X
Coyote Logistics Logo
Welcome to Coyote Logistics - Europe

Coyote Logistics operates in both North America and Europe.

Please select your region below.

Europe
coyotelogistics.com
North America
coyote.com

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO
POLITYKA PLIKÓW COOKIE

WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ.

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2020 r.

Witamy na stronie internetowej firmy Coyote Logistics, LLC („Coyote”, „my”, „nas”, „nasz”). Coyote ceni Twoje zainteresowanie swoimi usługami i docenia Twoją wizytę na tej stronie. Użyty dalej termin „witryna internetowa” obejmuje te witryny (lub ich części), które są własnością i / lub są obsługiwane w imieniu firmy Coyote, w tym takie witryny (lub ich części) powiązane z www.coyotelogistics.com, www.coyote.com , www.bzw.coyote.com, www.connect.coyote.com i www.coyotecarriers.com. Niniejsze warunki nie mają zastosowania do żadnej witryny (lub jej części), która nie jest własnością lub nie jest obsługiwana przez lub w imieniu firmy Coyote, w tym między innymi witryny rekrutacyjnej obsługiwanej przez Workday, nawet jeśli udostępniamy hiperłącze lub odniesienie do takich witryny, nawet jeśli taka witryna jest dostępna za pośrednictwem tej witryny.

AKCEPTACJA WARUNKÓW KORZYSTANIA

Coyote udostępnia tę witrynę internetową z zastrzeżeniem następujących warunków i wszelkich obowiązujących przepisów. Uzyskując dostęp do tej witryny, przeglądając ją lub w inny sposób korzystając (zbiorczo „korzystanie”), oświadczasz, że Ty, indywidualny użytkownik tej witryny, przeczytałeś i zrozumiałeś oraz zgadzasz się na bycie związanym prawnie niniejszymi warunkami i zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i przepisów, bez ograniczeń i zastrzeżeń. Korzystając z tej strony internetowej, dodatkowo oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej pełnoletność określoną w Twojej jurysdykcji i, niezależnie od powyższego, co najmniej 18 lat, oraz że masz upoważnienie i zobowiązujesz do tego prawnie ewentualny podmiot gospodarczy, dla którego pełnisz rolę agenta, niezależnego wykonawcy lub jego pracownika na tych samych warunkach, bez ograniczeń i bez zastrzeżeń. Użyte dalej terminy „Ty” i „Twoje” obejmują i / lub odnoszą się do indywidualnego użytkownika tej strony internetowej oraz, w stosownych przypadkach, do podmiotu gospodarczego, dla którego indywidualny użytkownik tej witryny jest agentem, niezależnym wykonawcą lub pracownikiem tegoż. Niniejsze warunki wchodzą w życie natychmiast po pierwszym użyciu strony internetowej. Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi warunkami, nie masz uprawnień do uzyskiwania dostępu, przeglądania lub innego korzystania z tej witryny.

AKTUALIZACJE WARUNKÓW KORZYSTANIA

Coyote zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub modyfikacji niniejszych warunków w dowolnym momencie. Wszelkie modyfikacje zaczną obowiązywać po opublikowaniu na tej stronie. Żadne takie modyfikacje nie będą miały zastosowania w odniesieniu do roszczeń, które powstały przed datą opublikowania modyfikacji. Korzystając z tej strony internetowej po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w niniejszych warunkach, zgadzasz się na związanie prawnie zmienionymi warunkami. Dlatego powinieneś często odwiedzać tę stronę, aby określić obecne warunki, którymi jesteś prawnie związany.

Coyote może wypowiedzieć Ci prawo do korzystania z tej strony internetowej bez podania przyczyny w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym. Nie ograniczając powyższego, firma Coyote może odebrać Ci prawo do korzystania z tej witryny natychmiast i bez powiadomienia z powodu naruszenia jakiejkolwiek części niniejszych warunków. W przypadku takiego wypowiedzenia ograniczenia dotyczące korzystania z materiałów na tej stronie internetowej będą obowiązywać po takim wypowiedzeniu i potwierdzasz, że nadal będziesz związany tymi warunkami.

PORTAL INTERNETOWY COYOTE

W ramach strony internetowej Coyote może oferować swoim klientom i przewoźnikom kontraktowym dostęp do swojego zastrzeżonego portalu internetowego Coyote (znanego również jako Coyote Shipper and Carrier Portal). Portal internetowy Coyote to narzędzie, które może dać zarejestrowanym użytkownikom możliwość przeglądania i monitorowania w czasie rzeczywistym pewnych informacji dotyczących ich kont, ładunków, przesyłek i zamówień w Coyote. Na przykład portal internetowy Coyote może oferować niektórym zarejestrowanym klientom Coyote możliwość śledzenia ich stanu załadunku w czasie rzeczywistym, umieszczania ładunków w systemie jako sposób inicjowania potencjalnego zamówienia na wysyłkę, wysyłania zapytań do Coyote o ich konta i transakcje, i wyświetlanie informacji o stanie konta. Podobnie, portal internetowy Coyote może oferować niektórym zarejestrowanym przewoźnikom Coyote możliwość przeglądania przypisanych im ładunków, licytowania dostępnych ładunków, które należy przypisać, wystawiania ciężarówek i innych pojazdów, które są dostępne do wysyłania nieprzypisanych ładunków oraz przeglądania informacji o stanie konta.

Aby uniknąć wątpliwości, wszystkie oferty przetargowe, ogłoszenia i oferty złożone przez zarejestrowanych użytkowników portalu internetowego Coyote są jedynie ofertami, które muszą zostać zaakceptowane przez firmę Coyote lub za jej pośrednictwem. W żadnym wypadku firma Coyote nie ponosi odpowiedzialności wobec zarejestrowanego użytkownika w przypadku braku pisemnego potwierdzenia od firmy Coyote dotyczącego przedmiotu oferty, zamieszczenia i / lub oferty, a jedynie w zakresie określonym w takim pisemnym potwierdzeniu.

Aby uzyskać dostęp do portalu internetowego Coyote, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem i spełniać wszelkie inne obowiązujące wymagania wymagane przez Coyote od czasu do czasu. W zakresie, w jakim kwalifikujesz się do uzyskania dostępu do portalu internetowego Coyote, w ramach procesu rejestracji otrzymasz niepowtarzalną nazwę użytkownika i hasło. Możesz zmienić swoje hasło po pierwszym zalogowaniu.

Jako zarejestrowany użytkownik portalu internetowego Coyote jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności i bezpieczeństwa swojej nazwy użytkownika i hasła oraz będziesz odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie swojej nazwy użytkownika i hasła. Zgadzasz się natychmiast powiadomić Coyote pod adresem [email protected] lub [email protected] o wszelkich naruszeniach bezpieczeństwa, w tym między innymi o nieuprawnionym użyciu nazwy użytkownika i hasła. Jesteś również odpowiedzialny za wylogowanie się na koniec każdej sesji, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego konta. Niezastosowanie się do tego może umożliwić innym osobom mającym dostęp do Twojego komputera korzystanie z Twojego konta. Bez ograniczania powyższego, jeśli umożliwisz jakiejkolwiek osobie użycie swojej nazwy użytkownika i hasła, będziesz odpowiedzialny za wszelkie działania tej osoby.

PRYWATNOŚĆ

Nasza Polityka prywatności reguluje sposób gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych. Dane osobowe przekazywane za pośrednictwem tej witryny mogą być przekazywane do innych krajów, których przepisy mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych osobowych jak przepisy kraju pochodzenia. Zobacz naszą Politykę prywatności, aby uzyskać więcej informacji.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z INFORMACJI I TREŚCI

Wszystkie informacje i treści zawarte w tej witrynie internetowej, bez względu na to, czy zostały wyraźnie oznaczone, czy też nie, stanowią własność firmy Coyote, jej spółek zależnych, stowarzyszonych lub wspólnych partnerów lub innych osób i podlegają amerykańskim i międzynarodowym prawom autorskim i prawom dotyczącym nieuczciwej konkurencji. Dostarczane informacje i treści obejmują między innymi tekst, grafikę, obrazy, wideo, audio, animacje, oprogramowanie, powiązane pliki i ich rozmieszczenie na stronie internetowej.

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy modeli i marek, emblematy i podlegające ochronie elementy opakowania i rozmieszczenia produktu (łącznie „znaki”), wyraźnie oznaczone lub nie, użyte w tej witrynie są własnością firmy Coyote, jej spółek zależnych, spółek stowarzyszonych lub wspólnych partnerów lub innych i podlegają amerykańskim (federalnym i stanowym) oraz międzynarodowym przepisom dotyczącym znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji.

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista znaków należących do Coyote: BAZOOKA, COYOTE, COYOTEWEB, COYOTE LOGISTICS, COYOTEGO, NO EXCUSES, EVERY HOUR. EVERY MINUTE. EVERY SECOND. i REAL. SMART. LOGISTICS.

Nie wolno kopiować, reprodukować, pobierać, przesyłać, wstawiać, nadawać, transmitować, rozpowszechniać, publikować, ponownie publikować lub w inny sposób wykorzystywać jakichkolwiek informacji, oprogramowania, usług, treści lub znaków dostępnych na tej stronie w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób do celów komercyjnych, w tym za pomocą dowolnego systemu przechowywania lub wyszukiwania informacji, bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Coyote. Możesz jednak kopiować, drukować lub w inny sposób wykorzystywać informacje lub treści zawarte w tej witrynie wyłącznie w zakresie, w jakim jest to użytek wyłącznie do osobistego, edukacyjnego lub wewnętrznego użytku biznesowego i pod warunkiem, że: (1) zachowujesz wszelkie prawa autorskie i inne informacje o własności intelektualnej łącznie i nienaruszone z wszelkimi informacjami lub treściami; (2) nie modyfikujesz ani w żaden inny sposób nie zmieniasz żadnych informacji ani treści; oraz (3) nie sugerujesz w sposób wyraźny lub dorozumiany powiązania przez Ciebie z jakimikolwiek usługami, produktami, markami lub podmiotami stowarzyszonymi poprzez wykorzystanie jakichkolwiek informacji lub treści. Inne wykorzystanie jakichkolwiek informacji, oprogramowania, usług, treści lub znaków, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszych warunkach lub w pisemnym dokumencie podpisanym przez Coyote, jest surowo zabronione. Zabrania się dezasemblacji, dekompilacji, inżynierii wstecznej, rekonstrukcji, odkrywania, ponownego wykorzystywania lub modyfikowania kodu źródłowego lub bazowych algorytmów jakichkolwiek informacji, oprogramowania, usług lub treści dostępnych na tej stronie. Zabrania się używania znaków Coyote w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą, która nie należy do firmy Coyote, ani w jakikolwiek sposób, który może spowodować zamieszanie. Żadne z postanowień niniejszych warunków lub warunków ani na stronie internetowej nie przyznaje ani nie powinno być interpretowane jako przyznanie jakichkolwiek praw w odniesieniu do jakichkolwiek znaków.

Nie wolno używać żadnego robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania / pobierania witryn ani innych ręcznych lub automatycznych urządzeń do pobierania, indeksowania, „skrobania”, „eksploracji danych” lub w inny sposób gromadzenia informacji lub treści dostępnych w witrynie internetowej, ani powielania lub omijania nawigacji struktury lub prezentacji strony internetowej, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody firmy Coyote. Zabrania się zakłócania lub przerywania działania strony internetowej lub serwerów lub sieci używanych do udostępniania strony internetowej, w tym przez hakowanie lub niszczenie jakiejkolwiek części strony internetowej; oraz naruszania jakichkolwiek wymagań, procedur lub zasad takich serwerów lub sieci.

Żadne postanowienie zawarte w niniejszych warunkach lub na stronie internetowej nie przyznaje ani nie może być interpretowane jako przyznające, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do jakichkolwiek praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw własności (a) jakiejkolwiek strony trzeciej lub w odniesieniu do informacji, oprogramowania, usług lub treści osób trzecich; lub (b) firmy Coyote lub w odniesieniu do wszelkich informacji, oprogramowania, usług lub treści firmy Coyote, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych powyżej.

Zabrania się tworzenia hiperłącza do jakiejkolwiek strony lub części tej witryny lub umieszczania w ramkach jakiejkolwiek strony lub części tej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Coyote.

Jakiekolwiek wykorzystanie informacji, treści lub znaków dostępnych na tej stronie internetowej, które nie jest zgodne z powyższymi warunkami, będzie użyciem nieuprawnionym i będzie podlegać sankcjom cywilnym i karnym zgodnie z obowiązującymi amerykańskimi i międzynarodowymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.

ZGŁOSZENIA

Czekamy na Twoje komentarze dotyczące Coyote. Jednak wszelkie komentarze, informacje zwrotne, notatki, wiadomości, pomysły, sugestie lub inne komunikaty (zbiorczo „komunikaty”) wysyłane do firmy Coyote będą i pozostaną wyłączną własnością firmy Coyote. Przekazanie wszelkich takich wiadomości będzie stanowić przeniesienie na Coyote, a Użytkownik niniejszym sceduje i zgadza się przenieść na Coyote wszystkie światowe prawa, tytuły i udziały we wszystkich prawach autorskich i innych prawach własności intelektualnej do komunikacji. Coyote będzie uprawniona do wykorzystywania, reprodukcji, ujawniania, publikowania i rozpowszechniania wszelkich przesłanych materiałów w dowolnym celu, bez ograniczeń i bez jakichkolwiek rekompensat.

WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

KORZYSTASZ Z TEJ STRONY I PORTALU INTERNETOWEGO COYOTE NA WŁASNE RYZYKO. WSZYSTKIE INFORMACJE I TREŚCI NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ I PORTALU INTERNETOWYM COYOTE SĄ DOSTARCZANE „TAKIE JAKIE SĄ” BEZ WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI ANI OŚWIADCZENIA JAKIEKOLWIEK RODZAJU, W TYM BEZ OGRANICZEŃ, WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI LUB NIENARUSZALNOŚCI.

W ŻADNYM WYPADKU COYOTE, JEJ SPÓŁKI ZALEŻNE, SPÓŁKI POWIĄZANE, WSPÓLNICY, LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY LUB USŁUGODAWCY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC STRON ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE LUB INNE SZKODY WSTĘPNE Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB INNEJ PODLINKOWANEJ STRONY INTERNETOWEJ., W TYM M.IN. UTRACONE PRZYCHODY, UTRACONE ZYSKI, UTRATA POTENCJALNEJ KORZYŚCI GOSPODARCZEJ, PRZERWY W DZIAŁALNOŚCI, UTRATA PROGRAMÓW LUB INNE DANE W SYSTEMIE OBSŁUGI UŻYTKOWNIKA LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYTKOWANIA, NIEWŁAŚCIWE KORZYSTANIE Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY INTERNETOWEJ, PORTALU INTERNETOWEGO COYOTE, INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, USŁUG LUB ICH TREŚCI, NAWET JEŚLI COYOTE, JEGO PODMIOTY ZALEŻNE, SPÓŁKI POWIĄZANE, WSPÓLNICY, LICENCJODAWCY, LICENCJOBIORCY LUB USŁUGODAWCY SĄ POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB WNIOSKU O MOŻLIWOŚĆ WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. TWOIM JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z TEJ STRONY I PORTALU INTERNETOWEGO COYOTE. W ŻADNYM WYPADKU NIE BĘDZIE MAKSYMALNA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ COYOTE, JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, SPÓŁEK STOWARZYSZONYCH, WSPÓLNIKÓW, LICENCJODAWCÓW, LICENCJOBIORCÓW LUB USŁUGODAWCÓW, WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH REGULAMINÓW I WARUNKÓW STRONY INTERNETOWEJ LUB Z INNYCH WARUNKÓW JAKIEKOLWIEK INNE ZAŁĄCZONE STRONY, PRZEKRACZAŁA PIĘĆDZIESIĄT DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (50 USD).

Bez ograniczania powyższych zastrzeżeń firma Coyote, jej spółki zależne, stowarzyszone, wspólni partnerzy, licencjodawcy, licencjobiorcy i usługodawcy: (1) nie udzielają żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących tej witryny, portalu internetowego Coyote lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej, dostępu do lub dostępność lub korzystanie z tej witryny internetowej, portalu internetowego Coyote lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej, informacji i treści z dowolnego źródła zamieszczonego lub przywołanego w tej witrynie, portalu internetowego Coyote lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej lub dokładności, kompletności lub aktualności takich informacji lub treści; (2) nie gwarantuje ani nie oświadcza, że dostęp do tej witryny internetowej, portalu internetowego Coyote lub jakiejkolwiek innej witryny internetowej lub korzystanie z nich będzie nieprzerwany lub wolny od błędów lub pominięć, że usterki zostaną naprawione lub że ta witryna internetowa, Portal internetowy Coyote lub jakakolwiek inna witryna internetowa jest wolna od wirusów komputerowych, robaków, koni trojańskich lub innych szkodliwych składników; (3) nie oświadczają ani nie gwarantują, że jakiekolwiek usługi lub produkty wymienione na tej stronie internetowej lub portalu internetowym Coyote lub do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem tej witryny internetowej lub portalu internetowego Coyote będą dostępne do zakupu lub że nie zostaną wycofane w dowolnym momencie, i nie składają żadnych oświadczeń ani gwarancji w związku z takimi produkty lub usługi; oraz (4) nie stanowią ani nie gwarantują dokładności, funkcjonalności, specyfikacji ani żadnego innego aspektu elementów z jakiegokolwiek źródła opublikowanego lub udostępnionego za pośrednictwem tej witryny internetowej lub portalu internetowego Coyote. Należy pamiętać, że w niektórych jurysdykcjach wyłączenie gwarancji dorozumianych może być niedozwolone, dlatego niektóre z powyższych wyłączeń mogą nie mieć zastosowania.

Informacje lub treści dostępne w tej witrynie lub portalu internetowym Coyote mogą opisywać towary i usługi, które mogą być niedostępne w niektórych jurysdykcjach. Dołączenie takich informacji lub treści nie stanowi oświadczenia ani gwarancji firmy Coyote, że takie towary i usługi będą dla Ciebie dostępne. Skontaktuj się z przedstawicielem Coyote, aby omówić dostępność takich towarów i usług w Twojej jurysdykcji. Jesteś odpowiedzialny za zapewnienie, że korzystanie z wszelkich towarów lub usług jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ta witryna internetowa i portal internetowy Coyote mogą wykorzystywać hiperłącza lub odniesienia jako udogodnienie dla użytkownika, tak aby tematy związane z Coyote oraz inne stosowne witryny, materiały i usługi były łatwo dostępne. Takie witryny, materiały i usługi obejmują na przykład czat pomocy technicznej strony trzeciej i inne funkcje stron trzecich udostępnione przez RMIS za pośrednictwem www.coyotecarriers.com. Witryny, materiały i usługi, do których istnieją odnośniki i referencje, mogą nie być obsługiwane, kontrolowane ani utrzymywane przez Coyote, nawet jeśli są one udostępniane za pośrednictwem tej witryny lub portalu internetowego Coyote. Hiperłącza i odniesienia do innych witryn, materiałów i usług, w tym stron dowolnego podmiotu powiązanego z Coyote, nie stanowią sponsorowania, poparcia ani zatwierdzenia przez Coyote informacji, treści, dostępności, zasad lub praktyk takich witryn, materiałów lub usług lub ich dostawców. Coyote nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, zawartość, dostępność, zasady, praktyki lub jakiekolwiek wykorzystanie takich witryn, materiałów lub usług. Uzyskujesz dostęp do takich witryn, materiałów i usług, przeglądasz je i korzystasz z nich na własne ryzyko. Korzystanie z takich witryn, materiałów i usług podlega dodatkowym obowiązującym warunkom i zasadom (w tym warunkom świadczenia usług lub politykom prywatności odpowiednich dostawców zewnętrznych).

Firma Coyote nie ma obowiązku aktualizowania żadnych informacji ani treści w tej witrynie lub portalu internetowym Coyote. W związku z tym firma Coyote, jej spółki zależne, stowarzyszone, wspólnicy, licencjodawcy, licencjobiorcy i usługodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokładność informacji lub treści udostępnianych na stronie internetowej lub w portalu internetowym Coyote. Jakiekolwiek wykorzystanie informacji lub treści dostępnych w tej witrynie lub portalu internetowym Coyote odbywa się na własne ryzyko.

Wszystkie spory wynikające z niniejszych Warunków użytkowania lub z nimi związane lub z jakimkolwiek aspektem relacji między użytkownikiem a firmą Coyote, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego, statutu, oszustwa, wprowadzenia w błąd czy jakiejkolwiek innej teorii prawnej, zostaną rozstrzygnięte w drodze ostatecznego i wiążącego arbitrażu przed neutralnego arbitra zamiast w sądzie przez sędziego lub ławę przysięgłych, a Coyote i Ty zrzekacie się prawa do procesu przed ławą przysięgłych. Zgadzasz się, że jakikolwiek arbitraż na podstawie niniejszych Warunków użytkowania będzie się odbywał indywidualnie; arbitraż zbiorowy i pozwy zbiorowe są niedozwolone i zgadzasz się zrzec się możliwości udziału w pozwie zbiorowym. Arbitraż będzie prowadzony przez amerykańskie stowarzyszenie arbitrażowe American Arbitration Association zgodnie z jego Regulaminem arbitrażu handlowego i Procedurami mediacji (obecnie dostępnymi pod adresem https://www.adr.org/Rules) w brzmieniu zmienionym przez niniejsze Warunki użytkowania. Każde przesłuchanie arbitrażowe odbędzie się w Chicago w stanie Illinois. Obowiązujące prawo będzie takie, jak określono poniżej (pod warunkiem, że w odniesieniu do kwestii związanych z możliwością arbitrażu będzie obowiązywać federalne prawo arbitrażowe). Decyzja arbitra będzie zgodna z warunkami niniejszych Warunków użytkowania i będzie ostateczna i wiążąca. Arbiter będzie uprawniony do przyznania tymczasowego, doraźnego lub stałego nakazu sądowego lub zadośćuczynienia za określone wykonanie niniejszych Warunków korzystania, ale tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia zadośćuczynienia wynikającego z indywidualnego roszczenia przed arbitrem. Wyrok arbitra może zostać potwierdzony i wykonany w dowolnym sądzie właściwym.

UMOWA O ARBITRAŻ

Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające lub związane z (a) niniejszymi Warunkami korzystania z Witryny lub ich istnieniem, naruszeniem, wypowiedzeniem, egzekwowaniem, interpretacją lub ważnością, lub (b) dostępem do tej witryny lub korzystaniem z niej będzie być rozstrzygane indywidualnie w drodze wiążącego arbitrażu między Tobą a firmą Coyote, a nie w sądzie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zarówno Ty, jak i Coyote zrzekacie się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub do udziału jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek domniemanym postępowaniu zbiorowym, zbiorowym, skonsolidowanym lub przedstawicielskim. O ile zarówno Ty, jak i Coyote nie uzgodnicie inaczej na piśmie, wszelkie arbitraże będą prowadzone indywidualnie, a nie w postępowaniu grupowym, zbiorowym, skonsolidowanym lub przedstawicielskim. Jednakże zarówno Ty, jak i Coyote zachowacie prawo do wniesienia indywidualnego pozwu do sądu ds. drobnych roszczeń oraz prawo do uzyskania nakazu lub innego słusznego zadośćuczynienia w sądzie właściwej jurysdykcji w celu zapobieżenia faktycznemu lub grożącemu naruszeniu, przywłaszczeniu lub naruszeniu praw autorskich strony, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Jeśli ten konkretny ustęp zostanie uznany za niewykonalny, całość niniejszej Umowy arbitrażowej zostanie uznana za nieważną. Z wyjątkiem przypadków określonych w zdaniu poprzednim, niniejsza Umowa o arbitraż zachowuje ważność po wypowiedzeniu niniejszych Warunków korzystania z Witryny.

Arbitraż będzie zarządzany przez amerykańskie stowarzyszenie arbitrażowe American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z obowiązującymi wówczas Zasadami arbitrażu handlowego i procedurami mediacyjnymi („Zasady AAA”), z wyjątkiem zmian wprowadzonych niniejszą Umową arbitrażową. Zasady AAA są dostępne pod adresem https://www.adr.org/Rules lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879.

Strony uzgadniają, że arbiter, ale nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, stosowalnością, wykonalnością lub zawarciem niniejszej Umowy o arbitraż, w tym wszelkich roszczeń, które w całości lub jakiejkolwiek części niniejszej Umowy arbitrażowej są nieważne lub podlegają unieważnieniu. Arbiter będzie również odpowiedzialny za określenie wszystkich kwestii dotyczących progowej zdolności do arbitrażu, w tym kwestii związanych z tym, czy umowa o arbitraż i związane z nią warunki są nieuzasadnione lub iluzoryczne, a także za wszelką obronę przed arbitrażem, w tym zrzeczenie się, opóźnienie, niedociągnięcia lub zarzuty.

Niezależnie od wyboru prawa lub innych postanowień niniejszych Warunków korzystania z Witryny, strony zgadzają się i potwierdzają, że niniejsza Umowa arbitrażowa stanowi dowód transakcji obejmującej handel międzystanowy i że Federalna Ustawa Arbitrażowa, 9 U.S.C. § 1 i nast. („FAA”), będzie regulować jego interpretację i egzekwowanie oraz postępowanie na jego podstawie. Intencją stron jest, aby Zasady FAA i AAA miały pierwszeństwo przed wszystkimi prawami stanowymi w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli okaże się, że Zasady FAA i AAA nie mają zastosowania do jakiejkolwiek kwestii wynikającej z niniejszej Umowy arbitrażowej lub jej egzekwowania, wówczas kwestia ta zostanie rozwiązana zgodnie z prawem stanu Illinois.

Strona, która chce zainicjować arbitraż, musi dostarczyć drugiej stronie pisemne żądanie arbitrażu zgodnie z zasadami AAA. AAA zapewnia formularz Commercial Demand for Arbitration dostępny pod adresem www.adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitrem będzie (1) emerytowany sędzia lub (2) prawnik posiadający specjalną licencję na wykonywanie zawodu prawniczego w stanie Illinois i zostanie wybrany przez strony z listy arbitrów arbitrów handlowych AAA. Jeśli strony nie będą w stanie uzgodnić arbitra w ciągu siedmiu (7) dni od dostarczenia wniosku o arbitraż, wówczas AAA wyznaczy arbitra zgodnie z Regulaminem AAA.

O ile Ty i Coyote nie uzgodnicie inaczej na piśmie, arbitraż będzie prowadzony w hrabstwie, w którym mieszkasz. Twoje prawo do przesłuchania zostanie określone w zasadach AAA. Z zastrzeżeniem zasad AAA, arbiter będzie miał swobodę kierowania rozsądną wymianą informacji między stronami, zgodnie z przyspieszonym charakterem arbitrażu.

Arbiter wyda orzeczenie w terminie określonym w zasadach AAA. Orzeczenie w sprawie orzeczenia arbitrażowego może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym do tego. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron. Decyzja arbitra i orzeczenie w tej sprawie nie mają precedensowego ani dodatkowego skutku estoppel. Stronie, która zwycięży w arbitrażu, przysługuje prawo do zasądzenia honorariów i wydatków prawników w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo. Twoja odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat za zgłoszenie AAA, opłat administracyjnych i opłat arbitrażowych będzie wyłącznie taka, jak określono w zasadach AAA.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy arbitrażowej zostanie uznana za niewykonalną lub niezgodną z prawem z jakiegokolwiek powodu, (1) niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie zostanie oddzielone od niniejszej Umowy o arbitraż; (2) zerwanie niewykonalnego lub niezgodnego z prawem postanowienia nie będzie miało żadnego wpływu na pozostałą część Umowy o arbitraż ani na zdolność stron do wymuszania arbitrażu w przypadku wszelkich pozostałych roszczeń na zasadzie indywidualnej zgodnie z Umową o arbitraż; oraz (3) w zakresie, w jakim wszelkie roszczenia muszą zatem być rozpatrywane na zasadzie grupowej, zbiorowej, skonsolidowanej lub reprezentatywnej, takie roszczenia muszą być rozpatrywane w sądzie stanowym lub federalnym w Chicago, Illinois, a nie w postępowaniu arbitrażowym, a strony zgadzają się, że postępowanie sądowe dotyczące tych roszczeń zostanie zawieszone do czasu rozstrzygnięcia jakichkolwiek indywidualnych roszczeń w postępowaniu arbitrażowym.

RÓŻNE

Użytkownik gwarantuje firmie Coyote, że nie będzie podejmował prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do jakichkolwiek usług oferowanych przez Coyote lub systemów komputerowych lub sieci połączonych z dowolnym serwerem Coyote poprzez hakowanie, eksplorację haseł lub w jakikolwiek inny sposób. Nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania jakichkolwiek materiałów lub informacji w jakikolwiek sposób, który nie został celowo udostępniony przez firmę Coyote. Korzystając ze strony, zgadzasz się nie udawać kogoś innego ani nie przyjmować czyjejś tożsamości.

Użytkownik zgadza się bronić, ubezpieczać, zabezpieczać i chronić Coyote, jej spółki zależne, stowarzyszone, wspólników, licencjodawców, licencjobiorców, usługodawców i ich dyrektorów, funkcjonariuszy, pracowników i agentów przed wszelkimi zobowiązaniami, roszczeniami, odszkodowaniami i wydatkami, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, jakie zostały poniesione, wynikające z korzystania z tej witryny, w tym wszelkie naruszenia lub domniemane naruszenia warunków niniejszej Umowy dotyczącej warunków użytkowania.

Coyote kontroluje tę witrynę internetową (z wyłączeniem witryn, do których prowadzą linki) ze swojej siedziby w Chicago, Illinois, Stany Zjednoczone Ameryki i nie gwarantuje, że jakiekolwiek informacje lub treści zawarte w tej witrynie są odpowiednie lub dostępne do wykorzystania w innych lokalizacjach. Dostęp do tej witryny internetowej w miejscach, w których wykorzystanie takich informacji lub treści jest nielegalne, jest zabroniony. O ile nie określono inaczej w powyższej Umowie arbitrażowej, wchodząc na tę stronę internetową, zgadzasz się, że statuty i prawa stanu Illinois, bez względu na wszelkie zasady kolizji prawa, będą miały zastosowanie do wszystkich spraw związanych z korzystaniem z tej strony internetowej, a jeśli korzystasz z tej witryny z dowolnego innego miejsca, jesteś odpowiedzialny za zgodność z obowiązującym prawem lokalnym.

Jeśli jakakolwiek część niniejszych warunków zostanie uznana za niezgodną z prawem, nieważną lub niewykonalną, ta część zostanie uznana za rozdzielną i nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Bez względu na ustawę lub prawo stanowiące inaczej, wszelkie roszczenia lub podstawy powództwa wynikające lub związane z korzystaniem z tej strony internetowej lub niniejszych warunków muszą zostać zgłoszone w ciągu jednego (1) roku od powstania takiego roszczenia lub podstawy powództwa lub zostaną na zawsze przedawnione. Tytuły sekcji w niniejszym dokumencie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mają skutków prawnych ani umownych. Jakiekolwiek zrzeczenie się któregokolwiek warunku lub warunku niniejszej umowy będzie skuteczne tylko wtedy, gdy zostanie sporządzone na piśmie przez odpowiednio upoważnionych przedstawicieli Coyote. Jakiekolwiek niepowodzenie lub opóźnienie ze strony firmy Coyote w egzekwowaniu któregokolwiek z niniejszych warunków w żaden sposób nie wpływa, nie ogranicza ani nie zrzeka się praw firmy Coyote wynikających z niniejszej umowy w żadnym momencie w celu wyegzekwowania ścisłego przestrzegania każdego warunku lub warunków niniejszej umowy. Ani korzystanie z witryny internetowej, ani niniejsza umowa nie tworzą agencji, partnerstwa, spółki joint venture ani relacji pracodawca-pracownik z Coyote. W przypadku braku pisemnej umowy dotyczącej dostawy towarów lub usług przez Coyote, niniejsza umowa stanowi całość porozumienia między stronami w odniesieniu do jej przedmiotu i zastępuje wszystkie poprzednie porozumienia, dyskusje, negocjacje i oświadczenia, ustne lub pisemne, między stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy i mogą być modyfikowane wyłącznie w formie pisemnej podpisanej przez Coyote.

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się ponadto, że nie będziesz używać tej witryny ani żadnych dostępnych w niej materiałów do jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem, ani nie wykorzystujesz jej w jakikolwiek sposób, który naruszałby którykolwiek z niniejszych warunków.

W stosownych przypadkach zgadzasz się ponadto, jako warunek korzystania z tej witryny, zapewnić, że wszyscy Twoi agenci, pracownicy i niezależni wykonawcy przestrzegają niniejszych warunków.

OPROGRAMOWANIE OSÓB TRZECICH

Witryna może zawierać pewne składniki oprogramowania związane z Bootstrap i licencjonowane przez Twitter, Inc. i The Bootstrap Authors. Wyłącznie w odniesieniu do takich elementów obowiązują poniższe warunki zawarte w niniejszym paragrafie. Takie komponenty są objęte prawami autorskimi © 2011–2018 Twitter, Inc. i prawami autorskimi © 2011–2018 The Bootstrap Autohors. Niniejszym udziela się bezpłatnie każdej osobie, która uzyska kopię takich komponentów i powiązanych plików dokumentacji (na potrzeby niniejszego paragrafu „Oprogramowanie”), na korzystanie z Oprogramowania bez ograniczeń, w tym m.in. prawa do użytkowania, kopiowania, modyfikowania, łączenia, publikowania, rozpowszechniania, udzielania podlicencji i / lub sprzedawarzy kopii Oprogramowania oraz zezwala się na to osobom, którym udostępniono Oprogramowanie, z zastrzeżeniem następujących warunków: Powyższa informacja o prawach autorskich i niniejsza informacja o zezwoleniu będą zawarte we wszystkich kopiach lub istotnych częściach Oprogramowania. OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE JEST”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. W ŻADNYM WYPADKU AUTORZY ANI POSIADACZE PRAW AUTORSKICH NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE ROSZCZENIA, SZKODY LUB INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ, ZARÓWNO Z TYTUŁU UMOWY, DELIKTU CZY W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z LUB W ZWIĄZKU Z OPROGRAMOWANIEM LUB UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2020 r.

Coyote Logistics, LLC i jej spółki stowarzyszone i mienie, w tym jej holenderska spółka stowarzyszona Coyote Logistics Nederland B.V. (łącznie „Coyote”, „my”, „nas”, „nasz”), przekazują niniejsze powiadomienie wyjaśniające, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje, gdy klienci pytają o nasze produkty i usługi, używają ich lub kupują, a także gdy przewoźnicy, kierowcy, pracownicy magazynu i dystrybutorzy pytają o lub transportują ładunki dla firmy Coyote lub prowadzą z nią interesy.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy danych osobowych umożliwiających identyfikację („Dane osobowe”) gromadzonych od klientów, przewoźników i kierowców, w tym między innymi informacji gromadzonych za pośrednictwem Usług. „Dane osobowe” to informacje, które identyfikują Cię jako osobę lub dotyczą możliwej do zidentyfikowania osoby. Użyty dalej termin „Usługi” obejmuje te strony internetowe, platformy i aplikacje mobilne, z których uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki prywatności, które są własnością i/lub są obsługiwane w imieniu Coyote, w tym między innymi aplikację mobilną CoyoteGO oraz strony internetowe powiązane z www.coyote.com, www.coyotelogistics.com, bzw.coyote.com, connect.coyote.com i claw.coyote.com oraz strony internetowe powiązane z portalem internetowym Coyote. Terminy „Ty” i „Twój” obejmują i/lub odnoszą się do indywidualnego użytkownika Usług oraz, w stosownych przypadkach, do podmiotu gospodarczego, dla którego indywidualny użytkownik Usług jest agentem, niezależnym wykonawcą lub pracownikiem.

Nasze praktyki dotyczące prywatności mogą się różnić w zależności od jurysdykcji, w których działamy, w celu odzwierciedlenia lokalnych praktyk i wymogów prawnych. Więcej informacji można znaleźć w lokalnych załącznikach na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Polityka nie ma zastosowania do pracowników Coyote, kandydatów do pracy ani Danych osobowych zebranych za pośrednictwem aplikacji mobilnej Coyote BazMo dla pracowników Coyote.
Niniejsza Polityka prywatności nie dotyczy i nie jesteśmy odpowiedzialni za prywatność, dane osobowe lub inne praktyki stron trzecich, w tym stron trzecich obsługujących dowolną stronę internetową lub usługę, do której odnoszą się Usługi (w tym między innymi witryna rekrutacyjna obsługiwana przez Workday i inne funkcje stron trzecich udostępnione przez RMIS). Umieszczenie łącza w Usługach nie oznacza poparcia dla połączonej witryny lub usługi przez nas lub przez nasze podmioty stowarzyszone.

Ponadto nie odpowiadamy za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub zasady bezpieczeństwa lub praktyki innych organizacji, takich jak Facebook, LinkedIn, Apple, Google, Microsoft, Blackberry lub jakikolwiek inny twórca aplikacji, dostawca aplikacji, dostawca platformy mediów społecznościowych, dostawca systemu operacyjnego, dostawca usług bezprzewodowych lub producent urządzenia, w tym w odniesieniu do wszelkich Danych osobowych, które ujawnisz innym organizacjom za pośrednictwem naszych aplikacji lub w związku z nimi.

Uzyskując dostęp do Usług lub korzystając z nich w inny sposób, potwierdzasz, że przeczytałeś i zrozumiałeś niniejszą Politykę prywatności oraz że podane przez Ciebie dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z warunkami niniejszej Polityki prywatności.

INFORMACJE GROMADZONE PRZEZ COYOTE

Dane osobowe klientów

W trakcie zadawania pytań lub korzystania z Usług Coyote, w tym rejestracji na naszych stronach internetowych lub korzystania z nich (lub pobierania lub korzystania z naszych aplikacji mobilnych), możesz zostać poproszony między innymi o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, numer faksu, biznesowe informacje kontaktowe, preferencje dotyczące komunikacji i inne informacje rejestracyjne.

Coyote może również zażądać informacji o płatnościach, które w niektórych przypadkach mogą stanowić Dane osobowe.

Ponadto Coyote może uzyskiwać dane rynkowe o klientach i potencjalnych klientach ze źródeł zewnętrznych; informacje te mogą obejmować ograniczone dane osobowe, takie jak dane kontaktowe przedstawicieli firmy.

Dane osobowe przewoźników / kierowców

W trakcie składania zapytań lub transportu ładunków, rejestracji w naszych Usługach lub korzystania z nich, możesz zostać poproszony między innymi o podanie następujących danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, dane kontaktowe firmy, informacje o kwicie, numer przewoźnika, typ ciężarówki / sprzętu, inne informacje rejestracyjne, informacje o prawie jazdy, numer ubezpieczenia społecznego, historia kierowcy, informacje paszportowe, informacje o ubezpieczeniu i informacje o profilu usługi. Kierowcy mogą korzystać z naszych aplikacji mobilnych do przesyłania zdjęć dokumentów, takich jak faktury i listy przewozowe, oraz do wyszukiwania dostępnych żądań załadunku w oparciu o lokalizację kierowcy oraz do potwierdzania przyjęcia ładunku; informacje te mogą w niektórych przypadkach stanowić dane osobowe. Coyote uzyskuje również podstawowe informacje o przewoźnikach z publicznych lub innych źródeł zewnętrznych; informacje te mogą obejmować dane osobowe, takie jak dane kontaktowe przedstawicieli przewoźnika, a także informacje o ubezpieczeniu przewoźnika.

Ponadto kierowcy zapewniają aktualizacje statusu (w tym lokalizację) dotyczące ładunków Coyote, które przewożą. Takie aktualizacje statusu mogą być przekazywane firmie Coyote (na różne sposoby, jak dokładniej opisano w sekcji „Gromadzenie i wykorzystywanie danych o lokalizacji” poniżej).

Dane osobowe dotyczące personelu magazynów / dystrybutorów

Personel obiektów magazynowych używanych w związku z ładunkami Coyote oraz dystrybutorów klientów Coyote może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych podczas rejestracji w naszych Usługach: imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, dane kontaktowe firmy i inne informacje w ramach rejestracji.

Musimy gromadzić dane osobowe, aby świadczyć żądane usługi. Jeśli nie podasz żądanych informacji, możemy nie być w stanie świadczyć Usług. Jeśli ujawnisz nam lub naszym dostawcom usług w związku z Usługami jakiekolwiek Dane osobowe dotyczące innych osób, oświadczasz, że masz do tego upoważnienie i zezwalasz nam na wykorzystywanie tych informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Informacje techniczne

Coyote może również gromadzić określone informacje techniczne, gdy odwiedzasz lub korzystasz z naszych Usług, w tym informacje o urządzeniu (takie jak typ używanej przeglądarki, typ używanego systemu operacyjnego oraz ustawienia regionalne i językowe), Twój protokół internetowy (adres IP) adres i nazwę domeny dostawcy usług internetowych, zbiorcze dane o liczbie wizyt w witrynie lub usłudze i/lub zbiorcze dane o odwiedzanych stronach. Tam, gdzie adresy IP lub inne informacje techniczne są uważane za Dane osobowe zgodnie z lokalnym prawem, Coyote potraktuje te informacje jako Dane osobowe. Możemy łączyć informacje, które otrzymujemy online z innymi informacjami, które nam przekazałeś, oraz z informacjami z innych źródeł, aby poprawić naszą wiedzę o Tobie, aby pomóc nam w świadczeniu usług wysokiej jakości oraz w dostarczaniu i dostosowywaniu naszych produktów i usług. W przypadku łączenia informacji online, które nie pozwalają na identyfikację osoby, z danymi osobowymi, będziemy traktować połączone informacje jako dane osobowe.

JAK COYOTE WYKORZYSTUJE INFORMACJE

My i nasi usługodawcy wykorzystujemy Dane osobowe do uzasadnionych celów biznesowych, w tym:

 • Aby zapewnić funkcjonalność Usług;
 • Aby świadczyć Usługi;
 • W celu koordynacji ze spedytorami, odbiorcami, przewoźnikami, kierowcami, magazynami, dystrybutorami i innymi uczestnikami łańcucha dostaw w zakresie wysyłki i dostawy ładunków;
 • Aby oferować ładunki przewoźnikom;
 • Aby przyjmować wnioski o zorganizowanie transportu przesyłek od klientów;
 • W celu śledzenia, wysyłania wiadomości tekstowych (SMS), dzwonienia i dostarczania aktualnych informacji o stanie i lokalizacji ładunków lub związanych z nimi;
 • W celu tworzenia i zarządzania kontami (w tym kontami online);
 • W celu wykonywania czynności związanych z audytem, fakturowaniem i uzgadnianiem;
 • Aby przetwarzać roszczenia otrzymane w związku z naszymi usługami;
 • Aby zapewniać wsparcie klientom i przewoźnikom;
 • W celu odpowiadania na zapytania, prośby, pytania i komentarze;
 • W celu komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych (SMS), powiadomień push, połączenia telefonicznego lub w inny sposób;
 • W celu udzielania pomocy w opracowywaniu nowych produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji i/lub ulepszaniu naszych istniejących produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji;
 • Aby chronić bezpieczeństwo lub integralność naszych produktów lub usług i/lub egzekwować warunki regulujące ich użytkowanie;
 • W celu wykrywania i ochrony przed zagrożeniami bezpieczeństwa lub zniszczeniem mienia, w tym zagrożeniami dla naszych systemów informatycznych i innych aktywów;
 • W celu wykrywania i ochrony przed oszustwami, działalnością przestępczą i innymi zobowiązaniami prawnymi;
 • W celu oceny i ulepszania naszych operacji biznesowych i analityki biznesowej, w tym zdolności do zaspokajania potrzeb klientów;
 • Aby dokonywać analiz pod kątem raportowania biznesowego;
 • Aby świadczyć spersonalizowane usługi; i
 • Aby ułatwić korzystanie z naszych produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji, eliminując konieczność ponownego wprowadzania informacji.

Angażujemy się w działania mające na celu zarządzanie naszymi relacjami z Tobą, takie jak:

 • Dostarczanie materiałów marketingowych na Twoje żądanie;
 • Przetwarzanie i pobieranie płatności oraz dokonywanie płatności; i
 • Oferowanie produktów lub usług, które mogą być interesujące na Twoje żądanie.

Podejmujemy określone działania za Twoją zgodą (jeśli jest to wymagane przez obowiązujące prawo), w tym:

 • Wyświetlanie treści serwisu internetowego dostosowanych do zainteresowań i preferencji klientów; i
 • Uzyskiwanie opinii oraz wsparcia i ulepszenia naszych działań w zakresie sprzedaży, marketingu i reklamy.

Używamy również danych osobowych w celu przestrzegania obowiązującego prawa i naszych zasad oraz do współpracy z urzędnikami państwowymi lub stronami w sporach sądowych na mocy prawa lub przepisów lub w inny sposób wymagany lub dozwolony przez prawo.

Możemy agregować i/lub anonimizować dane osobowe, aby nie były już uważane za dane osobowe. Robimy to, aby generować inne dane do naszego użytku, które możemy wykorzystywać i ujawniać w dowolnym celu, w tym między innymi w celu generowania raportów oraz ulepszania projektu i zawartości naszych produktów, usług, witryn internetowych i aplikacji, a Coyote może udostępniać te dane osobom trzecim.

ZBIERANIE I WYKORZYSTANIE DANYCH O LOKALIZACJI

Coyote śledzi lokalizację ładunków swoich klientów załadowców, aby zapewnić płynną dostawę. Coyote udostępnia przewoźnikom i kierowcom różne sposoby dostarczania aktualizacji lokalizacji ładunków Coyote, które przewożą:

 • Rozmowy telefoniczne, wiadomości tekstowe lub wpisy na stronach internetowych.
 • Elektroniczne urządzenia rejestrujące.
 • Połączenie z systemem zarządzania transportem przewoźnika lub w inny sposób przez przewoźnika, w celu dostarczenia danych o lokalizacji swoich kierowców, gdy przewożą ładunki dla Coyote.
 • Korzystając z aplikacji CoyoteGO – Kierowcy pobierający aplikację CoyoteGO mogą wyrazić zgodę na śledzenie przez Coyote ładunków, które przewożą. Aby wyrazić zgodę, kierowca musi włączyć usługi lokalizacyjne dla aplikacji w ustawieniach systemowych swojego telefonu. Aplikacja umożliwia również kierowcom bardziej wydajne wyszukiwanie nowych ładunków dostępnych w Coyote. Jeśli kierowca zdecyduje się na zbieranie danych o lokalizacji, aplikacja będzie regularnie aktualizować lokalizację kierowcy od momentu wysłania go w celu odebrania ładunku do potwierdzenia dostawy, korzystając z danych o lokalizacji z telefonu komórkowego kierowcy. Ładunek musi być oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote, aby zatrzymać dalsze gromadzenie danych o lokalizacji. Kierowca może oznaczyć ładunek jako dostarczony w aplikacji lub może zadzwonić do swojego przedstawiciela przewoźnika lub pod bezpłatny numer na coyote.com, aby poinformować Coyote, że ładunek został dostarczony. Jeśli ładunek nie zostanie oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote, aplikacja będzie kontynuować śledzenie lokalizacji do 48 godzin po zaplanowanej dacie dostawy. Kierowca może w dowolnym momencie zrezygnować z gromadzenia danych o lokalizacji za pomocą preferencji systemowych swojego telefonu, wyłączając dostęp aplikacji do danych o lokalizacji swojego telefonu. Ponadto, jak wspomniano powyżej, aby zatrzymać zbieranie lokalizacji konkretnego ładunku, ładunek musi być oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote.
 • Za pomocą aplikacji innej firmy – Kierowcy pobierający aplikację innej firmy mogą wyrazić zgodę na śledzenie przez Coyote ładunków, które przewożą. Aby wyrazić zgodę, kierowca musi włączyć usługi lokalizacyjne dla aplikacji w ustawieniach systemowych swojego telefonu. Jeśli kierowca zdecyduje się na zbieranie danych o lokalizacji, aplikacja będzie regularnie aktualizować lokalizację kierowcy, od trzech godzin poprzedzających planowany czas odbioru, przez cały czas trwania transportu oraz jeśli ładunek nie został oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote przez okres do 48 godzin od planowanej godziny odbioru. Coyote przestaje zbierać informacje o lokalizacji z aplikacji, gdy ładunek zostanie oznaczony jako dostarczony w systemach Coyote. Kierowca może zadzwonić do przedstawiciela przewoźnika lub pod bezpłatny numer na coyote.com, aby poinformować Coyote, że ładunek został dostarczony. Kierowca może w dowolnym momencie zrezygnować z gromadzenia danych o lokalizacji za pomocą preferencji systemowych swojego telefonu, wyłączając dostęp aplikacji do danych o lokalizacji swojego telefonu.
 • Zdjęcia ładunków dostarczone przez kierowcę za pośrednictwem aplikacji Coyote lub aplikacji innej firmy. Po pobraniu przez kierowcę aplikacja prosi go o zrobienie zdjęcia przyczepy przy odbiorze ładunku, a następnie ponownie przy dostawie. Metadane zdjęcia podają lokalizacje ładunku w tych dwóch punktach w czasie.

UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Coyote może ujawniać Dane osobowe klientów uczestnikom łańcucha dostaw, takim jak kierowcy i przewoźnicy, magazyny i dystrybutorzy, w zakresie niezbędnym do koordynowania, wykonywania i monitorowania przesyłek, świadczenia usług, o które prosiłeś lub które autoryzowałeś, a także do innych uzasadnionych celów biznesowych zgodnych z niniejszą Polityką prywatności. Coyote może również ujawniać Dane osobowe przewoźników i kierowców klientom i uczestnikom łańcucha dostaw w takich celach.

Coyote może ujawniać Dane osobowe swoim podmiotom stowarzyszonym z grupy firm United Parcel Service („UPS”) w celach opisanych w niniejszej Polityce prywatności.
Możemy również ujawniać Dane osobowe naszym usługodawcom w celu wykonywania zadań w naszym imieniu w celach biznesowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Mogą to być dostawcy usług, takich jak hosting witryn internetowych, analiza danych, przetwarzanie płatności, realizacja zamówień, dostarczanie technologii informatycznych i powiązanej infrastruktury, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, audyt i inne usługi. Na przykład ujawniamy dane osobowe zewnętrznemu dostawcy usług, RMIS, który w naszym imieniu obsługuje witrynę internetową www.coyotecarriers.com. Należy pamiętać, że jeśli przewoźnik zaktualizuje swoje dane kontaktowe lub inne informacje (w tym swój certyfikat ubezpieczenia) na stronie www.coyotecarriers.com, RMIS może udostępniać, zgodnie ze swoją polityką prywatności, zaktualizowane informacje innym klientom, którzy mają już relację z tym przewoźnikiem. Coyote nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania RMIS, w przypadku których RMIS jest uważane za „właściciela” lub „administratora danych” zgodnie z obowiązującym prawem.

Korzystając z Usług, możesz również zdecydować się na ujawnienie danych osobowych.

Ponadto, gdy powiadomienia push są wysyłane na Twoje urządzenie mobilne, Twoje dane osobowe są ujawniane dostawcy usługi powiadomień push (powiadomienie Apple Push dla urządzeń z systemem iOS i Google Cloud Messaging dla urządzeń z systemem Android). Polityka prywatności odpowiedniego dostawcy usług ma zastosowanie do wykorzystywania i ujawniania danych osobowych przez te usługi.

Możemy również ujawniać dane osobowe, jeśli jest to konieczne lub stosowne, w celu przestrzegania obowiązującego prawa lub przepisów, w tym przepisów obowiązujących poza krajem zamieszkania użytkownika; współpraca z organami publicznymi i rządowymi, w tym z organami ścigania; do ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego; lub, jeśli jest to dozwolone lub wymagane przez prawo.
Ponadto Coyote może ujawnić lub przekazać Dane osobowe stronie trzeciej w związku z jakąkolwiek reorganizacją, wspólnym przedsięwzięciem, cesją lub innym zbyciem całości lub części naszej działalności, aktywów lub akcji, lub w przypadku przejęcia Coyote lub spółki stowarzyszonej Coyote w całości lub w części przez inną spółkę lub połączenia się z nią. Takie strony trzecie mogą obejmować na przykład podmiot przejmujący i jego doradców.

DOSTĘP I WYBORY

Możesz przeglądać i edytować dane kontaktowe online oraz niektóre inne Dane osobowe, które podałeś podczas korzystania z naszych Usług. Zachęcamy do upewnienia się, że Twoje dane kontaktowe i inne dane osobowe są aktualne.

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, Meksyku lub państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) (lub w Wielkiej Brytanii, w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej), zapoznaj się z odpowiednimi lokalnymi załącznikami na stronie koniec niniejszej Polityki prywatności dotyczącej praw do informacji, które przysługują Ci na mocy lokalnego prawa.

Preferencje komunikacji

Coyote może wysyłać wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych (SMS), połączeń telefonicznych lub powiadomień push. Możesz zrezygnować z takich komunikatów, jak opisano poniżej. Postaramy się spełnić Twoje żądanie(-a) tak szybko, jak to będzie praktycznie możliwe. Należy pamiętać, że jeśli korzystasz z niektórych usług Coyote, nie możesz zrezygnować z obowiązkowej usługi lub komunikacji administracyjnej, która jest częścią niektórych usług Coyote i jest niezbędna do świadczenia takich usług.
Aby uzyskać pomoc w zakresie obsługi klienta w zakresie preferencji komunikacyjnych, napisz do nas na adres [email protected].

E-maile promocyjne

Coyote może wysyłać wiadomości e-mail do klientów (w tym ich pracowników), które promują te same rodzaje produktów i usług, które obecnie dostarcza im Coyote, lub podobne rodzaje produktów i usług Coyote, które mogą ich zainteresować. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszych promocyjnych wiadomości e-mail, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach e-mail.

Wiadomości tekstowe SMS

Niektóre usługi Coyote wykorzystują wiadomości tekstowe SMS. Na przykład możemy używać wiadomości tekstowych do ogólnych powiadomień o usługach lub do usług śledzenia telefonów komórkowych. Zanim otrzymasz jakiekolwiek wiadomości tekstowe od Coyote, zostaniesz powiadomiony o używaniu przez nas wiadomości tekstowych i poproszony o wyrażenie zgody. Korzystanie z tych usług może wiązać się z opłatami za przesyłanie wiadomości i danych od operatora komórkowego, w zależności od planu taryfowego i stawek za transmisję danych. Należy pamiętać, że przewoźnicy nie odpowiadają za opóźnione lub niedostarczone wiadomości.

Aby anulować otrzymywanie wiadomości tekstowych od Coyote, możesz odpowiedzieć STOP lub UKRYJ na dowolną wiadomość otrzymaną od Coyote.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą usług przesyłania wiadomości tekstowych związanych z Coyote, możesz skontaktować się z Coyote pod numerem 1-800-455-8753 lub wysłać e-mail na adres [email protected].

Przewoźnicy biorący udział w naszej usłudze przesyłania wiadomości tekstowych obejmują między innymi: nTelos, Cellcom, Cellsouth, Carolina West, AT&T, MetroPCS, T-Mobile, US Cellular, Sprint, Google Voice, Boost, Virgin Mobile i Verizon Wireless. Przewoźnicy nie odpowiadają za zagubione lub niedostarczone wiadomości.

Powiadomienia push

Kierowcy i klienci korzystający z aplikacji Coyote mogą otrzymywać wiadomości od Coyote poprzez powiadomienia push dostarczane w aplikacji. Aby użytkownicy aplikacji mogli otrzymywać takie powiadomienia, usługa powiadomień push musi być włączona dla danej aplikacji w preferencjach systemowych telefonu komórkowego. Włączając usługę powiadomień push dla aplikacji, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień push dostarczanych w ramach aplikacji. Użytkownicy aplikacji mogą w dowolnym momencie zrezygnować, wyłączając wysyłanie takich powiadomień przez aplikację za pośrednictwem preferencji systemowych telefonu komórkowego i / lub konfigurując i zarządzając preferencjami w aplikacji, aby otrzymywać powiadomienia push.

Operator sieci bezprzewodowej może naliczać opłaty za przesyłanie danych w przypadku powiadomień push, w zależności od planu i stawek za transmisję danych.

BEZPIECZEŃSTWO

Firma Coyote wdrożyła administracyjne, techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu pomoc w ochronie Twoich danych osobowych w naszej organizacji. Niestety, żaden system transmisji lub przechowywania danych nie może zagwarantować bezpieczeństwa w 100%. Jeśli masz powody, by sądzić, że Twoja interakcja z nami nie jest już bezpieczna, prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas zgodnie z sekcją „Kontakt” poniżej.

PRZECHOWYWANIE

Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub w inny sposób, aby spełnić wymogi prawne.

Kryteria stosowane do określenia naszych okresów przechowywania obejmują:

 • Okres, przez jaki utrzymujemy z Tobą stałą relację i świadczymy Ci Usługi (na przykład tak długo, jak masz u nas konto lub korzystasz z Usług);
 • Czy istnieje obowiązek prawny, któremu podlegamy (na przykład niektóre przepisy wymagają od nas przechowywania zapisów Twoich transakcji przez określony czas, zanim będziemy mogli je usunąć); lub
 • Czy przechowywanie jest wskazane w świetle naszej sytuacji prawnej (np. W odniesieniu do obowiązujących przepisów o przedawnieniu, sporów sądowych lub dochodzeń regulacyjnych).

ADRESY IP, CIASTECZKA I INNE INFORMACJE

Podobnie jak inne witryny internetowe, nasze witryny internetowe wykorzystują Twoją domenę, adres IP, informacje o urządzeniu i przeglądarce, aby pomóc w diagnozowaniu problemów z produktami i usługami oraz wyposażeniem firmy Coyote, do administrowania produktami i usługami oraz do celów bezpieczeństwa.
Nasze witryny internetowe używają również „plików cookie”, czyli fragmentów danych wysyłanych z serwera internetowego do przeglądarki internetowej, które umożliwiają serwerowi sieci Web identyfikację użytkowników odwiedzających witrynę obsługiwaną przez ten serwer. Coyote i nasi usługodawcy mogą wykorzystywać pliki cookie w celu identyfikacji użytkownika na naszych stronach internetowych, aby Coyote mógł dostarczać Ci bardziej dostosowane informacje i usługi. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli zdecydujesz, możesz wyłączyć korzystanie z plików cookie, przeglądając preferencje i opcje przeglądarki. Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i podobnych technologii śledzenia oraz sposobów ich kontrolowania można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

REKLAMA OSÓB TRZECICH

Korzystamy z zewnętrznych firm reklamowych, aby wyświetlać reklamy dotyczące towarów i usług, które mogą Cię zainteresować, gdy uzyskujesz dostęp do Usług i innych witryn internetowych lub usług online i korzystasz z nich. Strony trzecie mogą gromadzić dane osobowe dotyczące Twoich działań online w czasie i w różnych witrynach internetowych, gdy korzystasz z naszej witryny lub usługi.

Możesz otrzymywać reklamy oparte na informacjach dotyczących Twojego dostępu do Usług i innych witryn internetowych lub usług online oraz korzystania z nich na dowolnym z Twoich urządzeń, a także informacji otrzymanych od stron trzecich. Firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w Twojej przeglądarce (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Korzystają również z tych technologii, wraz z informacjami, które zbierają o Twoim korzystaniu z Internetu, aby rozpoznawać Cię na urządzeniach, z których korzystasz, takich jak telefon komórkowy i laptop. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak zrezygnować z niektórych ukierunkowanych reklam w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych na konkretnym urządzeniu, na którym uzyskujesz dostęp do niniejszej Polityki prywatności, odwiedź https://optout.aboutads.info/ i https://optout.networkadvertising.org/. Po rezygnacji możesz nadal otrzymywać reklamy, ale mogą one nie być dostosowane do Twoich zainteresowań.

PRZEKAZYWANIE DANYCH

Twoje dane osobowe mogą być przechowywane i przetwarzane w dowolnym kraju, w którym mamy obiekty lub w którym zatrudniamy usługodawców, a korzystając z Usług, rozumiesz, że Twoje informacje będą przekazywane do krajów poza Twoim krajem zamieszkania, w tym do Stanów Zjednoczonych, które mogą mieć inne zasady ochrony danych niż obowiązujące w Twoim kraju. W pewnych okolicznościach sądy, organy ścigania, agencje regulacyjne lub organy bezpieczeństwa w tych innych krajach mogą mieć prawo dostępu do Twoich Danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące transferów transgranicznych z EOG można znaleźć w „Polityce prywatności firmy Coyote – aneks dot. EOG” na końcu niniejszej Polityki prywatności.

WRAŻLIWA INFORMACJA

O ile o to nie poprosimy, nie wysyłaj do nas i nie ujawniaj żadnych wrażliwych danych osobowych (np. Numerów ubezpieczenia społecznego, informacji związanych z pochodzeniem rasowym lub etnicznym, poglądami politycznymi, religią lub innymi przekonaniami, zdrowiem, danymi biometrycznymi lub genetycznymi, przeszłość kryminalna lub przynależność do związków zawodowych) w Usługach lub za ich pośrednictwem lub w inny sposób.

KORZYSTANIE Z USŁUG PRZEZ NIELETNICH

Usługi nie są skierowane do osób poniżej trzynastego (13) roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych od osób poniżej 13 roku życia.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Coyote może zmienić niniejszą Politykę prywatności w dowolnym momencie i powiadomi Cię w odpowiedni sposób, w tym poprzez opublikowanie zmienionej lub skorygowanej Polityki prywatności w odniesieniu do naszych produktów i usług. Wskażemy u góry niniejszej Polityki, kiedy została ostatnio zmieniona lub poprawiona.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub sposobu, w jaki wykorzystujemy i ujawniamy dane osobowe, skontaktuj się z nami.

Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych i Ameryki Północnej mogą skontaktować się z nami pod adresem:

Coyote Logistics, LLC
2545 W. Diversey Ave. Chicago, IL 60647
Stany Zjednoczone Ameryki
E-mail: [email protected]

Telefon: 1-800-455-8753

Mieszkańcy Europy mogą kontaktować się z nami pod adresem:

Coyote Logistics Nederland BV
De Schakel 14
5651 GH Eindhoven
Holandia
E-mail: [email protected]

POLITYKA PRYWATNOŚCI COYOTE – ANEKS DOT. EOG

Jeśli jesteś mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), poniższe dodatkowe postanowienia mają zastosowanie do przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych; w przypadku wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej te dodatkowe postanowienia będą miały również zastosowanie do mieszkańców Wielkiej Brytanii po takim wystąpieniu. W przypadku takich rezydentów postanowienia niniejszego Aneksu dot. EOG mają pierwszeństwo przed sprzecznymi postanowieniami Polityki prywatności.

Administrator danych

Coyote Logistics Nederland BV jest administratorem danych osobowych zebranych od mieszkańców EOG:

Coyote Logistics Nederland BV
De Schakel 14
5651 GH Eindhoven
Holandia
E-mail: [email protected]

Przesyłanie danych

Niektóre kraje spoza EOG są uznawane przez Komisję Europejską jako zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych zgodnie ze standardami EOG (pełna lista tych krajów jest dostępna tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en). W przypadku transferów z EOG do krajów, które Komisja Europejska nie uznała za odpowiednie, wprowadziliśmy odpowiednie środki, takie jak standardowe klauzule umowne Komisji Europejskiej, w celu ochrony danych osobowych. Standardowe klauzule umowne są dostępne tutaj: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en).

Prawa podmiotu danych

Jeśli jesteś mieszkańcem EOG, jako osoba, której dane dotyczą, przysługują Ci prawa wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych. Użytkownik może skorzystać z tych praw, zgodnie z obowiązującym prawem, bezpłatnie lub (w uzasadnionych przypadkach) za rozsądną opłatą. Prawa te obejmują:

 • prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
 • prawo do otrzymania kopii Twoich danych osobowych w celu przesłania ich do innej firmy;
 • prawo do poprawienia, usunięcia lub ograniczenia danych osobowych;
 • prawo do wycofania każdej wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych; i
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym profilowania.

Możesz poprosić o skorzystanie z tych praw, kontaktując się z nami w sposób określony w sekcji „Skontaktuj się z nami” powyższej Polityki prywatności. Aby pomóc chronić Twoją prywatność i zachować bezpieczeństwo, podejmiemy kroki w celu zweryfikowania Twojej tożsamości przed udzieleniem Ci dostępu do informacji lub działaniem na Twoją prośbę w celu skorzystania z Twoich praw.

Pamiętaj, że masz również prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorującego ochronę danych.

Nie śledź
Należy pamiętać, że nasze witryny internetowe i aplikacje mobilne nie są przeznaczone do odpowiadania na żądania „nie śledź” z przeglądarek internetowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI COYOTE – ZAŁĄCZNIK DOT. MEKSYKU

ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
COYOTE LOGISTICS DE MÉXICO, SA DE CV oraz Coyote Logistics, LLC. (dalej łącznie określane jako „COYOTE”), z miejscem zamieszkania pod adresem: Eugenia 189 Eje 5 Sur, Col. Narvarte Oriente, Ciudad de México, CP 03020, zgodnie z przepisami federalnej ustawy o ochronie danych osobowych posiadanych przez dane szczegółowe (Ustawa) i jej regulacje informują, że:

INFORMACJE ZEBRANE

Dane osobowe, które mają być przetwarzane przez COYOTE to: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, federalny identyfikator podatnika, stanowisko, informacje o koncie bankowym i lokalizacja urządzeń podczas świadczenia usług.

WRAŻLIWE DANE OSOBOWE

COYOTE będzie gromadzić i przetwarzać określone dane wrażliwe. Takie wrażliwe dane osobowe dotyczą danych bankowych.

COYOTE zobowiązuje się, że dane osobowe będą traktowane z zachowaniem ścisłego bezpieczeństwa i poufności.

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przechowywane przez COYOTE będą wykorzystywane do następujących celów:

Cele niezbędne do utrzymania relacji serwisowej z właścicielem danych.

 • Renderowanie, dostarczanie lub odbiór towarów i usług.
 • Zgodność z Umową o świadczenie usług i zobowiązaniami płatniczymi, jeśli dotyczy
 • Wspieranie informacji zawartych w Umowie o świadczenie usług.
 • Zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Aktualizacja rekordów i plików COYOTE.
 • Przestrzeganie wszystkich obowiązków wynikających ze stosunku, w tym wynikających z przepisów podatkowych oraz wynikających z umowy o świadczenie usług, o ile ma to zastosowanie, nawet po zawarciu stosunku.
 • Koordynacja płatności, fakturowania i inkasa.

Inne cele:

 • Zaproszenia na aktywności i wydarzenia;
 • Działania marketingowe i reklamowe;
 • Oferowanie produktów i usług; oraz
 • Statystyki i analiza rynku.

W przypadku, gdy właściciele nie chcą, aby COYOTE traktował ich dane osobowe w celach określonych w podpunkcie b) powyżej, mogą wyrazić swoją odmowę, powiadamiając o tym osobę odpowiedzialną za dane osobowe COYOTE i wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]

TRANSFER

Dane osobowe mogą zostać przekazane dowolnemu podmiotowi powiązanemu z COYOTE, dostawcom usług, takim jak księgowi, prawnicy COYOTE, osobom trzecim zainteresowanym inwestowaniem, nabywaniem lub uczestnictwem w działaniach COYOTE, beneficjentom będącym osobami trzecimi po wydaniu orzeczenia sądowego. Transfery można wykonywać na terytorium Meksyku i za granicą do firm powiązanych z COYOTE.

Zgoda właściciela nie jest konieczna, gdy transfery są dokonywane do tej samej grupy korporacyjnej COYOTE, gdy transfery są niezbędne do wypełnienia zobowiązań wynikających z relacji z COYOTE, w tym zobowiązań pozostających po zawarciu stosunku usługowego.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Aby zapobiec dostępowi i nieautoryzowanemu wykorzystaniu danych osobowych oraz zapewnić, że dane są wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności, COYOTE ustanowił fizyczne, elektroniczne i metody zarządzania, aby uniknąć wykorzystania lub ujawnienia danych osobowych, umożliwiając COYOTE odpowiednie ich traktowanie.

ŚRODKI DO PROMOWANIA APLIKACJI ARCO

Aby zacząć korzystanie z aplikacji ARCO, właściciel Danych osobowych musi złożyć wniosek skierowany do osoby odpowiedzialnej na adres podany na początku lub na adres e-mail [email protected] w tym następujące informacje:

 1. Nazwisko właściciela danych osobowych.
 2. Adres właściciela lub adres, pod którym można skontaktować się z właścicielem w celu uzyskania odpowiedzi i rozpatrzenia wniosku.
 3. Dokument potwierdzający tożsamość właściciela danych.
 4. Opis danych osobowych, do których ma być wykonywane prawo ARCO.
 5. Każdy inny element umożliwiający identyfikację danych osobowych dotyczących aplikacji.

MECHANIZMY I PROCEDURY WYCOFANIA ZGODY

W dowolnym momencie właściciele danych osobowych mogą wyrazić swoją odmowę przetwarzania ich danych osobowych, przesyłając pisemne zawiadomienie na adres COYOTE lub na [email protected]. W każdym przypadku wspomniana aplikacja musi jasno określać dane lub cele takiej odmowy.

OPCJE I ŚRODKI OGRANICZENIA WYKORZYSTANIA LUB UJAWNIANIA DANYCH OSOBOWYCH

Właścicielom danych osobowych przysługuje prawo ograniczenia wykorzystywania i udostępniania ich danych osobowych na pisemny wniosek przesłany na adres COYOTE lub [email protected].

Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona w maksymalnym terminie dwudziestu dni kalendarzowych, po otrzymaniu potwierdzenia wniosku, a odpowiedź dotycząca wykonalności zostanie wysłana na adres e-mail podany przez wnioskodawcę w tych celach. Proces jest bezpłatny, ale nie obejmuje kopii i dostarczania dokumentów.

INFORMACJE UZYSKANE ZDALNIE LUB LOKALNIE ŚRODKAMI KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ I OPTYCZNEJ

Coyote zbiera i przechowuje informacje poprzez dostęp do swojej witryny internetowej, informacje o adresie IP / nazwie domeny, stronach internetowych, które odnoszą się do m.in. witryny, zachowania i czasu pobytu w witrynie, przeglądanych stron, używanych narzędzi, kodu pocztowego, typu nawigatora i systemu operacyjnego.

Takie informacje są pozyskiwane i przechowywane w celu pośredniczenia w aktywności w serwisie i identyfikacji tendencji w nawigacji, które nie są przypisane konkretnej osobie.

Takie informacje opisane powyżej są gromadzone przez „pliki cookie”, a także inne środki i mechanizmy technologiczne, takie jak etykiety pikselowe, błędy sieciowe, linki w wiadomościach e-mail, sygnały nawigacyjne (etykiety internetowe, etykiety pikselowe i czyste pliki GIF).

Większość przeglądarek umożliwia usunięcie plików cookie, zablokowanie akceptacji plików cookie lub otrzymanie ostrzeżenia przed zapisaniem plików cookie. Zalecamy zapoznanie się z instrukcjami w przeglądarkach internetowych w związku z ustawieniami plików „cookie”.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

COYOTE zachowuje prawo do wprowadzania poprawek lub aktualizacji w dowolnym momencie do niniejszej Informacji o polityce prywatności, zgodnie ze zmianami prawnymi, wewnętrznymi zasadami lub nowymi wymogami. Takie zmiany będą zgłaszane w następujący sposób:

 1. Widoczne ogłoszenie w biurach COYOTE;
 2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany przez właściciela;
 3. Komunikat od dowolnego funkcjonariusza COYOTE.

Obowiązkiem właściciela będzie zapoznanie się z niniejszą Informacją o ochronie prywatności i jej poprawkami. Brak wyrażenia przez właściciela niezgodności co do warunków niniejszego przyrządu oznacza przystąpienie, zgodę i upoważnienie.

Jeśli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone przez jakiekolwiek zachowanie naszych pracowników lub nasze działania, możesz nas o tym poinformować.

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO

Ostatnia aktualizacja: 18 października 2019 r.

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO („UMOWA”) PRZED KLIKNIĘCIEM LUB NACIŚNIĘCIEM PRZYCISKU „AKCEPTUJ” LUB POBIERANIEM LUB KORZYSTANIEM Z APLIKACJI MOBILNEJ COYOTE LOGISTICS, LLC („APLIKACJA MOBILNA”).

KLIKAJĄC LUB NACISKAJĄC PRZYCISK „AKCEPTUJĘ” LUB POBIERAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z APLIKACJI MOBILNEJ, ZGADZASZ SIĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY I ZGADZASZ SIĘ NA PRZESTRZEGANIE WARUNKÓW.

JEŚLI NIE ZGADZASZ SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE KLIKNIJ ANI NIE NACISKAJ PRZYCISKU „AKCEPTUJ” I NIE WOLNO KORZYSTAĆ Z APLIKACJI MOBILNEJ, KTÓREJ DOTYCZY UMOWA.

Oświadczasz, że osiągnąłeś co najmniej pełnoletność określoną w Twojej jurysdykcji i, niezależnie od powyższego, co najmniej 18 lat, oraz że masz upoważnienie i zobowiązujesz się niniejszym prawnie do prowadzenia działalności gospodarczej, jeśli taka istnieje, dla których pełnisz rolę agenta, niezależnego wykonawcy lub jego pracownika na tych samych warunkach, bez ograniczeń i bez zastrzeżeń. Użyte dalej terminy „Ty” i „Twoje” obejmują i / lub odnoszą się do indywidualnego użytkownika Aplikacji mobilnej oraz, w stosownych przypadkach, do podmiotu gospodarczego, dla którego indywidualny użytkownik Aplikacji mobilnej jest agentem, niezależnym wykonawcą lub jego pracownikiem. Niniejsza Umowa została zawarta między Tobą a Coyote Logistics, LLC.

UDZIELANIE LICENCJI.

Licencja na aplikację mobilną jest udzielana użytkownikowi zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, a nie sprzedawana. Coyote Logistics, LLC przyznaje Ci prawo do zainstalowania i używania kopii Aplikacji mobilnej na Twoim komputerze lub urządzeniu mobilnym z ważną licencjonowaną kopią systemu operacyjnego, na który została zaprojektowana aplikacja mobilna (np. Windows Mobile, iOS, Android itp.).

OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ.

Utrzymanie informacji o prawach autorskich. Nie wolno usuwać ani zmieniać żadnych informacji o prawach autorskich w żadnej z kopii aplikacji mobilnej.

Dystrybucja. Zabrania się rozpowszechniania aplikacji mobilnej osobom trzecim.

Zakaz inżynierii wstecznej, dekompilacji i dezasemblacji. Użytkownikowi nie wolno odtwarzać kodu źródłowego, dekompilować ani dezasemblować Aplikacji mobilnej ani w inny sposób dezasemblować, rekonstruować, odkrywać, ponownie wykorzystywać ani modyfikować kodu źródłowego lub bazowych algorytmów, z wyjątkiem i tylko w zakresie, w jakim takie działanie jest wyraźnie dozwolone przez obowiązujące prawo niezależnie od tego ograniczenia. .

Wynajem. Nie możesz wynajmować, wydzierżawiać ani pożyczać aplikacji mobilnej.

Usługi wsparcia. Coyote Logistics, LLC może świadczyć usługi wsparcia związane z aplikacją mobilną („Usługi wsparcia”). Każdy dodatkowy kod oprogramowania dostarczony w ramach usług wsparcia będzie traktowany jako część aplikacji mobilnej i podlega warunkom niniejszej Umowy.
Zgodność z obowiązującymi przepisami. Musisz przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z aplikacji mobilnej.

Nie wolno używać żadnego robota, pająka, aplikacji do przeszukiwania / pobierania witryn ani innych ręcznych lub automatycznych urządzeń do pobierania, indeksowania, „skrobania”, „eksploracji danych” lub w inny sposób gromadzenia informacji lub treści dostępnych w aplikacji mobilnej, lub powielania lub omijania struktury nawigacyjnej lub prezentacji aplikacji mobilnej, bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Coyote. Użytkownik nie może zakłócać ani przerywać działania Aplikacji mobilnej lub serwerów lub sieci używanych do udostępniania Aplikacji mobilnej, w tym przez hakowanie lub niszczenie jakiejkolwiek części Aplikacji mobilnej; ani naruszać jakichkolwiek wymagań, procedur lub zasad takich serwerów lub sieci.

ROZWIĄZANIE UMOWY

Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, Coyote Logistics, LLC może wypowiedzieć niniejszą Umowę, jeśli użytkownik nie przestrzega warunków niniejszej Umowy lub Umowy między brokerem a przewoźnikiem. W takim przypadku musisz zaprzestać korzystania z aplikacji mobilnej i zniszczyć wszystkie posiadane kopie aplikacji mobilnej.

PRAWO AUTORSKIE

Wszelkie prawa, tytuły i udziały, w tym między innymi prawa autorskie do Aplikacji mobilnej i wszelkich jej kopii, należą do Coyote Logistics, LLC i jej licencjodawców. Wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, są zastrzeżone przez Coyote Logistics, LLC i jej licencjodawców.

BRAK GWARANCJI

COYOTE LOGISTICS, LLC I JEJ LICENCJODAWCY WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE NA APLIKACJĘ MOBILNĄ. APLIKACJA MOBILNA JEST DOSTARCZANA „TAK JAK JEST” BEZ ŻADNYCH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, W TYM M.IN. DO JAKICHKOLWIEK GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, TYTUŁU, NIENARUSZANIA PRAW LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. COYOTE LOGISTICS, LLC ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE GWARANTUJĄ ANI NIE PRZYJMUJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DOKŁADNOŚĆ LUB KOMPLETNOŚĆ WSZELKICH INFORMACJI, TEKSTU, GRAFIKI, ŁĄCZA LUB INNYCH ELEMENTÓW ZAWARTYCH W APLIKACJI MOBILNEJ. COYOTE LOGISTICS, LLC ANI JEJ LICENCJODAWCY NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK SZKOD, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE PRZEZ TRANSMISJĘ WIRUSA KOMPUTEROWEGO, ROBAKA, BOMBY CZASOWEJ, LOGICZNEJ, OPROGRAMOWANIA SZPIEGUJĄCEGO, ZŁOŚLIWEGO OPROGRAMOWANIA I / LUB INNEGO TAKIEGO PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. COYOTE LOGISTICS, LLC I JEJ LICENCJODAWCY PONADTO WYRAŹNIE WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE ORAZ OŚWIADCZENIA WOBEC STRON TRZECICH.

NIE UŻYWAĆ PODCZAS JAZDY

Aplikacja mobilna nie może być używana podczas prowadzenia pojazdu ani w żadnych innych okolicznościach, które narażają Ciebie (lub dowolnego zatrudnionego kierowcę) na ryzyko odniesienia obrażeń. W żadnym wypadku Coyote Logistics, LLC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za konsekwencje decyzji dotyczących prowadzenia pojazdu. Akceptując niniejszą Umowę, niniejszym oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się wobec Coyote Logistics, LLC, że ani Ty, ani żaden zatrudniony przez Ciebie kierowca nie będzie korzystał z Aplikacji Mobilnej podczas prowadzenia jakiegokolwiek pojazdu silnikowego.

DANE NAWIGACYJNE LUB INSTRUKCJE

Dane nawigacyjne lub instrukcje dostarczane przez aplikację Coyote służą wyłącznie do podstawowych celów nawigacyjnych i nie należy na nich polegać w sytuacjach, w których potrzebne są dokładne informacje o lokalizacji lub gdy błędne, niedokładne lub niekompletne dane o lokalizacji mogą prowadzić do śmierci, obrażeń ciała i / lub szkody majątkowej lub środowiskowej.

Ponadto przyjmujesz do wiadomości, że Coyote Logistics, LLC dostarcza dane nawigacyjne lub instrukcje wyłącznie dla wygody, a Coyote Logistics, LLC nie gwarantuje dokładności. Dane nawigacyjne i instrukcje niekoniecznie uwzględniają którekolwiek z poniższych: (1) wysokość ciężarówki i / lub ładunku, (2) obecność mostów zarówno na trasie, jak i nad nią, (3) odpowiedniość trasy dla określonego ładunku lub przesyłki, lub (4) wielkość, nawierzchnię, liczbę pasów ruchu, warunki ruchu lub ogólny charakter i warunki drogowe.

Wreszcie, akceptując niniejszą Umowę, zgadzasz się, że jeśli podejrzewasz, że jakikolwiek kierunek lub trasa wymaga wykonania niebezpiecznego (w odniesieniu do osób lub mienia) lub nielegalnego manewru, stawia Cię w niebezpiecznej sytuacji lub kieruje Cię do obszaru, który uważasz za niebezpieczny lub niewłaściwy, nie będziesz postępować zgodnie z sugerowanymi wskazówkami lub trasą.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W żadnym wypadku firma Coyote Logistics, LLC ani jej licencjodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (w tym między innymi utracone zyski, przerwy w działalności lub utracone informacje) wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z aplikacji mobilnej, nawet jeśli Coyote Logistics , LLC lub licencjodawcy zostali poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

W żadnym wypadku firma Coyote Logistics, LLC ani jej licencjodawcy nie będą odpowiedzialni za utratę danych ani za szkody pośrednie, szczególne, przypadkowe lub wtórne (w tym utracony zysk), niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego czy też w inny sposób. Ani firma Coyote Logistics, LLC, ani jej licencjodawcy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do zawartości Aplikacji mobilnej lub jakiejkolwiek jej części, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w niej zawarte, zniesławienie, naruszenia praw do reklamy, prywatności, praw do znaków towarowych, przerwy w działalności, obrażenia ciała, utraty prywatności, autorskich praw osobistych lub ujawnienie informacji poufnych. W żadnym wypadku maksymalna łączna odpowiedzialność Coyote Logistics, LLC, wynikająca z niniejszej Umowy lub Aplikacji mobilnej lub z nimi związana, nie przekroczy pięćdziesięciu dolarów amerykańskich (50 USD).

ODSZKODOWANIE

Zgadzasz się zabezpieczyć i chronić Coyote Logistics, LLC przed wszelkimi roszczeniami lub żądaniami, w tym wszelkimi stratami, zobowiązaniami, roszczeniami, żądaniami, odszkodowaniami, kosztami lub wydatkami, przyczynami działań, procesami, postępowaniami, wyrokami, nagrodami, egzekucjami i zastawami, w tym uzasadnionych opłat i kosztów obsługi prawnej, wniesionych przez osoby trzecie lub w inny sposób, z powodu lub wynikających z: (1) naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszej Umowy oraz korzystania z Aplikacji mobilnej w sposób inny niż wyraźnie dozwolony w niniejszej Umowie; lub (2) naruszenia przez Ciebie jakiegokolwiek prawa lub praw osoby trzeciej, w tym naruszenia przez Ciebie jakiejkolwiek własności intelektualnej lub innych praw własności lub praw wynikających z umowy jakiejkolwiek osoby lub podmiotu.

Powyższe zobowiązania odszkodowawcze pozostają w mocy po rozwiązaniu Umowy lub korzystaniu z Aplikacji mobilnej. Coyote Logistics, LLC zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu od Ciebie, co nie usprawiedliwia Twoich zobowiązań odszkodowawczych określonych w tej sekcji. Zgadzasz się nie rozstrzygać żadnej sprawy podlegającej powyższym zobowiązaniom odszkodowawczym bez wyraźnej zgody i zatwierdzenia Coyote Logistics, LLC, która może zostać udzielona lub wstrzymana według własnego uznania.

WCZEŚNIEJSZE UMOWY

Ponadto rozumiesz, że (a) niniejsza Umowa nie zastępuje Twojej Umowy Broker-Przewoźnik; (b) wszystkie warunki, obietnice i zobowiązania zawarte w Umowie Broker-Przewoźnik będą obowiązywać bez ograniczeń w niniejszej Umowie; oraz (c) w przypadku gdy niniejsza Umowa może być sprzeczna z Umową między brokerem a przewoźnikiem, pierwszeństwo ma Umowa między brokerem a przewoźnikiem.

Wszelkie dane przekazane Państwu za pośrednictwem Aplikacji mobilnej służą wyłącznie wygodzie i nie zastępują żadnych dokumentów wymaganych na mocy Umowy Broker-Przewoźnik, przepisów prawa lub w inny sposób.

KOMUNIKACJA Z COYOTE

Korzystanie z aplikacji mobilnej jest opcjonalne. W szczególności korzystanie z Aplikacji mobilnej do wysyłki nie jest wymagane i możesz w każdej chwili skontaktować się telefonicznie z Coyote Logistics LLC. Co więcej, korzystanie z aplikacji mobilnej nie zwalnia Cię z obowiązku komunikowania się z Coyote Logistics LLC w przypadku, gdy Twoja przyczepa przekracza masę lub masz trudności z dostawą lub w inny sposób napotkasz jakiekolwiek problemy z jakimkolwiek ładunkiem lub wysyłką.

Jeśli korzystasz z aplikacji mobilnej, możesz zdecydować się na otrzymywanie wiadomości od Coyote Logistics LLC poprzez powiadomienia push dostarczane w aplikacji. Aby użytkownicy mogli otrzymywać takie powiadomienia, usługa powiadomień push musi być włączona dla Aplikacji mobilnej w ustawieniach systemowych telefonu komórkowego. Włączając usługę powiadomień push dla Aplikacji mobilnej, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień push dostarczanych w ramach Aplikacji mobilnej. Możesz zrezygnować w dowolnym momencie, wyłączając wysyłanie takich powiadomień przez aplikację mobilną za pośrednictwem preferencji systemowych telefonu komórkowego.

KONTROLA EKSPORTU

Jesteś odpowiedzialny za stosowanie się do amerykańskich kontroli eksportowych i wszelkich naruszeń z nimi związanych, w tym wszelkich amerykańskich embarg lub innych federalnych zasad i przepisów ograniczających eksport. Oświadczasz, gwarantujesz i zobowiązujesz się, że (a) nie przebywasz ani nie jesteś rezydentem ani obywatelem żadnego kraju objętego embargiem rządu USA lub innym ograniczeniem, lub który został określony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”; lub (b) nie znajdujesz się na dowolnej rządowej liście użytkowników końcowych objętych ograniczeniami.

UMOWA O ARBITRAŻ

Wszelkie spory, roszczenia lub kontrowersje wynikające lub związane z (a) niniejszą Umową licencyjną na oprogramowanie użytkownika końcowego lub z istnieniem, naruszeniem, wypowiedzeniem, egzekwowaniem, interpretacją lub ważnością, lub (b) dostępem do lub korzystaniem z Aplikacji mobilnej zostaną rozstrzygnięte indywidualnie w drodze wiążącego arbitrażu między Tobą a firmą Coyote, a nie w sądzie. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że zarówno Ty, jak i Coyote zrzekacie się prawa do procesu przed ławą przysięgłych lub do udziału jako powód lub członek grupy w jakimkolwiek domniemanym postępowaniu zbiorowym, zbiorowym, skonsolidowanym lub przedstawicielskim. O ile zarówno Ty, jak i Coyote nie uzgodnicie inaczej na piśmie, wszelkie arbitraże będą prowadzone indywidualnie, a nie w postępowaniu grupowym, zbiorowym, skonsolidowanym lub przedstawicielskim. Jednak zarówno Ty, jak i Coyote zachowujecieo prawo do wniesienia indywidualnego pozwu do sądu ds. drobnych roszczeń oraz prawo do uzyskania nakazu lub innego słusznego zadośćuczynienia w sądzie właściwej jurysdykcji w celu zapobieżenia faktycznemu lub grożącemu naruszeniu, przywłaszczeniu lub naruszeniu praw autorskich strony, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Jeśli ten konkretny ustęp zostanie uznany za niewykonalny, całość niniejszej Umowy arbitrażowej zostanie uznana za nieważną. Z wyjątkiem przypadków określonych w zdaniu poprzednim, niniejsza Umowa arbitrażowa zachowuje ważność po rozwiązaniu niniejszej Umowy licencyjnej oprogramowania użytkownika końcowego.

Arbitraż będzie zarządzany przez amerykańskie stowarzyszenie arbitrażowe American Arbitration Association („AAA”) zgodnie z obowiązującymi wówczas Zasadami arbitrażu handlowego i procedurami mediacyjnymi („Zasady AAA”), z wyjątkiem zmian wprowadzonych niniejszą Umową arbitrażową. Zasady AAA są dostępne pod adresem https://www.adr.org/Rules lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879.

Strony uzgadniają, że arbiter, ale nie jakikolwiek federalny, stanowy lub lokalny sąd lub agencja, będzie miał wyłączne prawo do rozstrzygania wszelkich sporów związanych z interpretacją, stosowalnością, wykonalnością lub zawarciem niniejszej Umowy o arbitraż, w tym wszelkich roszczeń, które w całości lub jakiejkolwiek części niniejszej Umowy arbitrażowej są nieważne lub podlegają unieważnieniu. Arbiter będzie również odpowiedzialny za określenie wszystkich kwestii dotyczących progowej zdolności do arbitrażu, w tym kwestii związanych z tym, czy umowa o arbitraż i związane z nią warunki są nieuzasadnione lub iluzoryczne, a także za wszelką obronę przed arbitrażem, w tym zrzeczenie się, opóźnienie, niedociągnięcia lub zarzuty.

Niezależnie od wyboru prawa lub innych postanowień niniejszej Umowy licencyjnej na oprogramowanie użytkownika końcowego, strony zgadzają się i potwierdzają, że niniejsza Umowa arbitrażowa stanowi dowód transakcji obejmującej handel międzystanowy oraz że Federalna Ustawa o Arbitrażu, 9 U.S.C. § 1 i nast. („FAA”), będzie regulować jego interpretację i egzekwowanie oraz postępowanie na jego podstawie. Intencją stron jest, aby Zasady FAA i AAA miały pierwszeństwo przed wszystkimi prawami stanowymi w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. Jeśli okaże się, że Zasady FAA i AAA nie mają zastosowania do jakiejkolwiek kwestii wynikającej z niniejszej Umowy arbitrażowej lub jej egzekwowania, wówczas kwestia ta zostanie rozwiązana zgodnie z prawem stanu Illinois.

Strona, która chce zainicjować arbitraż, musi dostarczyć drugiej stronie pisemne żądanie arbitrażu zgodnie z zasadami AAA. AAA zapewnia formularz Commercial Demand for Arbitration dostępny pod adresem www.adr.org lub dzwoniąc do AAA pod numer 1-800-778-7879. Arbitrem będzie (1) emerytowany sędzia lub (2) prawnik posiadający specjalną licencję na wykonywanie zawodu prawniczego w stanie Illinois i zostanie wybrany przez strony z listy arbitrów arbitrów handlowych AAA. Jeśli strony nie będą w stanie uzgodnić arbitra w ciągu siedmiu (7) dni od dostarczenia wniosku o arbitraż, wówczas AAA wyznaczy arbitra zgodnie z Regulaminem AAA.

O ile Ty i Coyote nie uzgodnicie inaczej na piśmie, arbitraż będzie prowadzony w hrabstwie, w którym mieszkasz. Twoje prawo do przesłuchania zostanie określone w zasadach AAA. Z zastrzeżeniem zasad AAA, arbiter będzie miał swobodę kierowania rozsądną wymianą informacji między stronami, zgodnie z przyspieszonym charakterem arbitrażu.

Arbiter wyda orzeczenie w terminie określonym w zasadach AAA. Orzeczenie w sprawie orzeczenia arbitrażowego może zostać wydane w dowolnym sądzie właściwym do tego. Decyzja arbitra będzie ostateczna i wiążąca dla wszystkich stron. Decyzja arbitra i orzeczenie w tej sprawie nie mają precedensowego ani dodatkowego skutku estoppel. Stronie, która zwycięży w arbitrażu, przysługuje prawo do zasądzenia honorariów i wydatków prawników w zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo. Twoja odpowiedzialność za uiszczenie wszelkich opłat za zgłoszenie AAA, opłat administracyjnych i opłat arbitrażowych będzie wyłącznie taka, jak określono w zasadach AAA.

Jeżeli jakakolwiek część niniejszej Umowy arbitrażowej zostanie uznana za niewykonalną lub niezgodną z prawem z jakiegokolwiek powodu, (1) niewykonalne lub niezgodne z prawem postanowienie zostanie oddzielone od niniejszej Umowy o arbitraż; (2) zerwanie niewykonalnego lub niezgodnego z prawem postanowienia nie będzie miało żadnego wpływu na pozostałą część Umowy o arbitraż ani na zdolność stron do wymuszania arbitrażu w przypadku wszelkich pozostałych roszczeń na zasadzie indywidualnej zgodnie z Umową o arbitraż; oraz (3) w zakresie, w jakim wszelkie roszczenia muszą zatem być rozpatrywane na zasadzie grupowej, zbiorowej, skonsolidowanej lub reprezentatywnej, takie roszczenia muszą być rozpatrywane w sądzie stanowym lub federalnym w Chicago, Illinois, a nie w postępowaniu arbitrażowym, a strony zgadzają się, że postępowanie sądowe dotyczące tych roszczeń zostanie zawieszone do czasu rozstrzygnięcia jakichkolwiek indywidualnych roszczeń w postępowaniu arbitrażowym.

OGÓLNE ZASADY I WARUNKI

Brak cesji. Nie możesz scedować niniejszej Umowy ani w inny sposób przenieść jakichkolwiek praw lub roszczeń, które możesz mieć na mocy niniejszej Umowy, w całości lub w części; każda taka próba będzie nieważna. Możemy dokonać cesji niniejszej Umowy bez ograniczeń.

Rozdzielność postanowień. Jeśli z jakiegokolwiek powodu sąd właściwej jurysdykcji uzna którekolwiek postanowienie niniejszych warunków za nieważne lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie zastąpione przez ważne, wykonalne postanowienie, które jest najbardziej zgodne z intencją pierwotnego postanowienia, a pozostała część Umowy pozostanie w mocy i w pełni wykonalna.

Zgodność z prawem. Będziesz przestrzegać wszystkich obowiązujących praw, przepisów i rozporządzeń związanych z usługami transportowymi, które świadczysz, i korzystaniem z aplikacji mobilnej.

Prawo rządowe. O ile powyższa Umowa arbitrażowa nie stanowi inaczej, zgadzasz się, że statuty i prawa stanu Illinois, bez względu na jakiekolwiek zasady dotyczące kolizji prawa, będą miały zastosowanie do wszystkich spraw związanych z niniejszą Umową i korzystaniem z aplikacji mobilnej.

Aplikacja mobilna może korzystać z oprogramowania do geolokalizacji w tle, które jest objęte licencją Apache License w wersji 2.0, styczeń 2004 r.: https://github.com/mauron85/react-native-background-geolocation/blob/master/LICENSE

WARUNKI DOTYCZĄCE APPLE

Oprócz Twojej zgody na powyższe warunki i bez względu na stanowiące inaczej postanowienia niniejszego dokumentu, poniższe postanowienia mają zastosowanie w odniesieniu do korzystania z dowolnej wersji aplikacji mobilnej zgodnej z systemem operacyjnym iOS firmy Apple Inc. („Apple” ). Apple nie jest stroną niniejszej Umowy, nie jest właścicielem Aplikacji mobilnej ani nie jest za nią odpowiedzialna. Apple nie udziela żadnej gwarancji na aplikację mobilną, z wyjątkiem, jeśli ma to zastosowanie, zwrotu ceny zakupu. Apple nie ponosi odpowiedzialności za konserwację ani inne usługi wsparcia dla aplikacji mobilnej i nie będzie odpowiadać za jakiekolwiek inne roszczenia, straty, zobowiązania, szkody, koszty lub wydatki związane z aplikacją mobilną, w tym wszelkie roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt stron trzecich, roszczenia, że aplikacja mobilna nie jest zgodna z jakimikolwiek obowiązującymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi, roszczeniami wynikającymi z ochrony konsumentów, prywatności lub podobnymi przepisami (w tym w związku z jakimkolwiek wykorzystaniem przez aplikację mobilną ram Apple HealthKit lub HomeKit) oraz roszczenia dotyczące intelektualnego naruszenia mienia. Wszelkie zapytania lub skargi związane z korzystaniem z aplikacji mobilnej, w tym dotyczące praw własności intelektualnej, należy kierować do Coyote Logistics, LLC na adres: 2545 W. Diversey Ave., Chicago, IL 60647; telefonicznie pod numer 1-800-455-8753; lub e-mailem na adres [email protected]. Licencja udzielona użytkownikowi w niniejszym dokumencie jest ograniczona do nieprzenoszalnej licencji na korzystanie z aplikacji mobilnej w produkcie Apple, który działa pod kontrolą systemu operacyjnego Apple iOS i jest własnością lub jest kontrolowana przez użytkownika, lub w inny sposób dozwolony w zasadach użytkowania określonych w Warunkach korzystania ze sklepu App Store firmy Apple, z tym wyjątkiem, że dostęp do aplikacji mobilnej i korzystanie z niej można uzyskać także na innych kontach powiązanych z użytkownikiem za pośrednictwem usługi Family Sharing firmy Apple lub programów zakupów zbiorczych. Ponadto podczas korzystania z aplikacji mobilnej musisz przestrzegać warunków wszelkich umów z osobami trzecimi, które mają zastosowanie do Ciebie, takich jak umowa o świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych. Apple i podmioty zależne Apple są beneficjentami niniejszej Umowy będącymi stronami trzecimi i po zaakceptowaniu przez Ciebie warunków niniejszej Umowy będą miały prawo (i zostaną uznane za zaakceptowane) do egzekwowania niniejszej Umowy wobec Ciebie jako osoby trzeciej – strony będącej jej beneficjentem; niezależnie od powyższego, prawo Coyote Logistics, LLC do zawarcia, unieważnienia lub wypowiedzenia jakiejkolwiek zmiany, zrzeczenia się lub ugody na mocy niniejszej Umowy nie jest uzależnione od zgody jakiejkolwiek strony trzeciej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIE

Ostatnia aktualizacja: 1 kwietnia 2019 r.

Podobnie jak inne witryny internetowe, nasze witryny internetowe wykorzystują pliki cookie i podobne technologie, takie jak skrypty i znaczniki pikselowe („pliki cookie”), aby dowiedzieć się więcej o tym, jak ludzie korzystają z naszych witryn internetowych i wyświetlać im ukierunkowane reklamy. W niniejszej Polityce dotyczącej plików cookie podajemy informacje o tych plikach cookie i sposobie ich kontrolowania. Niniejsza Polityka dotycząca plików cookie stanowi część Polityki prywatności firmy Coyote Logistics LLC oraz jej spółek stowarzyszonych i nieruchomości (łącznie „Coyote”, „my”, „nas”, „nasz”).

Możesz zdecydować, czy chcesz ogólnie akceptować używanie plików cookie i podobnych technologii, zmieniając ustawienia w przeglądarce lub zmieniając określone ustawienia Witryny (zgodnie z punktem 2 niniejszej Polityki plików cookie). Jeśli jednak wyłączysz pliki cookie i podobne technologie, korzystanie z Witryny może zostać ograniczone, a niektóre funkcje mogą nie działać zgodnie z przeznaczeniem.

Korzystając z naszych witryn internetowych, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie i przetwarzanie przez nas informacji zebranych za pomocą tych plików, zgodnie z niniejszą Polityką plików cookie i naszą Polityką prywatności. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, usuwając umieszczone pliki cookie i wyłączając pliki cookie w swojej przeglądarce lub w sposób opisany poniżej.

Możemy zmienić niniejszą Politykę plików cookie w dowolnym momencie. Data na górze niniejszej Polityki wskazuje, kiedy ta Polityka dotycząca plików cookie została ostatnio zmieniona. Wszelkie zmiany w niniejszych Zasadach dotyczących plików cookie zaczną obowiązywać, gdy udostępnimy zmienione zasady dotyczące plików cookie w naszej witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem.

W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy na adres [email protected]lub napisz do nas na adres: 2545 W. Diversey Ave., Chicago, IL 60647.

Tematy:

 1. Pliki cookie: jak ich używamy
 2. Jak kontrolować i usuwać pliki cookie
 3. Lista głównych plików cookie Coyote
 4. Lista plików cookie innych firm

1. Pliki cookie: jak ich używamy

Używamy plików cookie, aby poprawić jakość korzystania z Internetu oraz do innych celów, jak opisano poniżej.

Używamy zarówno sesyjnych, jak i trwałych plików cookie. Pliki cookie mogą być trwałe (tj. Pozostają na komputerze lub urządzeniu do czasu ich usunięcia) lub tymczasowe (tj. Trwają tylko do zamknięcia przeglądarki).

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie. Pliki cookie pierwszej kategorii są używane i kontrolowane przez nas w celu świadczenia usług w witrynie. Pliki cookie stron trzecich są kontrolowane przez strony trzecie, głównie do celów analitycznych.

W szczególności nasze strony internetowe wykorzystują następujące kategorie plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie: są to pliki cookie, które są potrzebne do świadczenia usług i funkcji, o które konkretnie prosiłeś. Bez tych absolutnie niezbędnych plików cookie nasze witryny nie będą działać tak płynnie, jak byśmy tego chcieli, i możemy nie być w stanie zapewnić tych witryn lub niektórych usług lub funkcji. Nie jesteśmy zobowiązani do uzyskania Twojej zgody na pliki cookie, które są absolutnie niezbędne.
 • Pliki cookie związane z analizą i wydajnością: Możemy używać plików cookie do oceny wydajności naszych witryn internetowych, w tym w ramach naszych praktyk analitycznych w celu ulepszania treści oferowanych za pośrednictwem naszych witryn internetowych. Na przykład analityczne pliki cookie pokazują nam, które strony są najczęściej odwiedzane, pomagają nam rejestrować wszelkie trudności użytkowników z naszymi witrynami internetowymi i pokazują, czy nasze reklamy są skuteczne, czy nie. To pozwala nam zobaczyć ogólne wzorce użytkowania na stronach internetowych, a nie korzystanie przez jedną osobę. Używamy tych informacji do analizy ruchu, ale nie badamy tych informacji pod kątem danych umożliwiających indywidualną identyfikację.
 • Reklamowe pliki cookie: możemy używać plików cookie, aby dostarczać Ci bardziej odpowiednie komunikaty.

2. Jak kontrolować i usuwać pliki cookie

Jeśli chcesz ograniczyć lub zablokować pliki cookie ustawione przez Coyote, możesz to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Funkcja pomocy w Twojej przeglądarce powinna Ci powiedzieć, jak to zrobić.

Możesz też chcieć odwiedzić stronę https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html, która zawiera wyczerpujące informacje o tym, jak to zrobić w różnych przeglądarkach. Znajdziesz tam również szczegółowe informacje na temat usuwania plików cookie z komputera lub urządzenia, a także bardziej ogólne informacje na temat plików cookie. Możesz również zrezygnować z plików cookie, jak wskazano w sekcji 4 poniżej.

Należy pamiętać, że ograniczenie plików cookie może mieć wpływ na funkcjonalność witryny.

3. Lista głównych plików cookie Coyote

To jest lista głównych plików cookie, które są ustawiane przez witrynę internetową, oraz opis, do czego każdy z nich jest używany.

 • Strona: Coyote
  Usługa: Coyote Access
  Więcej informacji: Ten plik cookie zawiera informacje uwierzytelniające użytkownika dla sesji i jest następnie usuwany.
  Opcje dotyczące prywatności: Nie dotyczy
 • Strona: Coyote
  Usługa: LogID sesji użytkownika
  Więcej informacji: Ten plik cookie znajduje się na Twoim komputerze tylko na czas trwania sesji, a następnie jest usuwany.
  Opcje dotyczące prywatności: Nie dotyczy

4. Lista plików cookie stron trzecich
Firma Coyote może korzystać z dostawców, którzy również umieszczają pliki cookie w naszych witrynach internetowych w jej imieniu w celu świadczenia usług, które świadczą. Tacy dostawcy i pliki cookie, których używają w naszych witrynach internetowych, są wymienione poniżej. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat plików cookie używanych przez tych dostawców, a także informacje o tym, jak zrezygnować, zapoznaj się z ich indywidualnymi politykami prywatności i przeczytaj poniższe opisy.

 • Strona: 6sense
  Usługa:Reklama
  Więcej informacji: Coyote wykorzystuje 6sense i inne strony trzecie do dostarczania ukierunkowanych reklam. Firmy te umieszczają lub rozpoznają unikalny plik cookie w Twojej przeglądarce (w tym za pomocą znaczników pikselowych). Korzystają również z tych technologii, wraz z informacjami, które zbierają o Twoim korzystaniu z Internetu, aby rozpoznawać Cię na urządzeniach, z których korzystasz, takich jak telefon komórkowy i laptop.
  Opcje dotyczące prywatności: Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tej praktyki i dowiedzieć się, jak zrezygnować z niej w przeglądarkach stacjonarnych i mobilnych na określonym urządzeniu, na którym uzyskujesz dostęp do tej polityki, odwiedź https://optout.aboutads.info/#/ i https://optout.networkadvertising.org/#/.
 • Strona: AppNexus
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote wykorzystuje AppNexus do dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie https://optout.networkadvertising.org.
 • Strona: Bing
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote korzysta z Bing w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: Bidswitch
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote wykorzystuje Bidswitch do dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: Casale Media
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote korzysta z Casale Media Online Advertising Exchange (Index) w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie https://optout.networkadvertising.org.
 • Strona: Crazy Egg
  Usługa:Analityka
  Więcej informacji: Coyote używa Crazy Egg do anonimowego śledzenia losowej próbki kliknięć użytkowników i przewijania w celu poprawy komfortu użytkowania.
  Opcje dotyczące prywatności: Możesz zrezygnować z plików cookie Crazy Egg, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na https://www.crazyegg.com/opt-out.
 • Strona: Eyeota
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote używa Eyeota do dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: Facebook
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote korzysta z Facebooka, aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: Google Ads
  Usługa:Reklama
  Więcej informacji: Coyote korzysta z Google DoubleClick, Adwords i Dynamic Remarketing, aby zapewnić Ci ukierunkowane reklamy. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Google zbiera i wykorzystuje informacje do reklam online, odwiedź https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.
  Opcje dotyczące prywatności: Rezygnacja z reklamowych plików cookie Google jest dostępna pod adresem https://tools.google.com/dlpage/optoutplugin/eula.html.
 • Strona: Google Analytics
  Usługa: Analityka
  Więcej informacji: Coyote korzysta z Google Analytics, usługi analizy sieci oferowanej przez Google, Inc. Google Analytics ustawia plik cookie w celu oceny korzystania z naszych witryn internetowych i sporządza dla nas raporty dotyczące aktywności na naszych stronach internetowych. Aby dowiedzieć się więcej o prywatności Google Analytics, wejdź na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
  Opcje dotyczące prywatności: Możesz zrezygnować z Google Analytics, wykonując czynności opisane na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 • Strona: mapy Google
  Usługa: Wydajność
  Więcej informacji: Coyote używa Map Google do zapamiętywania preferencji ustawionych podczas przeglądania map.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: Identity Mind
  Usługa: Wydajność
  Więcej informacji: Coyote wykorzystuje Identity Mind do zapewnienia zgodności z KYC.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: OpenX
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote używa OpenX do dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Aby zrezygnować, odwiedź stronę https://docs.openx.com/Content/publishers/aud_segment_optout_howitworks.html.
 • Strona: Oracle
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote korzysta z AddThis i Bluekai Analytics, aby dostarczać Ci ukierunkowane reklamy.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat tego pliku cookie i sposobu rezygnacji z niego można znaleźć pod adresem https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html lub https://datacloudoptout.oracle.com/.
 • Strona: Pardot
  Usługa: Reklama i marketing e-mailowy
  Więcej informacji: Coyote używa Pardot do zarządzania preferencjami e-mail i programami automatyzacji marketingu.
  Opcje dotyczące prywatności:Więcej informacji na temat tego pliku cookie i sposobu rezygnacji z niego można znaleźć na stronie https://www.pardot.com/legal/permission-based-marketing-policy/ lub https://noexcuses.coyote.com/emailPreference/e/epc/32282/66bw1uYJtjPaxvm7MZ8_A3ucsU3SvHc7a5xBf5I8Nhw/44
 • Strona: Polylang
  Usługa: Wydajność
  Więcej informacji: Coyote używa Polylang do zapamiętywania preferencji językowych.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronie https://pubmatic.com/legal/opt-out/.
 • Strona: PubMatic
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote używa PubMatic do dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat tego pliku cookie i sposobu rezygnacji z niego można znaleźć pod adresem https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html lub https://datacloudoptout.oracle.com/.
 • Strona: Rubicon Project
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote korzysta z Rubicon Project w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat tego pliku cookie i sposobu rezygnacji z niego można znaleźć na stronie https://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/.
 • Strona: Screen6
  Usługa: Wydajność
  Więcej informacji: Coyote używa Screen6, aby umożliwić użytkownikowi płynniejsze przeglądanie na różnych urządzeniach.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: ShareThis
  Usługa: Analityka
  Więcej informacji: Coyote korzysta z ShareThis, aby zrozumieć, w jaki sposób użytkownik porusza się po swoich witrynach internetowych.
  Opcje dotyczące prywatności: Aby uzyskać informacje o tym, jak zrezygnować z plików cookie, odwiedź https://www.sharethis.com/privacy/.
 • Strona: Th Trade Desk
  Usługa: Reklama
  Więcej informacji: Coyote korzysta z The Trade Desk w celu dostarczania ukierunkowanych reklam.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: Uberflip
  Usługa: Wydajność
  Więcej informacji: Coyote używa Uberflip do zapamiętywania preferencji dotyczących witryny.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: WordPress
  Usługa: Wydajność
  Więcej informacji: Coyote używa WordPress do zapamiętania Twoich ustawień.
  Opcje dotyczące prywatności: Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania plikami cookie można znaleźć na stronach www.allaboutcookies.org i www.aboutcookies.org.
 • Strona: Youtube
  Usługa: Analityka
  Więcej informacji: Coyote wykorzystuje YouTube do osadzania treści wideo w Coyote.com. YouTube ustawia plik cookie do identyfikacji Twojej przeglądarki, który wygasa po zamknięciu przeglądarki. YouTube ustawia również plik cookie VISITOR_INFO1_LIVE podczas przeglądania strony z osadzonymi filmami YouTube, który zlicza liczbę wyświetleń. To wygasa za 9 miesięcy.
  Opcje dotyczące prywatności: Możesz zrezygnować z plików cookie You Tube, wykonując czynności opisane na: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=en.

© 2012-2019 Coyote Logistics, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Do góry

Rozwijaj Twój biznes dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu

2 listopada, 2021

Jak uniknąć błędów w transporcie przez kanał La Manche

Pozwól Coyote pomóc Ci w obsłudze Twoich transportów przez kanał La Manche; jakie są najczęstsze błędy przy przewozach UK-UE i jak ich uniknąć?

Dowiedz się więcej
21 września, 2023

Coyote Logistics ogłasza zmianę w strukturach globalnego zarządu

Sandeep Pisipati, dotychczasowy CFO, zostaje nowym Dyrektorem Generalnym (CEO) firmy, jako następca Jonathana Sislera.

Dowiedz się więcej
28 kwietnia, 2021

Jak Coyote pomogło Nutkao utrzymać szybki wzrost

Z pomocą Coyote firma Nutkao była w stanie zwiększyć możliwości transportowe, przyspieszyć dostawy swoich produktów, utrzymać standardy bezpieczeństwa i zapewnić stały wzrost

Dowiedz się więcej