i w aplikacjach stron trzecich.

  (F) Dane geolokalizacyjne (np. gdy użytkownik wyraża zgodę na usługi śledzenia lokalizacji, które spółka Coyote udostępnia).

  (G) Informacje audio z połączeń z centrami obsługi klienta i księgowości, które mogą być nagrywane oraz informacje elektroniczne w postaci informacji o aktywności internetowej lub w innej sieci elektronicznej, jak opisano powyżej. Spółka Coyote może również zbierać inne informacje wizualne w postaci wideo z naszych obiektów lub dowodów fotograficznych lub wideo zebranych jako część dochodzeń w sprawie wypadków.

  (H) Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem w postaci danych kontaktowych biznesowych, takich jak imię i nazwisko, nazwa firmy, adres fizyczny i adres e-mail oraz numer telefonu lub faksu.

  (I) Informacje o wykształceniu, definiowane jako informacje, które nie są publicznie dostępnymi danymi osobowymi, jak określono w Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. sekcja 1232g, 34 C.F.R. część 99).

  (J) Wnioski wyciągnięte z (1) informacji, które zbieramy, gdy użytkownik odwiedza nasze strony internetowe, korzysta z naszych aplikacji lub wchodzi w interakcje z narzędziami, widżetami lub wtyczkami związanymi ze spółką Coyote lub naszymi oficjalnymi profilami w mediach społecznościowych, (2) informacji, które zbieramy, w tym za pośrednictwem spółek zależnych i dostawców stron trzecich, dotyczących treści i innych danych zamieszczonych w Internecie (takich jak publiczne lokalizacje w Internecie), oraz (3) informacji o preferencjach i zachowaniach konsumentów, które zbieramy na naszych stronach internetowych i w aplikacjach mobilnych lub kupujemy od stron trzecich w celu stworzenia profilu konsumenta odzwierciedlającego preferencje, cechy, skłonności, zachowania i postawy konsumenta.

  (K) Wrażliwe dane osobowe, takie jak informacje logowania do konta umożliwiające dostęp do konta oraz precyzyjne dane geolokalizacyjne, w każdym przypadku, jak opisano powyżej w odpowiednich kategoriach.

  Uzyskujemy dane osobowe z różnych źródeł. Do tych źródeł należą: osoby, z którymi my lub nasi dostawcy usług wchodzą w interakcje, zarówno w kontekście kontaków online, jak i offline, które te osoby mogą mieć z nami lub naszymi dostawcami usług;inne podmioty, które dokonują transakcji z nami lub działają jako reprezentanci lub agenci tych osób;urządzenia używane do dostępu do naszych stron internetowych, aplikacji mobilnych i usług online;partnerzy zewnętrzni, tacy jak dostawcy usług marketingowych i analitycznych;przewoźnicy;kierowcy;nadawcy;odbiorcy i inni klienci, w tym klienci naszych usług brokerskich i logistycznych;personel magazynów i dystrybutorów;oraz inni zgodnie z niniejszym Powiadomieniem o Prywatności.

  Ujawnienie Danych Osobowych za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie lub w celach biznesowych

  W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie ujawnialiśmy danych osobowych konsumentów z Kalifornii innym przedsiębiorstwom lub stronom trzecim za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie jako „sprzedaż” danych na mocy prawa kalifornijskiego lub wirgińskiego. Nie ujawniamy danych osobowych osób, o których wiemy, że mają poniżej 16 lat, przedsiębiorstwom lub stronom trzecim za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie jako „sprzedaż” danych osobowych, jak określono na mocy prawa kalifornijskiego lub wirgińskiego, ani dla reklamy behawioralnej w różnych kontekstach jako „udostępnianie” danych osobowych, jak określono na mocy prawa kalifornijskiego, bez wyraźnej autoryzacji.

  W ciągu ostatnich 12 miesięcy ujawniliśmy informacje we wszystkich lub znacznej części powyższych kategorii informacji (A-K) w celach naszej działalności biznesowej. Aby dowiedzieć się więcej o kategoriach stron trzecich, z którymi dzielimy się takimi informacjami, należy zobaczyć powyżej, „Jak spółka Coyote wykorzystuje informacje”.

  Wykorzystanie Danych Osobowych:

  Wykorzystujemy zebrane dane osobowe do celów biznesowych ujawnionych w niniejszej Polityce Prywatności. Aby uzyskać więcej informacji, należy sprawdzić sekcję powyżej, „Jak Coyote wykorzystuje informacje”. Cele biznesowe, do których możemy wykorzystywać dane osobowe konsumentów z Kalifornii i/lub Wirginii, obejmują:

  • Audyt związany z liczeniem wyświetleń reklam dla unikalnych odwiedzających, weryfikacją pozycjonowania i jakości wyświetleń reklam oraz audytem zgodności z tą specyfikacją i innymi standardami;
  • Pomoc w zapewnieniu bezpieczeństwa i integralności w zakresie, w jakim wykorzystanie danych osobowych konsumenta jest uzasadnione i proporcjonalne do tych celów;
  • Debugowanie w celu identyfikacji i naprawy błędów w naszych systemach;
  • Krótkotrwałe, przejściowe wykorzystanie, w tym reklama niepersonalizowana wyświetlana jako część bieżącej interakcji konsumenta z nami;oraz
  • Świadczenie usług w naszym imieniu lub w imieniu innych, w tym utrzymanie lub obsługa kont, świadczenie obsługi klienta, realizacja transakcji, weryfikacja informacji tożsamości, przetwarzanie płatności i inne usługi. Obejmuje to:
  • o Prowadzenie badań wewnętrznych w celu opracowania i demonstracji technologii;oraz
  • o Prowadzenie działalności w celu weryfikacji, ulepszania i utrzymania jakości lub bezpieczeństwa usług lub urządzeń, które możemy posiadać, kontrolować lub świadczyć.

  Możemy również wykorzystywać zebrane informacje do naszych własnych celów operacyjnych lub celów naszych dostawców usług, celów, dla których udzielamy dodatkowego powiadomienia, celów ujawnionych w innych miejscach niniejszej Polityki lub celów zgodnych z kontekstem, w którym dane osobowe zostały zebrane.

  Spółka Coyote nie wykorzystuje wrażliwych danych osobowych do celów, które mogłyby skutkować prawem do ograniczenia wykorzystania lub ujawnienia wrażliwych danych osobowych dla mieszkańców Kalifornii.

  Prawa Prywatności użytkownika

  Jeśli użytkownik jest mieszkańcem stanu USA, który uchwalił kompleksowe prawo o ochronie prywatności danych konsumentów, użytkownik może mieć pewne prawa związane z danymi osobowymi użytkownika. Będziemy honorować żądania otrzymane w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo i w terminie przewidzianym przez prawo. Można korzystać z tych praw bezpłatnie, chyba że jest to inaczej dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

  • Prawo do usunięcia. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy usunęli dane osobowe, które o nim zebraliśmy. Należy zauważyć, że jeśli użytkownik zażądał usługi wymagającej wykorzystania jego danych osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć tej usługi, jeśli użytkownik zdecyduje się usunąć swoje dane osobowe.
  • Prawo do sprostowania. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy poprawili niedokładne dane osobowe, które zebraliśmy o nim.
  • Prawo do informacji. Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili, jakie dane osobowe o nim zebraliśmy. W szczególności, użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy ujawnili, jakie dane osobowe zebraliśmy, wykorzystaliśmy, ujawniliśmy, w tym:
  • –Czy przetwarzamy dane osobowe o użytkowniku;
  • – Konkretne informacje, które zebraliśmy o użytkowniku;
  • – Kategorie danych osobowych, które zebraliśmy o użytkowniku;
  • – Kategorie źródeł, z których dane osobowe zostały zebrane;
  • – Kategorie stron trzecich, którym ujawniamy dane osobowe;
  • – Cel biznesowy lub komercyjny zbierania, sprzedaży lub udostępniania danych osobowych;
  • – Kategorie danych osobowych o użytkowniku, jeśli takie istnieją, które sprzedaliśmy lub udostępniliśmy, oraz kategorie stron trzecich, którym sprzedaliśmy lub udostępniliśmy informacje, według jednej lub więcej kategorii danych osobowych dla każdej kategorii stron trzecich, którym sprzedaliśmy lub udostępniliśmy dane osobowe;
  • – Kategorie danych osobowych o użytkowniku, które ujawniliśmy w celach biznesowych i kategorie odbiorców, którym ujawniliśmy informacje w celach biznesowych.

  Powyższe wyrażenia, „sprzedaż”, „sprzedane”, „sprzedawanie”, „udostępnione” i „udostępnianie” mają znaczenia określone w amerykańskich stanowych kompleksowych ustawach o ochronie prywatności danych konsumentów.

  • Prawo do rezygnacji. Użytkownik ma prawo zrezygnować z ujawniania danych osobowych o nim za wynagrodzenie pieniężne lub inne wartościowe wynagrodzenie, udostępniania danych osobowych o nim do reklamy behawioralnej w różnych kontekstach, reklamy ukierunkowanej i profilowania. Aby zrezygnować, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w sekcji „Żądania realizacji praw użytkownika”.

  Jeśli otrzymamy i będziemy w stanie przetworzyć sygnał z urządzenia użytkownika wskazujący na jego preferencję rezygnacji ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych, jak określone przez prawo, wówczas zastosujemy tę preferencję do danych osobowych, które zbieramy z tego urządzenia, pod warunkiem, że możemy nie być w stanie skojarzyć sygnału z tym samym urządzeniem, jeśli:

  • użytkownik używa innej przeglądarki internetowej lub innego narzędzia do interakcji z nami,
  • użytkownik dokonuje zmian w przeglądarce (np. odinstalowanie i ponowna instalacja lub niektóre rodzaje aktualizacji), które wpływają na naszą zdolność do skojarzenia urządzenia z pierwotnie wysłanym sygnałem, lub
  • użytkownik czyści pliki cookie lub dane przeglądania z przeglądarki lub urządzenia w sposób, który wpływa na naszą zdolność do skojarzenia urządzenia z pierwotnie wysłanym sygnałem.

  Należy zauważyć, że sygnał wysłany z jednego urządzenia nie będzie dotyczył innych urządzeń, których użytkownik używa, ani danych, które zbieramy od niego za pośrednictwem innych źródeł.

  • Prawo do odwołania. Jeśli odrzucimy żądanie użytkownika zgodnie z powyższym w celu realizacji wyżej wymienionych praw do prywatności, użytkownik może odwołać się od naszej decyzji, składając wniosek o odwołanie do spółki Coyote za pośrednictwem następującego adresu e-mail: [email protected].

  Żądanie realizacji praw użytkownika

  Można zażądać realizacji tych praw poprzez:

  • Zadzwonienie do nas pod bezpłatny numer 1-800-455-8753,
  • Wypełnienie naszego formularza wniosku o prawa dostępnego tutaj.

  Proces weryfikacji

  W przypadku wniosków związanych z prawem do informacji, prawem do sprostowania i/lub prawem do usunięcia, należy zauważyć, że zgodnie z obowiązującym prawem musimy podjąć kroki w celu weryfikacji wniosku użytkownika, zanim będziemy mogli udostępnić dane osobowe, poprawić lub usunąć dane osobowe lub w inny sposób przetworzyć wniosek użytkownika. Aby zweryfikować wniosek użytkownika, możemy wymagać od niego podania imienia i nazwiska, adresu fizycznego, adresu e-mail, danych kontaktowych oraz informacji o jego koncie lub poprzednich transakcjach z nami. Jeśli uznamy, że potrzebujemy dodatkowych informacji do weryfikacji wniosku użytkownika, zgodnie z prawem, możemy poprosić użytkownika o dostarczenie nam dodatkowych informacji.

  Dostarczymy dane osobowe, które jesteśmy zobowiązani ujawnić na mocy prawa, w sposób wymagany przez prawo, w ciągu 45 dni od otrzymania wniosku, chyba że poinformujemy użytkownika, że wymagamy dodatkowego czasu na odpowiedź, w takim przypadku odpowiemy w dodatkowym okresie czasu wymaganym przez prawo. Możemy dostarczyć dane osobowe za pośrednictwem konta użytkownika, jeśli posiada on konto w Coyote, lub elektronicznie lub pocztą, zgodnie z jego wyborem. Jeśli elektronicznie, wówczas dostarczymy informacje użytkownikowi lub, na żądanie użytkownika, innemu podmiotowi, w przenośnym i, o ile jest to technicznie wykonalne, w strukturalnym, powszechnie używanym, maszynowo czytelnym formacie, który pozwala na przesyłanie informacji z jednego podmiotu do drugiego bez przeszkód.

  Upoważniony przedstawiciel

  Użytkownik może wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela do żądania realizacji powyższych praw w jego imieniu. Wyznaczyć przedstawiciela można udzielając mu pisemnej zgody, podpisanej przez użytkownika, na działanie w jego imieniu. Przedstawiciel użytkownika może skontaktować się z nami za pośrednictwem informacji podanych w sekcji „Jak się z nami skontaktować” poniżej, aby złożyć wniosek w jego imieniu. Nawet jeśli użytkownik zdecyduje się skorzystać z usług przedstawiciela, możemy, zgodnie z prawem, wymagać:

  • Dostarczenia przez upoważnionego przedstawiciela dowodu, że konsument udzielił upoważnionemu przedstawicielowi pisemnej zgody na złożenie wniosku;
  • Weryfikacji tożsamości konsumenta bezpośrednio w firmie;
  • Bezpośredniego potwierdzenia konsumenta, że udzielił upoważnionemu przedstawicielowi zgody na złożenie wniosku.

  Klauzula niedyskryminacyjna

  Zgodnie z obowiązującym prawem nie możemy dyskryminować użytkownika z powodu korzystania z powyższych praw do prywatności lub innych praw wynikających z California Consumer Privacy Act lub Virginia Consumer Data Protection Act, w tym poprzez:

  • Odmowę zaopatrzenia w towary lub świadczenia usług;
  • Pobieranie różnych cen lub stawek za towary lub usługi, w tym poprzez stosowanie zniżek lub innych korzyści lub nakładanie kar;
  • Świadczenie różnego poziomu lub jakości towarów lub usług;lub
  • Sugerowanie, że użytkownik otrzyma inną cenę lub stawkę za towary lub usługi lub inny poziom lub jakość towarów lub usług.

  Możemy jednak pobierać różne kwoty lub stawki lub świadczyć różny poziom usług lub jakość towarów, jeśli różnica ta jest uzasadniona wartością, jaką dane osobowe nam dostarczają. Możemy ograniczyć naszą odpowiedź na korzystanie z powyższych praw zgodnie z obowiązującym prawem.

  Zachowanie danych

  Dane osobowe użytkownika nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane, lub zgodnie z obowiązującymi zasadami przechowywania i/lub zgodnie z obowiązującym prawem. Nasze zasady dotyczące przechowywania odzwierciedlają lokalne okresy przedawnienia i krajowe obowiązki ustawowe spółki Coyote.

  Do Not Track („nie śledź”)

  Należy zauważyć, że nasze strony internetowe i aplikacje mobilne nie są zaprojektowane do reagowania na żądania „nie śledź” z przeglądarek internetowych.

  Metryki dotyczące żądań prywatności (Kalifornia)

  Poniższy wykres przedstawia metryki związane z naszym postępowaniem w zakresie żądań praw osób, których dane dotyczą w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

  Typ żądaniaLiczba otrzymanych żądańLiczba żądań spełnionych (w całości lub częściowo)Liczba odrzuconych żądań*Średnia liczba dni do merytorycznej odpowiedzi
  Żądania informacji0002 dni robocze
  Żądania usunięcia30111 dzień roboczy
  Żądania rezygnacji0001 dzień roboczy
  Brak zgody na sprzedaż danych osobowych16881 dzień roboczy

  *Spółka Coyote Logistics realizuje żądania tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą zweryfikuje swoją tożsamość

  Rozwijaj Twój biznes dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

  30 września, 2020

  Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw

  Poznaj badanie Coyote dotyczące zrównoważonego rozwoju;dowiedz się, w jaki sposób załadowcy działają na rzecz zielonej przyszłości

  Dowiedz się więcej
  25 lipca, 2023

  Z annałów transportu drogowego: narodziny i rozwój naczepy

  Przeczytaj artykuł Coyote Logistics i poznaj historię powstania naczepy oraz najbardziej rozpowszechnione typy naczep stosowanych współcześnie: od kurtyn i plandek po naczepy-platformy.

  Dowiedz się więcej
  29 marca, 2024

  Ciężarówki przyszłości…z przeszłości

  Odkryj fascynujące ciężarówki sprzed lat, które wyprzedzały swoje czasy. Oto pięć unikalnych modelam, które były uważane za pojazdy przyszłości w dniu premiery.

  Dowiedz się więcej