Dla przewoźnika:

Ogólne Warunki Umowy (OWU)

Spis treści:

1. Definicje

Poniższe definicje mają zastosowanie do następujących terminów:

„Coyote Logistics” – podmiot Coyote Logistics, który zawiera umowę z Przewoźnikiem na świadczenie Usług.
„Klient” – każda osoba prawna, na rzecz której Coyote Logistics działa w związku ze świadczeniem Usług.
„Przewoźnik” – oznacza każdą Stronę, która akceptuje powołanie przez Coyote Logistics do świadczenia Usług.
„Usługi” – oznacza transport Towarów i wszystkie powiązane Usługi.
„Potwierdzenie Zamówienia” – oznacza przesłane przez Coyote Logistics do Przewoźnika pisemne potwierdzenie świadczenia Usług regularnie lub jednorazowo.
„Personel” – oznacza funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów, wykonawców, konsultantów, sprzedawców i przedstawicieli Przewoźnika, Coyote Logistics lub innych stron trzecich.
„Strona” – podmiot realizujący zobowiązania wynikające z OWU, odnoszący się pojedynczo do Coyote Logistics lub Przewoźnika, łącznie jako Strony.
„Pojazd/y” – wszelkie zmotoryzowane środki transportu, w tym między innymi ciężarówki, przyczepy, furgonetki i specjalistyczny sprzęt, wykorzystywane przez Przewoźnika do świadczenia Usług.
„Konwencja CMR” – oznacza Konwencję CMR o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów.
„Konwencja montrealska” – oznacza ujednolicenie niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego.
„CMNI” – oznacza budapeszteńską konwencję w sprawie umowy przewozu ładunków w żegludze śródlądowej.
„COTIF-CIM” – oznacza Konwencję dotyczącą międzynarodowego przewozu koleją (COTIF) wraz z Załącznikiem CIV dotyczącym umowy międzynarodowego przewozu towarów koleją (CIM).
„Reguły hasko-visbijskie” (RHV) –oznacza międzynarodową konwencję o ujednoliceniu niektórych przepisów prawnych dotyczących konosamentów.
„Towary” – oznacza towary, które mają zostać wysłane.

2. Wstęp

1. Coyote Logistics jest zarejestrowanym spedytorem, który może od czasu do czasu zażądać świadczenia Usług od Przewoźnika.
2. Niniejsze OWU określają warunki, na jakich Przewoźnik świadczy Usługi. W przypadku wyrażenia przez Przewoźnika zgody na świadczenie Usług, zostanie wystawione Potwierdzenie Zamówienia, stanowiące indywidualną umowę zawartą pomiędzy Przewoźnikiem a Coyote Logistics, zawierającą niniejsze warunki.
3. Wyłącznie OWU regulują wszystkie potwierdzenia zamówień, działania, umowy i stosunki prawne między Coyote Logistics a Przewoźnikiem. Wszelkie inne warunki są wykluczone, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie przez upoważnionego przedstawiciela Coyote Logistics. Ma to zastosowanie nawet wtedy, gdy Przewoźnik odwołuje się do standardowych warunków bez wyraźnego sprzeciwu ze strony Coyote Logistics.
4. W przypadku sprzeczności między warunkami Potwierdzenia Zamówienia a OWU, pierwszeństwo mają warunki Potwierdzenia Zamówienia.
5. Przewoźnik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w przypadku transportu jakichkolwiek Towarów Coyote Logistics działa jako agent wyłącznie w imieniu odpowiedniego Klienta i nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek dostarczonych informacji lub dokumentacji, ani za charakter lub zawartość jakichkolwiek Towarów wysyłanych przez tego Klienta.
6. Każda ze Stron przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ustalenia zawarte w niniejszym dokumencie nie mają charakteru wyłącznego oraz że każda ze Stron ma swobodę zawierania podobnych umów i uzgodnień z innymi podmiotami.
7. Przewoźnik jest niezależnym kontrahentem i żadna umowa podlegająca OWU nie będzie uważana za stanowiącą między Stronami stosunek partnerski, joint venture, przedstawicielski lub agencyjny.
8. O ile nie uzgodniono inaczej, Coyote Logistics nie składa żadnych obietnic dotyczących wielkości transakcji ani minimalnego wolumenu dla Przewoźnika.

3. Ogólne obowiązki przewoźnika

1. Przewoźnik świadczy Usługi:

a. umiejętnie i z należytą troską i starannością, jakich oczekuje się od kompetentnego usługodawcy;
b. korzystając z doświadczonego, wykwalifikowanego i przeszkolonego Personelu;
c. terminowo i profesjonalnie oraz zgodnie ze wszystkimi specyfikacjami Potwierdzenia Zamówienia, jak również wszelkimi innymi instrukcjami, które mogą zostać wydane przez Coyote Logistics;
d. poprzez korzystanie z platformy CoyoteGO w celu terminowego dostarczania aktualizacji statusu tranzytu (nie rzadziej niż 2 razy dziennie) oraz wgrywania/aktualizacji wszelkich wymaganych informacji i dokumentacji;
e. Towary są dostarczane w takim stanie, w jakim otrzymał je Przewoźnik;
f. zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, w tym płacą minimalną, przepisami prawa pracy, czasem prowadzenia pojazdu i okresami odpoczynku;
g. posiadając ważne zezwolenia, licencje lub certyfikaty na jakąkolwiek działalność omawianą w niniejszym dokumencie.

2. Przewoźnikowi zabrania się dochodzenia jakichkolwiek praw zastawu lub zatrzymania na Towarach.

4. Pojazdy

1. Przewoźnik zapewnia:

a. że Pojazdy niezbędne do wykonania usługi były utrzymywane w zadowalającym i bezpiecznym stanie technicznym;
b. udostępnienie typu Pojazdu określonego w Potwierdzeniu Zamówienia, przy użyciu wyłącznie Pojazdów spełniających normę emisji spalin EURO 5 i EURO 6;
c. że Pojazdy są czyste, bezwonne, suche, szczelne, nieuszkodzone, z funkcjonalnymi zasłonami i wolne od zanieczyszczeń.

2. Z wyłączeniem punktu 14(12), usunięcie planowanego Pojazdu z powodu niezgodności ze specyfikacją lub z innych powodów poza weryfikowalną siłą wyższą może skutkować obciążeniem Przewoźnika dodatkowymi kosztami przez Coyote Logistics za ciężarówkę zastępczą.

5. Wymagania operacyjne

1. Przewoźnik zapewnia:

a. przestrzeganie harmonogramów czasowych przewozu w Potwierdzeniu Zamówienia;
b. w stosownych przypadkach aktywne powiadamianie Coyote Logistics o żądanych przedziałach czasowych załadunku/rozładunku. Coyote Logistics nie gwarantuje dostępności żadnego slotu;
c. poprawne informacje o ciężarówce, numerze rejestracyjnym przyczepy i informacje o kierowcy (np. imię i nazwisko kierowcy oraz numer telefonu) podane na platformie lub aplikacji CoyoteGo z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem przed odbiorem;
d. niezwłoczne powiadomienie Coyote Logistics o opóźnieniach lub problemach wpływających na wydajność Usługi;
e. nadzór nad operacjami załadunku lub magazynowania;
f. że towary są odpowiednio zabezpieczone, a przyczepa wyposażona w wystarczające środki zabezpieczające;
g. brak przeciążeń osi oraz sprawdzenie zgodności Towaru z listem przewozowym (w tym ilości, wagi, numerów identyfikacyjnych, stanu Towaru i jego opakowania). Wszelkie nieprawidłowości muszą być natychmiast zgłaszane do Coyote Logistics i odnotowywane na liście przewozowym, a Przewoźnik musi czekać na instrukcje od Coyote Logistics. Jeżeli Przewoźnik nie jest w stanie przeprowadzić wymaganej kontroli, Przewoźnik musi odnotować to na liście przewozowym i poinformować o tym Coyote Logistics. Przewoźnik odpowiada za nieprawidłowości nie zgłoszone i nie odnotowane w liście przewozowym;
h. kierowcy noszą odpowiednie środki ochrony indywidualnej na terenie Klienta i podczas każdej eksploatacji Pojazdu (np. kask ochronny, rękawice, buty, kamizelka odblaskowa, długie spodnie);
i. Towar dostarczany jest bez uszkodzeń. W przypadku gdy odbiorca dokona zastrzeżenia na liście przewozowym co do stanu Towaru lub w inny sposób, Przewoźnik musi powiadomić o tym fakcie Coyote Logistics oraz wykonać zdjęcia Towaru przy rozładunku;
j. kopia listu przewozowego jest przesyłana w ciągu 48h od dostawy na platformę CoyoteGO wraz z wszelką inną dokumentacją wysyłkową, jeśli jest wymagana w Potwierdzeniu Zamówienia (np. wydruk termografu).

2. Przewoźnik będzie postępować zgodnie z wszelkimi innymi instrukcjami Coyote Logistics dotyczącymi Usług, rozumiejąc, że niezgodność lub częściowa niezgodność może skutkować naliczeniem opłat. W przypadku niespójnych instrukcji obowiązkiem Przewoźnika jest skontaktowanie się z Coyote Logistics w celu potwierdzenia poprawności instrukcji.

6. Szczególne wymagania dotyczące towarów o kontrolowanej temperaturze

1. Przewoźnik zapewnia:

a. że Pojazdy są zgodne ze standardami branżowymi, a Przewoźnik posiada wymagane certyfikaty dla Towarów z kontrolowaną temperaturą (IFS, ATP, FRC, itp.);
b. że temperatura Towaru jest utrzymywana zgodnie z Potwierdzeniem Zamówienia dla całej przesyłki;
c. że wszelkie przeładowywane Towary z kontrolowaną temperaturą są badane w trakcie i po przeładunku w celu potwierdzenia braku wahań temperatury;
d. że Pojazdy wymagane do ruchu z kontrolą temperatury są w stanie zapewnić odczyt temperatury w ciągu 2 dni od dostawy.

7. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

1. Przewoźnik zapewnia:

a. widoczność GPS w czasie rzeczywistym dla ładunków w transporcie za pośrednictwem wyznaczonego przez Coyote Logistics dostawcy śledzenia pojazdów p44;
b. że kierowcy są zawsze osiągalni przez przedstawiciela Coyote Logistics;
c. że Towary nie mogą być pozostawiane bez opieki, a podczas wszelkich przerw Pojazd musi być zaparkowany na parkingach strzeżonych z monitoringiem, które obejmują ogrodzenia, światła, ochronę i kontrolowany dostęp;
d. że Pojazdy są wyposażone w środki bezpieczeństwa, w tym między innymi w kłódki i plomby;
e. że po każdej przerwie kierowcy kierowca sprawdza integralność całej przyczepy, w tym plomby i kłódkę oraz czy nie przewozi się pasażerów na gapę ani kontrabandy. W przypadku, gdy plomba została naruszona lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że plomba została naruszona, Przewoźnik musi niezwłocznie poinformować o tym Coyote Logistics;
f. że podczas transportu plomba na Pojeździe nie zostanie zerwana bez pisemnej zgody Coyote Logistics. Jeśli nie jest to możliwe z powodu żądania dostępu do naczepy przez rząd lub organ celny, Przewoźnik musi niezwłocznie poinformować Coyote Logistics o zdarzeniu i zażądać dokumentacji towarzyszącej od odpowiedniego organu;
g. że przeprowadza się odpowiednie kontrole przeszłości Personelu, który spełnia lub przekracza wymagania określone w przepisach prawa. Kontrole przeprowadzane przez Przewoźnika muszą co najmniej gwarantować, że Personel jest wolny od wcześniejszych wyroków skazujących, w tym między innymi za wykroczenia drogowe, przestępstwa związane z nadużywaniem substancji, przestępstwa przeciwko mieniu i/lub kradzieży. Przewoźnik przydziela do świadczenia Usług wyłącznie Personel, który pomyślnie przeszedł takie kontrole przeszłości;
h. kierowcy przestrzegają prawa, regulaminu obiektu Klienta i zachowują się odpowiednio podczas pobytu na terenie Klienta.

2. Coyote Logistics lub jej Klienci mogą w uzasadniony sposób sprzeciwić się kierowcom i zażądać usunięcia ciężarówki, jeśli wyznaczeni kierowcy naruszą przepisy prawa, zasady bezpieczeństwa/obiektu lub zachowają się niewłaściwie. Przewoźnik musi wyznaczyć kierowcę zastępczego i terminowo odebrać ładunek. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione i skorygowane, zastosowanie ma artykuł 4 punkt 2.

8. Specyfikacje celne

1. Przewoźnik zapewnia:

a. każdy miejsce wjazdu/wyjazdu do/z Wielkiej Brytanii jest dodany w CoyoteGO z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem przed odbiorem lub dostawą;
b. przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów celnych i wszystkich instrukcji celnych wydanych przez Coyote Logistics. W przypadku, gdy Przewoźnik otrzyma na miejscu instrukcje od klientów Coyote Logistics dotyczące ceł, Przewoźnik jest zobowiązany najpierw poinformować Coyote Logistics o takich instrukcjach i czekać na odpowiedź od Coyote Logistics, przed przystąpieniem do wykonywania instrukcji klienta.

9. Zgodność przewoźnika

1. Przewoźnik gwarantuje przestrzeganie zobowiązań w zakresie praw człowieka, przepisów antyłapówkarskich i korupcyjnych oraz że nie będzie angażować się ani wspierać żadnych praktyk korupcyjnych lub nieetycznych.
2. Przewoźnik jest zobowiązany przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów środowiskowych, w tym dotyczących emisji, utylizacji odpadów i substancji niebezpiecznych, oraz uzyskiwać i utrzymywać wszelkie niezbędne pozwolenia, licencje i certyfikaty związane z realizacją usług.
3. Przewoźnik monitoruje swoje emisje CO2 i inne emisje gazów cieplarnianych, dostarczając dane Coyote Logistics z częstotliwością określoną przez Coyote, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
4. Przewoźnik powinien wdrożyć i utrzymywać system zarządzania środowiskowego (EMS) zgodny z międzynarodowymi standardami, takimi jak ISO 14001, obejmujący systematyczne zarządzanie i ciągłe doskonalenie swojej wydajności środowiskowej w świadczeniu usług.
5. Przewoźnik zapewnia, że personel i podwykonawcy zaangażowani w świadczenie usług przestrzegają standardów środowiskowych i zrównoważonego rozwoju określonych w niniejszych GTC. Obejmuje to ciągłe doskonalenie wydajności środowiskowej poprzez szkolenia, wdrażanie nowych technologii oraz współpracę z Coyote Logistics w celu identy fikacji i wdrożenia możliwości poprawy.
6. Od czasu do czasu Coyote Logistics może zażądać dowodu przestrzegania przez Przewoźnika zobowiązań wynikających z niniejszych OWU. Coyote Logistics i/lub Klienci Coyote Logistics mogą uzyskiwać dostęp do rejestrów Przewoźnika związanych z Usługami i dokonywać ich audytu na żądanie. Coyote Logistics lub Klienci Coyote Logistics mogą wyznaczyć stronę trzecią do audytów. Przewoźnik będzie współpracował z należytą starannością w audytach przeprowadzanych przez lub w imieniu Coyote Logistics lub Klientów Coyote Logistics.

10. CoyoteGO i wykorzystanie technologii

1. Coyote Logistics udostępnia Przewoźnikowi swoją platformę i aplikację CoyoteGO w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z OWU oraz w celu zapewnienia Przewoźnikowi kompleksowego rozwiązania do zarządzania transportem w celu zarządzania przewożonymi ładunkami.
2. Aby zapewnić widoczność ładunków w czasie rzeczywistym, Przewoźnik musi zapewnić co następuje:

a. integracja zasobów z wyznaczonym przez Coyote Logistics zewnętrznym dostawcą usług śledzenia pojazdów P44;
b. zdobycie wszelkiego sprzętu transportowego, który może być niezbędny do umożliwienia tej funkcji;
c. współpracę z Coyote lub zewnętrznymi dostawcami usług śledzenia, aby umożliwić udostępnianie danych, w tym korygowanie niezgodnych urządzeń lub problemów technologicznych powodujących zakłócenia śledzenia;
d. że jeśli udostępnienie danych śledzenia za pośrednictwem dostawcy śledzenia jest niemożliwe, Przewoźnik zaktualizuje status przesyłki na CoyoteGO.

3. Dane śledzenia pojazdu mogą obejmować dane osobowe kierowcy. Przewoźnik wyraża zgodę na udostępnianie tych danych Coyote Logistics i/lub Klientom Coyote Logistics oraz gwarantuje uzyskanie zgody kierowcy na przetwarzanie jego danych osobowych przez Coyote Logistics. Zgoda musi być udokumentowana na piśmie i przekazana Coyote Logistics na żądanie.
4. Przewoźnik musi zapoznać się z informacjami o ochronie prywatności firmy Coyote w tym zakresie i zaakceptować je. (Informacje o ochronie prywatności).

11. Ubezpieczenie Przewoźnika

1. Coyote Logistics ma prawo do zadawania pytań dotyczących licencji operatorów Przewoźnika, ubezpieczenia, certyfikatów i innych dokumentów prawnych, a Przewoźnik dostarczy ich kopie na żądanie.
2. Przewoźnik będzie utrzymywał na swój koszt, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, następujące minimalne wymagania ubezpieczeniowe:
a. ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika za Towary przewożone w ruchu międzynarodowym lub krajowym;
b. obowiązkowe ubezpieczenie OC Pojazdu;
c. ubezpieczenie OC z limitem stanowiącym równowartość 5 000 000 € na zdarzenie.
3. Przewoźnik nie zezwoli na zmniejszenie limitów swojej polisy ubezpieczeniowej ani anulowanie takiej polisy bez pisemnego powiadomienia Coyote Logistics z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieprzestrzegania tej klauzuli lub gdy ubezpieczenie Przewoźnika nie spełnia wymagań, Coyote Logistics może ze skutkiem natychmiastowym zakończyć wszelkie stosunki pracy z Przewoźnikiem, w tym wypowiedzieć wszelkie istniejące Potwierdzenia Zamówienia bez prawa do odszkodowania.

12. Roszczenia i odpowiedzialność

Odpowiedzialność Przewoźnika:
1. Przewoźnik odpowiada za Towar od chwili załadunku pierwszej sztuki Towaru do chwili wyładunku ostatniej sztuki Towaru w miejscu przeznaczenia (okres odpowiedzialności).
2. Odpowiedzialność Przewoźnika w związku z utratą i/lub uszkodzeniem Towaru oraz opóźnieniem określona jest zgodnie z Konwencją CMR dla wszystkich przewozów drogowych, Konwencją Montrealską dla transportu lotniczego, CMNI dla transportu śródlądowymi drogami wodnymi, COTIF-CIM dla transport kolejowy lub Reguły Hasko-Visbijskie dotyczące transportu morskiego.
3. Powyższe konwencje mają zastosowanie do wszystkich krajowych i międzynarodowych transportów unimodalnych (jednym środkiem transportu) lub multimodalnych (wieloma środkami transportu), do wszystkich operacji załadunku i rozładunku, przeładunków i/lub okresów czasowego składowania pomiędzy różnymi transportami. Prawo krajowe, mające zastosowanie zgodnie z art. 21, jest decydujące w przypadku, gdy ww. konwencje nie zawierają postanowienia regulującego przedmiotową kwestię odpowiedzialności (funkcja sieci bezpieczeństwa). W przypadku powstania szkody pomiędzy różnymi środkami transportu lub w przypadku nieznanej przyczyny powstania szkody, odpowiedzialność Przewoźnika ustalana jest zgodnie z regulaminem, którego regulacje odpowiedzialności przewidują najwyższe odszkodowanie.
4. Przewoźnik podejmie wszelkie niezbędne środki w celu zminimalizowania rozmiaru szkody oraz podejmie natychmiastowe i odpowiednie działania w celu naprawienia zaistniałej szkody i/lub zapobieżenia dalszym szkodom lub stratom.
5. Przewoźnik jest zobowiązany do współpracy w zakresie prowadzenia dochodzeń i sporządzania raportów związanych z wszelkimi roszczeniami skierowanymi przeciwko Przewoźnikowi lub z nim związanymi. Może to obejmować, między innymi, dostarczenie oświadczeń kierowcy, kopii raportów policyjnych lub urzędowych, danych GPS i telematycznych, zdjęć, itp. Przewoźnik dostarczy te dokumenty i informacje, jeśli będą dostępne, na pierwsze żądanie.
6. Przewoźnik dokona wypłaty odszkodowań ustalonych zgodnie z wyżej wymienionymi konwencjami i prawem za roszczenia bezsporne w terminie 30 dni od dnia otrzymania takich roszczeń.
7. Coyote Logistics jest uprawniona do potrącenia wszelkich roszczeń z wszelkich kwot, które Przewoźnik jest winien Coyote Logistics.
8. Biorąc pod uwagę fakt, że Coyote Logistics działa wyłącznie jako agent w imieniu odpowiedniego Klienta, Coyote Logistics nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność jakichkolwiek dostarczonych informacji lub dokumentacji dotyczących charakteru lub zawartości jakichkolwiek Towarów, a zatem Coyote Logistics nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek oraz wszelkie konsekwencje wynikające z niedokładności informacji lub dokumentacji.
9. Coyote Logistics, jej podmioty stowarzyszone i jej Personel nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone w magazynach i obiektach, na sprzęcie, używanych środkach transportu itp. i/lub za wszelkie roszczenia z tym związane. Ponadto, Coyote Logistics, jej podmioty stowarzyszone i Personel nie ponoszą odpowiedzialności za roszczenia związane ze śmiercią, obrażeniami ciała, szkodami majątkowymi i/lub zanieczyszczeniem środowiska wynikającymi z Usług lub w związku z nimi.
10. Przewoźnik będzie bronił, zwalniał i w pełni zabezpieczał Coyote Logistics, jej podmioty stowarzyszone, Personel i/lub Klientów przed wszelkimi stratami finansowymi, szkodami, rozliczeniami, kosztami, wydatkami i wszelkimi innymi zobowiązaniami (w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi) wynikającymi z lub w powiązaniu z tym, co następuje:

a. wszelkimi roszczeniami związanymi z jakimkolwiek uszkodzeniem ciała, śmiercią lub uszkodzeniem mienia (nie będącego Towarem) spowodowanymi działaniem i/lub zaniechaniem Przewoźnika, podwykonawcy Przewoźnika lub kogokolwiek z jego Personelu;
b. wszelkimi roszczeniami jakiegokolwiek rodzaju zgłoszonymi przez Przewoźnika i/lub Personelu jego podwykonawców;
c. wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami, kosztami, grzywnami lub karami wynikającymi z nieprzestrzegania przez Przewoźnika lub jego podwykonawców jakichkolwiek przepisów dotyczących płacy minimalnej, prawa pracy i/lub jakichkolwiek przepisów dotyczących warunków pracy.

11. Coyote Logistics nie ponosi odpowiedzialności wobec Przewoźnika za utracone możliwości lub zyski, ani za straty specjalne, pośrednie lub wynikowe.
12. Żadna ze stron nie jest uprawniona do powoływania się na jakiekolwiek ograniczenie odpowiedzialności w przypadku rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej strony, jej Personelu i/lub jej podwykonawców.

13. Podwykonawstwo

1. Przewoźnik gwarantuje:

a. Nie zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek Usług bez uprzedniej pisemnej zgody Coyote Logistics;
b. W przypadku podwykonawstwa, aby jego podwykonawcy spełniali wymagania umowne i usługowe dotyczące świadczenia Usług zawarte w niniejszych OWU oraz wszelkich innych obowiązujących przepisach prawa. Przewoźnik odpowiada za wszelkie działania swoich podwykonawców, jak gdyby były to jego własne działania;
c. Wypełnić zobowiązania płatnicze wobec swoich podwykonawców i zwolnić Coyote Logistics i Klientów Coyote Logistics z wszelkich roszczeń o zapłatę ze strony podwykonawcy przeciwko Coyote Logistics i Klientom Coyote Logistics. W przypadku, gdy podwykonawca nie otrzyma zapłaty od Przewoźnika i taki podwykonawca zażąda zapłaty bezpośrednio od Coyote Logistics i/lub Klienta(ów) Coyote, Coyote Logistics może wstrzymać lub odliczyć kwoty należne Przewoźnikowi proporcjonalnie do kwoty żądanej przez podwykonawcę wraz z wszelkimi innymi koszty poniesione w wyniku roszczenia podwykonawcy. Coyote Logistics może skorzystać z takiego prawa niezależnie od tego, czy takie działanie podwykonawcy wobec Coyote Logistics lub Klienta (Klientów) Coyote jest dopuszczalne na mocy obowiązującego prawa.

2. Wyznaczenie przez Przewoźnika podwykonawcy bez pisemnej zgody Coyote Logistics będzie uważane za naruszenie OWU i pociągnie za sobą minimalną karę w wysokości 500 euro za każde zdarzenie, bez ujęcia wszelkich innych kosztów związanych z takim naruszeniem. Dla uniknięcia wątpliwości, jeżeli działanie takie prowadzi do utraty, uszkodzenia lub opóźnienia Towaru w transporcie, w szczególności gdy dotyczy to przewozu Towarów o dużej wartości, takie działanie będzie rozumiane jako działanie umyślne. Ponadto, takie działanie może prowadzić do natychmiastowego rozwiązania stosunku pracy, w tym rozwiązania wszelkich istniejących Potwierdzeń Zamówienia bez żadnych opłat należnych Przewoźnikowi.
3. Przewoźnik nie może publikować ładunków Coyote Logistics na stronach internetowych z ogłoszeniami o ładunkach ani na zewnętrznych platformach giełd transportowych. Naruszenie tego obowiązku pociągnie za sobą konsekwencje zgodnie z artykułem 13 punktem 2.

14. Koszty dodatkowe

1. Koszty dodatkowe nie mogą zostać naliczone, chyba że zostaną one wcześniej zgłoszone i zatwierdzone przez Coyote Logistics.

Anulowanie zleceń transportowych przez Coyote Logistics
2. W przypadku anulowania zlecenia transportowego z wyprzedzeniem krótszym niż 12h od planowanego terminu odbioru bez winy Przewoźnika, Przewoźnikowi przysługuje roszczenie maksymalnie w wysokości 30% stawki przewozowej. W przypadku anulowania zlecenia transportowego z wyprzedzeniem dłuższym niż 12 godzin przed planowanym terminem odbioru, Przewoźnikowi nie przysługuje odszkodowanie.

Przestój (Czas oczekiwania na załadunek/rozładunek)
3. Czas oczekiwania na załadunek/rozładunek jest definiowany jako czas oczekiwania Przewoźnika pomiędzy zarezerwowanym czasem załadunku/dostawy (lub czasem przyjazdu w przypadku braku konieczności umawiania terminu) a zakończeniem załadunku/rozładunku poprzez przekazanie kierowcy całej potwierdzonej dokumentacji przewozowej przez stronę.
4. Przewoźnik musi przybyć na czas, aby móc ubiegać się o Przestój.
5. Przewoźnik musi upewnić się, że odpowiednia dokumentacja przewozowa zawierała rzeczywisty czas przyjazdu i odjazdu Przewoźnika na miejsce / z miejsca oraz została podpisana przez upoważniony personel obiektu.
6. Pierwsze 2 godziny oczekiwania są bezpłatne i Przewoźnikowi nie przysługuje odszkodowanie.
7. Przed upływem bezpłatnych 2h Przewoźnik musi niezwłocznie powiadomić Coyote Logistics o potencjalnym opóźnieniu w miejscu realizacji.
8. Po upływie pierwszych 2 godzin i po przedstawieniu uzasadnionego dowodu czasu oczekiwania, Przewoźnik ma prawo naliczyć opłatę w wysokości 25 E/h, maksymalnie do 250 E/dzień.
9. Przewoźnik nie jest uprawniony do naliczania jakichkolwiek innych cen, opłat, dopłat, ceł lub kosztów, chyba że zostało to wcześniej uzgodnione na piśmie z Coyote Logistics.
10. Reklamacje dotyczące opłat dodatkowych spełniających wszystkie wymagania można składać maksymalnie w ciągu 5 dni roboczych od zdarzenia, po czym nie można już ubiegać się o odszkodowanie.
11. Wstępnie zatwierdzone opłaty mogą zostać rozliczone za pomocą noty kredytowej i zostaną opłacone zgodnie z warunkami płatności.

Anulowanie ładunku/ów przez Przewoźnika
12. W przypadku anulowania ładunku przez Przewoźnika z wyprzedzeniem dłuższym niż 48h do planowanego czasu odbioru, ale z wyłączeniem anulowania w piątki/weekendy lub w szczycie sezonu, Przewoźnik nie ponosi żadnej opłaty.
13. W przypadku anulowania ładunku przez Przewoźnika z wyprzedzeniem krótszym niż 48h do planowanego czasu odbioru bez udowodnienia działania siły wyższej, Przewoźnik ponosi wówczas pełną odpowiedzialność za wszelkie dodatkowe koszty.

15. Płatności

Standardowy termin płatności
1. Coyote Logistics zobowiązuje się do zapłaty wszystkich niekwestionowanych części prawidłowo przedłożonych faktur elektronicznych Przewoźnika w ciągu 28 (dwudziestu ośmiu) dni od otrzymania wszystkich dokumentów niezbędnych do przetworzenia płatności. Dokumentami niezbędnymi do realizacji płatności są faktura, List Przewozowy / dowód dostawy lub inne dokumenty wskazane w Potwierdzeniu Zamówienia (np. kopia wydruku z termografu).

Przyspieszony termin płatności za pośrednictwem QuickPay
2. Coyote Logistics oferuje przyspieszoną płatność przewoźnikom, którzy zdecydują się otrzymać płatność szybciej niż standardowy termin 28 dni. Coyote Logistics oferuje dwudniowe terminy płatności za pośrednictwem programu QuickPay w zamian za zryczałtowaną opłatę w wysokości 3% na rzecz Przewoźnika. Program QuickPay, używany w połączeniu z aplikacją CoyoteGO, wymaga od Przewoźników wyraźnej chęci i zgody na uczestnictwo w programie. W przypadku, gdy Przewoźnik zdecyduje się na program QuickPay, wszystkie warunki niniejszego dokumentu i OWU pozostają w mocy.

Informacje ogólne
3. Przewoźnik musi umieszczać na fakturach numer referencyjny ładunku Coyote.
4. Aby uniknąć opóźnień w płatności, wszystkie wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną w tym samym czasie, w przeciwnym razie termin płatności liczony jest od otrzymania ostatniego złożonego dokumentu.
5. Wszystkie faktury i wymagana dokumentacja do zapłaty muszą zostać przedłożone w ciągu 3 miesięcy od zakończenia Usług. Niedopełnienie tego obowiązku powoduje utratę prawa Przewoźnika do wynagrodzenia. W takim przypadku, Przewoźnik zrzeka się wszelkich roszczeń o zapłatę.
6. Płatność może zostać zrealizowana przez dowolny podmiot stowarzyszony z Coyote Logistics, w takim przypadku płatność zostanie uznana za pełną i ostateczną, a Przewoźnik nie będzie mógł wnosić żadnych roszczeń.
7. Przewoźnik może zdecydować się na przesyłanie wszystkich faktur i towarzyszącej dokumentacji za pośrednictwem CoyoteGO.
8. Oryginalne dokumenty potwierdzające dostawę muszą być dostępne na żądanie.
9. Coyote Logistics nie jest zobowiązana do zapłaty Przewoźnikowi żadnych kar ani odsetek za opóźnienia w płatnościach wynikających z niniejszej Umowy lub w inny sposób.
10. Dodatkowe instrukcje dotyczące fakturowania, w tym adres e-mail do wysyłania faktur, znajdują się w Potwierdzeniach zamówienia.

16. Poufność

1. Przewoźnik zgadza się zachować poufność wszystkich informacji biznesowych, technicznych i finansowych ujawnionych Przewoźnikowi przez Coyote Logistics i/lub Klientów Coyote Logistics. Informacje poufne obejmują między innymi tajemnice handlowe, zastrzeżoną technologię, informacje o cenach i sprzedaży, plany biznesowe, informacje o klientach i wszelkie inne informacje niepubliczne.
2. Informacje poufne mogą być ujawniane wyłącznie na zasadzie ograniczonej wiedzy lub w celu wypełnienia zobowiązań umownych.
3. Przewoźnik podejmie rozsądne kroki w celu ochrony poufności tych informacji, stosując co najmniej taki sam stopień staranności, jaki stosuje w celu ochrony własnych informacji poufnych o podobnym charakterze, ale w żadnym wypadku nie mniejszy niż uzasadniony stopień staranności.
4. Zobowiązania Przewoźnika wynikające z niniejszego punktu nie dotyczą informacji takich, jak następujące:

i. publicznie dostępne w momencie ujawnienia lub później stają się publicznie dostępne bez winy Przewoźnika;
ii. odkryte lub opracowane przez Przewoźnika za pomocą legalnych środków bez użycia informacji poufnych;
iii. ujawnione Przewoźnikowi przez Stronę trzecią, która miała prawo do takiego ujawnienia bez żadnych ograniczeń dotyczących poufności, lub
iv. których ujawnienia wymaga prawo, nakaz sądowy lub organ rządowy, pod warunkiem że Przewoźnik niezwłocznie powiadomi Coyote Logistics na piśmie o takim wymogu przed takim ujawnieniem i dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby ograniczyć zakres takiego ujawnienia i chronić poufność ujawnionych informacji.

5. Zobowiązanie do zachowania poufności pozostaje w mocy po rozwiązaniu stosunku prawnego między Stronami przez okres pięciu (5) lat.

17. Klauzula o zakazie konkurencji

1. Przewoźnik nie będzie bezpośrednio kontaktować się ani oferować stawek, ofert lub Usług Klientowi (Klientom), gdy ładunki zostały po raz pierwszy udostępnione Przewoźnikowi przez Coyote Logistics. W przypadku naruszenia tego zakazu przez okres dwunastu (12) miesięcy po ostatnim świadczeniu Usług przez Przewoźnika, Coyote Logistics będzie należna kara w wysokości 10 000 EUR za każdy przypadek, bez uszczerbku dla wszelkich innych szkód poniesionych przez Coyote Logistics w wyniku tego naruszenia. Obowiązek ten rozciąga się na podwykonawców Przewoźnika, a Przewoźnik wynagrodzi Coyote Logistics zgodnie z postanowieniami niniejszej klauzuli za naruszenie tej klauzuli przez podwykonawców.

18. Zamiana warunków i klauzula salwatoryjna

1. Coyote Logistics może w dowolnym momencie zmodyfikować niniejsze OWU poprzez zamieszczenie poprawionej wersji na stronie internetowej www.coyotelogistics.com lub w aplikacji CoyoteGO. Coyote Logistics przekaże Przewoźnikowi pisemne zawiadomienie w tej sprawie. Jeżeli Przewoźnik nie zgłosi sprzeciwu w momencie zawiadomienia oraz do 5 dni roboczych od dnia wejścia w życie jakiejkolwiek zmiany niniejszych OWU, Przewoźnik wyraża zgodę na świadczenie Usług na podstawie ostatniej zmiany.
2. Strony uzgadniają, że w przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie OWU zostanie uznane za nieważne, taka nieważność nie wpłynie na ważność pozostałych części OWU, a ponadto zgadzają się zastąpić nieważne postanowienie postanowieniem, które jest jak najbardziej zbliżone do zamierzeń i skutków ekonomicznych postanowienia nieważnego.

19. Przypisanie

1. Przewoźnik nie jest uprawniony do cesji ani przeniesienia jakichkolwiek swoich praw wynikających z aktualnych OWU bez uprzedniej zgody Coyote Logistics.

20. Priorytet językowy

1. Niniejsze OWU mogą być sporządzone w językach innych niż angielski. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między wersją angielską a jakąkolwiek inną wersją językową, wersja angielska ma pierwszeństwo i jest uważana za tekst autorytatywny.

21. Prawo i jurysdykcja

1. Prawo angielskie ma zastosowanie do wszystkich umów dotyczących przewozów wyłącznie na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Prawo holenderskie ma zastosowanie do wszystkich innych umów, które są regulowane przez niniejsze OWU i wszystkie powiązane kwestie umowne.

2. Wszelkie spory wynikające z lub w związku z transportami wyłącznie na terytorium Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej będą rozstrzygane przez High Court of Justice (Sąd Najwyższy) w Londynie w Wielkiej Brytanii. Wszelkie inne spory będą rozstrzygane przez sąd w Rotterdamie w Holandii (the Court of Rotterdam). W przypadku sporów powstałych w związku z międzynarodowymi przewozami drogowymi, do których CMR ma zastosowanie bezwzględnie, powyższa klauzula jurysdykcyjna nie ma charakteru wyłącznego.

Rozwijaj Twój biznes dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

15 marca, 2024

ETS i inni, czyli historia symulatorów ciągników siodłowych

Zanurz się w fascynujący świat symulatorów ciągników siodłowych.

Dowiedz się więcej
14 czerwca, 2023

Jak Coyote i UPS razem zwiększają wartość łańcucha dostaw

Osiągnij większą efektywność i uzyskaj kompleksowe rozwiązania z zakresie łańcucha dostaw dzięki bliskiej współpracy UPS i Coyote –UPS Supply Chain Solutions

Dowiedz się więcej
26 września, 2023

Transport drobnicowy (groupage). Co to takiego i na czym polega?

Coyote Logistics wyjaśnia, czym jest usługa transportu drobnicowego (groupage) – nowe rozwiązanie w europejskiej ofercie usług naszej firmy. Poznaj różnice pomiędzy przewozem drobnicowym a całopojazdowym.

Dowiedz się więcej